Khmer Learn Chinese Posts Collection

Tagged: 

This topic contains 244 replies, has 1 voice, and was last updated by  James no Bond 9 months, 3 weeks ago.

 • Author
  Posts
 • #6849
   James no Bond 
  Moderator

  * 衣服 yīfu:clothing​ សម្លៀកបំពាក់
  ———————
  1. 褲子 kùzi:pants ខោ​
  2. 雨衣 yǔyī:raincoat​ អាវ​ភ្លៀង​​​​
  3. 大衣 dàyī:overcoat អាវរងារ​
  4. 夾克 jiákè:jacket​ អាវយឺត​ករមូល(​អាវ​រងា​)
  5. 內衣 nèiyī:underwear ខោអាវ​ក្នុង​
  6. 裙子 qúnzi:skirt សំពត់
  7. 毛衣 máoyī:sweater​ អាវយឺត​ចាក់​
  8. 帽子 màozi:hat​ មួក
  9. 背心 bèixīn:vest​ អាវ​វៀល​ក្លៀក
  10. 口袋 kǒudài:pocket ហោប៉ៅ

 • #6850
   James no Bond 
  Moderator

  现在几点了?
  你会不会
  从哪里来?
  他走了!
  行不行?
  你怎么了?
  希望如此
  等到什么时候?
  我先走了!
  不是这样
  想不想去
  别逼我

 • #6851
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ធម្មតា​ សម្រាប់​បងប្អូន​ទើប​ចាប់​ផ្ដើម​ រៀន​ភាសា​ចិន​ដំបូង​ :
  —————
  音乐 yīnyuè:music តន្ត្រី
  周一 zhōuyī:Monday​ ថ្ងៃ​ចន្ទ​
  听写 tīngxiě:dictation សរសេរ​តាម​អាន​
  听见 tīngjian:hear លឺ​
  好听 hǎotīng:pleasant to hear ពិរោះ​
  听到 tīngdào:to hear លឺ
  ——————
  例:他唱歌很好听 Tā chànggē hěn hǎotīng គាត់​ច្រៀង​ពិរោះ​ណាស់​ ។

 • #6852
   James no Bond 
  Moderator

  ថ្ងៃ​នេះ​មានពាក្យខ្លះ​ ទាក់ទងនឹង​ពន្ធ​ (Tax )
  ————————
  1. 稅法 shuìfǎ:tax law​ ច្បាប់ពន្ធ
  2. 稅率 shuìlǜ:tax rate​ ការប្រាក់ពន្ធ
  3. 工資gōngzī:salary ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
  4. 住宿 zhùsù:accommodation អាករលើ​ការស្នាក់នៅ​
  5. 稅費 shuìfèi:tax charges​ ឈ្នួល​បង់ពន្ធ
  6. 稅目 shuìmù:tax items​ ទំនិញ​ជាប់ពន្ធ
  7. 稅前 shuìqián:before tax​ មុនគិតពន្ធ
  8. 稅款 shuìkuǎn:tax dues ប្រាក់​ត្រូវបង់ពន្ធ
  9. 稅收 shuìshōu:tax revenue ពន្ធប្រាក់ចំណូល
  10. 稅種 shuìzhǒng:tax category ប្រភេទ​ពន្ធ​

 • #6853
   James no Bond 
  Moderator

  Word for use everyday :
  ——————
  1. 久 jiǔ : long (time ) យូរ
  2. 再 zài:again​ ម្ដង​ទៀត​
  3. 到 dào : until រហូត​ដល់
  4. 花 huā : flower​ ផ្កា​
  5. 先 xiān : beginning, first​ ចាប់ផ្ដើម​​
  6. 念 niàn:read អាន
  7. 找 zhǎo:look for​ ស្វែងរក

