1.Seasons季节(jì jié)
2.Winter冬季(dōng jì)
3.Summer夏季(xià jì)
4.Spring春季(chūn jì)
5.Autumn秋季(qiū jì)
6.Sky天空(tiān kōng)
7.Cloud云(yún)
8.Rainbow彩虹(cǎi hóng)
9.Cold (weather)冷的(lĕng de)
10.Hot (weather)热的(rè de)
11.It is hot天气热(tiān qì rè)
12.It is cold天气冷(tiān qì lĕng)
13.It is sunny晴天(qíng tiān)
14.It is cloudy多云(duō yún)
15.It is humid湿热(shī rè)
16.It is raining下雨(xià yŭ)
17.It is snowing下雪(xià xuĕ)
18.It is windy刮风(guā fēng)
19.How is the weather?天气怎么样?(tiān qì zĕn me yàng)
20.Good weather天气好(tiān qì hǎo)
21.Bad weather天气不好
(tiān qì bù hǎo)
22.What is the temperature?
气温是多少?
(qì wēn shì duō shăo)
23.It is 24 degrees 24度
(24 dù)
Views
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this webpage by email.