1.Street大街(dà jiē)
2.Road道路(dào lù)
3.Avenue大道(dà dào)
4.Gutter排水沟(pái shuǐ gōu)
5.Intersection十字路口(shí zì lù kŏu)
6.Traffic sign交通标志(jiāo tōng biāo zhì)
7.Corner拐角(guăi jiăo)
8.Streetlight路灯(lù dēng)
9.Traffic light交通指示灯
(jiāo tōng zhĭ shì dēng)
10.Pedestrian行人(xíng rén)
11.Crosswalk人行横道
(rén xíng héng dào)
12.Sidewalk人行道(rén xíng dào)
13.Parking meter停车收费表
(tíng chē shōu fèi biăo)
14.Traffic交通(jiāo tōng)
Views
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this webpage by email.