 • #6854
   James no Bond 
  Moderator

  * 顏色 yánsè : Colour ពណ៌​
  ⋯⋯⋯⋯
  1. 綠色 lǜsè : Green បៃតង​
  2. 紫色 zǐsè : Purple​ ស្វាយ​
  3. 金色 jīnsè : Golden​ មាស
  4. 銀色 yínsè : Silvery​ ប្រាក់​
  5. 灰色 huīsè : Grey​ ប្រផេះ
  6. 藍色 lánsè : blue​ ខៀវ​
  7. 粉色 fěnsè : Pink​ ផ្កាឈូក​
  8. 黑色 hēisè : Black​ ខ្មៅ​
  9. 白色 báisè : white​ ស
  10. 棕色 zōngsè : Brown​ ត្នោត​
  11. 紅色 hóngsè : Red ក្រហម​
  12. 橙色 chéngsè : Orange​ ទឹក​ក្រូច​
  13. 黃色 huángsè : Yellow​ លឿង

 • #6855
   James no Bond 
  Moderator

  New Chinese characters for name of ANIMALs
  ——————————
  1. 雞 jī:Chicken​ មាន់
  2. 魚 yú:Fish​ ត្រី
  3. 牛 niú:Cow​ គោ
  4. 馬 mǎ:Horse​ សេះ
  5. 豬 zhū:Pig​ ជ្រូក​
  6. 狗 gǒu:Dog​ ឆ្កែ​
  7. 鳥 niǎo:Bird​ បក្សី​
  8. 貓 Māo:Cat​ ឆ្មារ​
  9. 羊 yáng:Sheep​ ជៀម​
  10. 老鼠 shǔ:Mouse​ កណ្ដុរ​
  11. 猴子 hóuzi:Monkey​ ស្វា
  12. 烏龜 wūguī:Turtle​ អណ្ដើក​
  ⋯⋯
  動物 Dòngwù:Animal​ សត្វ​
  動物園 dòngwùyuán:Zoo​ សួន​សត្វ​

 • #6856
   James no Bond 
  Moderator

  រីករាយ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ ” អុំទូក​ បណ្ដែត​ប្រទីប​ សំពះ​ព្រះខែ​ និង​ អក​អំបុក​“ ខ្ញុំ​មានពាក្យខ្លះ​ សម្រាប់​បងប្អូន​នៅ​យប់នេះ​ :
  —————————
  1. 節日 jiérì:festival ពិធី​បុណ្យ​
  2. 親愛 qīn’ài:dear; beloved​ ជាទី​ស្រឡាញ់​
  3. 各位 gèwèi:everybody​ អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​
  4. 放假 fàngjià:have a holiday ឈប់សម្រាក​
  5. 送水節 Sòngshuǐ jié:water festival បុណ្យ​អុំទូក​
  ^_^:祝福各位節日快樂 Zhùfú gèwèi jiérì kuàilè:ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏រីករាយ។

 • #6857
   James no Bond 
  Moderator

  10 important words
  —————
  1. 糖 táng : Sugar, Candy​ ស្ករ​គ្រាប់​
  2. 國際 guójì : International
  3. 鏡子 jìngzi : Mirrors​ កញ្ចក់​
  4. 結果 jiéguǒ : Result​ លទ្ធផល​
  5. 方法 fāngfǎ : Method, Way​ វិធីសាស្ត្រ​
  6. 後悔 hòuhuǐ : To regret​ ស្ដាយ​ក្រោយ​
  7. 短信 duǎnxìn : Text message ផ្ញើសារ​
  8. 成功 chénggōng : Successful​ ជោគជ័យ​
  9. 巧克力 qiǎokèlì : Chocolate ស្ករ​សូកូឡា​
  10. 百分之 bǎifēnzhī : Percent​ ភាគរយ​

 • #6858
   James no Bond 
  Moderator

  Hello guys Today I have some important words :
  我們開始吧
  ———————​
  1. 邀請 yāoqǐng:invite អញ្ជើញ
  2. 海關 hǎiguān:customs គយ
  3. 審計學 shěnjì xué:auditing​ ការធ្វើ​សវនកម្ម​
  4. 審計員 shěnjìyuán:auditor ​មន្ត្រី​សវនកម្ម​
  5. 進出口 jìnchūkǒu:imports and exports អាហរ័ណ​ នីហរ័ណ
  ————————
  It’s almost useful word for Company work

 • #6859
   James no Bond 
  Moderator

  សួស្ដី​បងប្អូន​ ទាំង​អស់​គ្នា​ ល្ងាច​នេះ​ខ្ញុំ​មាន​ ពាក្យ​ថ្មីៗ​ មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​អ្នកទាំង​អស់​គ្នា​ :
  ——————————
  1. 業主 yèzhǔ:owner​ ម្ចាស់​
  2. 參加 cānjiā:join (a group…)ចូលរួម​
  3. 人員 rényuán:staff​ បុគ្គលិក​
  4. 董事 dǒngshì:director​ នាយក​
  5. 財政 cáizhèng:(public) finance​ ហិរញ្ញវត្ថុ​
  6. 投資者 tóuzīzhě:investor​ អ្នក​វិនិយោគ​
  7. 管理員 guǎnlǐyuán:manager អ្នក​គ្រប់គ្រង​
  ——————
  Wish you success in your life

 • #6860
   James no Bond 
  Moderator

  歡迎大家和我一起學習
  今天我有一些重要生詞:
  —————————
  會計 kuàiji:accounting គណនេយ្យ​
  需求 xūqiú:require​ ស្នើសុំ​
  審計 shěnjì:audit​ សវនកម្ម​
  稅法 shuìfǎ:tax law ច្បាប់​ពន្ធ​ដារ​
  報告 bàogào:report​ របាយការណ៍​
  臉書 Liǎnshū:Facebook​ ហ្វេសប៊ុក​
  郵箱 yóuxiāng:Email​ អុី​ម៉េល
  標準 biāozhǔn:standard​ ស្ដង់ដារ

 • #6861
   James no Bond 
  Moderator

  生詞 :New word
  —————————
  1. 或 huò:perhaps ប្រហែល
  2. 租金 zūjīn:rental ជួល​​
  3. 意外 yìwài:unexpected ភ្លេច​នឹកឃើញ​
  4. 辛苦 xīnkǔ:go to trouble ក្រែង​ចិត្ត​​
  5. 臨時 línshí:temporary បណ្ដោះអាសន្ន​
  6. 以便 yǐbiàn:so that​ ដូច្នេះ
  7. 合作 hézuò:cooperate​ សហការ​
  8. 愉快 yúkuài:happy​ រីករាយ​
  9. 一共 yīgòng:Total ទាំងអស់
  10. 抱歉 bàoqiàn:sorry សុំទោស
  11. 服務費 fúwùfèi:service fee កម្រៃ​សេវា​
  12. 預扣稅 yùkòu shuì:withholding tax រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ពន្ធ
  13. 今天下午 jīntiān xiàwǔ:this afternoon រសៀល​នេះ

 • #6862
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ថ្មីៗ​ សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ​ :
  —————————
  員 yuán:staff បុគ្គលិក​​
  一切 yīqiè:all;everything គ្រប់​យ៉ាង​
  不敢 bùgǎn:not dare មិនហ៊ាន
  走開 zǒukāi:to leave ចេញ​ក្រៅ​
  辦妥 bàntuǒ:complete ចប់​សព្វគ្រប់​
  門口 ménkǒu:entrance ច្រកចូល​
  一個人 yīgèrén:alone​ តែឯង
  亞馬遜 Yàmǎxùn:Amazon​ អាម៉ាហ្សូន
  管理人 guǎnlǐrén:supervisor​ អ្នកគ្រប់គ្រង
  摩托車 mótuōchē:motorcycle ម៉ូតូ​
  停車處 tíngchē chù:parking place​ ចំណត
  辦公室 bàngōngshì:office ការិយាល័យ

 • #6863
   James no Bond 
  Moderator

  1. 堅持到底:Jiānchí dàodǐ:តស៊ូ​ដល់​ទី​បញ្ចប់​
  2. 半途而廢:Bàntú’érfèi:បោះ​បង់​ចោល​ ពាក់​កណ្តាល​ទី

 • #6864
   James no Bond 
  Moderator

  ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​មានពាក្យខ្លះ​ ដកស្រង់ចេញពី​ website មួយ​ :
  ————————
  1. ​費 fèi:cost,fee ថ្លៃ​ឈ្នួល​
  2. 簽字 qiānzì:signature​ ហត្ថលេខា​
  3. 稅款 shuìkuǎn:taxation ពន្ធ
  4. 蓋章 gàizhāng:seal,stamp ត្រា
  5. 月報表 yuèbàobiǎo:monthly report​ របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែ

 • #6865
   James no Bond 
  Moderator

  Business and commerce word
  Business and commerce word

 • #6866
   James no Bond 
  Moderator

  លុយ​ Learn About some country currency :
  開始吧!
  ————————
  1. 柬幣 Jiǎn bì:Cambodian currency (KHR) លុយរៀល
  2. 台幣 Táibì:Taiwan dollar (TWD) ដុល្លារ​តៃវ៉ាន់​
  3. 越幣 Yuè bì:Vietnamese Currency (VND) លុយដុង
  4. 泰幣 Tài bì:Thai currency (THB) លុយ​បាត
  5. 人民幣 Rénmínbì:Chinese Currency​ (RMB) លុយយ័ន

 • #6867
   James no Bond 
  Moderator

  今天我們學習關於 《聽》,
  我們開始吧!Today we are learning about 聽, let’s get started!
  ————————
  聽〔聽〕 tīng:listen; hear
  聽音樂 tīng yīnyuè:listen to music
  聽一下 tīng yīxià:to have a listen
  聽妹妹的唱歌 tīng mèimei de chànggē;Listen to my sister’s singing

 • #6868
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn Chinese Together ភេសជ្ជៈ​ នឹង​ ចំណី
  ——————
  雞肉 jīròu:chicken សាច់​មាន់​
  啤酒 píjiǔ:beer​ ស្រាបៀរ​
  比薩 bǐsà:pizza​ ភីស្សា
  奶茶 nǎichá:milk tea​ តែទឹកដោះគោ
  紅茶 hóngchá:black tea​ តែខ្មៅ​
  冰淇淋 bīngqílín:ice cream​ ការ៉េម​
  漢堡包 hànbǎobāo:hamburger​ ហាំប៊ឺហ្គឺ​
  三明治 sānmíngzhì:sandwich​ សាំងវ៉ិច​

 • #6869
   James no Bond 
  Moderator

  ប្រាប់អំពី​ ទិញ​ដៅ​ ជា​ភាសាចិន​ តោះ​រៀន​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ :
  ————————
  1. 里 li:inside​ ក្នុង
  2. 左 zuǒ:left ឆ្វេង​
  3. 右 yòu:right (side) ស្ដាំ​
  4. 面 miàn:side​ ខាង
  5. 下 xià : under​ ក្រោម
  6. 上 shàng : Up ,on​ លើ​
  7. 外面 wàimian:outside​ ខាង​ក្រៅ
  8. 里面 lǐmian:inside​ ខាង​ក្នុង​
  9. 后面 hòumian:back;behind​ ខាង​ក្រោយ​
  10. 下面 xiàmian:below; under​ ខាងក្រោម​
  11. 上面 shàngmian:above​ ខាង​លើ​
  12. 右边 yòubian:right (or right-hand) side ខាង​ស្ដាំ​​
  13. 左边 zuǒbian:left; left (or left-hand) side

 • #6870
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn with me :
  ————————
  1. 洗 xǐ:wash លាង
  2. 拉 lā:pull​ ទាញ​
  3. 借 jiè:borrow​ ខ្ចី​
  4. 加 jiā:add; plus​ បន្ថែម​
  5. 打 dǎ:hit​ វាយ
  6. 拿 ná:hold​ លើក
  7. 推 tuī:push​ រុញ
  8. 怕 pà:afraid of ខ្លាច​
  9. 丟 diū:lose​ បាត់​បង់​
  10. 錯 cuò:mistake​ កំហុស​
  11. 完 wán:finish បញ្ចប់​
  12. 玩 wán:play fun​ លេង

 • #6871
   James no Bond 
  Moderator

  早上好大家!
  ————
  1. 帥 shuài:Handsome សង្ហារ​
  2. 美麗 měilì:beautiful​ ស្រស់ស្អាត​
  3. 漂亮 piàoliang:Pretty ស្រស់​ឆើតឆាយ​
  ———————
  例如:
  。你覺得我哥帥嗎?(Nǐ juédé wǒ gē shuài ma):Do you think my brother is handsome?
  。吳哥窟是一個美麗的地方 (Wú gē kū shì yīgè měilì dì dìfāng):Angkor Wat is a beautiful place.
  。漂亮的小姑娘 (piàoliang de xiǎogūniang):pretty little girl

 • #6872
   James no Bond 
  Moderator

  ប្រាប់អំពី​ ទិញ​ដៅ​ ជា​ភាសាចិន​ តោះ​រៀន​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ :
  ————————
  1. 里 li:inside​ ក្នុង
  2. 左 zuǒ:left ឆ្វេង​
  3. 右 yòu:right (side) ស្ដាំ​
  4. 面 miàn:side​ ខាង
  5. 下 xià : under​ ក្រោម
  6. 上 shàng : Up ,on​ លើ​
  7. 外面 wàimian:outside​ ខាង​ក្រៅ
  8. 里面 lǐmian:inside​ ខាង​ក្នុង​
  9. 后面 hòumian:back;behind​ ខាង​ក្រោយ​
  10. 下面 xiàmian:below; under​ ខាងក្រោម​
  11. 上面 shàngmian:above​ ខាង​លើ​
  12. 右边 yòubian:right (or right-hand) side ខាង​ស្ដាំ​​
  13. 左边 zuǒbian:left; left (or left-hand) side

 • #6873
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ខ្លះៗ​ សម្រាប់​បងប្អូន​ ស្វែងយល់​បន្ថែម​ :
  ———————
  椅子 yǐzi:chair កៅអី​
  屋子 wūzi:room​ បន្ទប់​
  桌子 zhuōzi:table​ តុ
  教室 jiàoshì:classroom​ បន្ទប់​រៀន​
  房间 fángjiān:room​ បន្ទប់​
  书房 shūfáng:private school​ បន្ទប់​រៀន​ផ្ទាល់ខ្លួន​
  中间 zhōngjiān:centre; middle​ កណ្ដាល​
  洗手间 xǐshǒujiān:WC​ បន្ទប់​ទឹក

 • #6874
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn new word or word for use everyday :
  ———————
  1. 打 dǎ:hit , to call ( phone) ខល
  2. 在 zài:be at, in, or on (a place)​ នៅ
  3. 喂 wèi:hello; hey​ អាឡូ​
  4. 附近 fùjìn:nearby; neighbouring​ ជិត​ខាង​
  5. 对了 duìle:Correct!​ ត្រឹមត្រូវ​
  6. 告诉 gàosu:tell; let know​ ប្រាប់
  7. 麻烦 máfan:trouble; inconvenience រំខាន
  8. 室友 shìyǒu:roommate​ រួម​បន្ទប់​
  9. 号码 hàomǎ:number​ លេខ
  10. 电话 diànhuà:telephone​ ទូរសព្ទ​
  11. 方便 fāngbiàn : convenient​ អត់​ឱន​,​ ចិត្ត​ល្អ
  12. 打电话 dǎ diànhuà:make a phone call​ ខលចេញ

 • #6875
   James no Bond 
  Moderator

  Five sentences for this afternoon :
  —————————
  1. 我喜歡喝我媽媽做的湯。 (Wǒ xǐhuan hē wǒ māma zuò de tāng):I like to eat my mother’s soup. ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​ញាំ​ ស៊ុប​ ស្នាដៃរបស់ម្ដាយខ្ញុំ​ ។
  2. 我跑完步後出了很多汗。 (Wǒ pǎo wán bù hòu chū le hěnduō hàn):I am very sweaty after I run.​ ខ្ញុំ​បែក​ញើស​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ក្រោយ​ពី​ខ្ញុំ​បានរត់​ ។
  3. 他做菜時忘記放油了。 (Tā zuò cài shí wàngjì fàng yóule):He forgot to add oil when he was cooking.​ គាត់​ធ្វើ​ម្ហូប​ភ្លេច​ដាក់​ ប្រេងឆា​ហើយ​ ។
  4. 我們要過了河才能到家。 (Wǒmen yàoguòle hé cáinéng dàojiā):We need to cross the river to get home.​ ពួកយើង​ ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់ទន្លេសិន​ ទើបទៅដល់ផ្ទះ​ ។
  5. 如果你是男子漢就不要流淚。 (Rúguǒ nǐ shì nánzǐhàn jiù bùyào liúlèi):Don’t cry if you are a real man.​ ប្រសិន​អ្នក​ជាបុរសដើមទ្រូង5ហត្ថមែន​ អ្នក​កុំ​យំ​ ។

 • #6876
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​ ទាក់ទងនឹង​ ទឹក​, Let’s learn Chinese about
  * [ 氵 ] 三点水 (sān diǎn shuǐ), or the water radical.:
  ———————
  1. 洗 (xǐ) to wash លាង
  2. 湖 (hú) lake​ បឹង
  3. 渴 (kě) thirsty​ ស្រេក
  4. 滑 (huá) to slip រុញ​ រអិល​
  5. 海 (hǎi) ocean, sea​ សមុទ្រ​

 • #6877
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​ ទាក់ទងនឹង​ ទឹក​, Let’s learn Chinese about
  * [ 氵 ] 三点水 (sān diǎn shuǐ), or the water radical.:
  ——————
  1. 湯 tāng:soup ទឹក​ស៊ុប​
  2. 汗 hàn:sweat​ បែកញើស
  3. 油 yóu:oil,petroleum​ ប្រេង​ ,​ សាំង​
  4. 河 hé:river​ ទន្លេ​
  5. 泪 lèi:tears​ ទឹក​ភ្នែក​

 • #6878
   James no Bond 
  Moderator

  ឃ្លា​ខ្លះៗ​ ក្នុង​ភាសា​ចិន​ :
  ———————
  1. 不客氣 bù kè qì:មិនអីទេ
  2. 對不起 duì bù qǐ:សុំទោស
  3. 太好了 tài hǎo le:អស្ចារ្យ​
  4. 別擔心 bié dān xīn:កុំ​បារម្ភ​​
  5. 沒關係 méi guān xì:មិន​ជាបញ្ហាអ្វីទេ
  6. 等一下 děng yī xià:ចាំបន្តិច
  7. 不用謝 bú yòng xiè:មិន​បាច់​គួរ​សម​ទេ
  8. 不好意思 bù hǎo yì sī:សូមអធ្យាស្រ័យ
  9. 什麼意思? shén me yì si:មាន​ន័យ​ថា​ម៉េច?

 • #6879
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn together ⋯

 • #6880
   James no Bond 
  Moderator

  តែងប្រយោគ​ ទាក់ទង​នឹង​អាយុ​ :
  ——————
  1. 你多大了(你幾歲了)?
  2. 我二十五了。
  3. 我比我哥小三歲。
  4. 我姐比他丈夫大一歲。
  5. 我二十歲來這兒。
  6. 我六歲開始上學。
  7. 我父親己年六十了。
  8. 我猜他大概三十歲。

 • #6881
   James no Bond 
  Moderator

  Privacy on your Facebook:
  ———————
  1. 公开 gōngkāi:make public
  2. 朋友 péngyou:friend
  3. 朋友;除了⋯ Péngyǒu; chúle:Friend; except
  4. 特定朋友⋯ Tèdìng péngyǒu:Specific friend
  5. 只限本人 Zhǐ xiàn běnrén:only me

 • #6882
   James no Bond 
  Moderator

  Simple word for use everyday :
  ——————
  路 lù:road​ ផ្លូវ​
  家 jiā:home​ ផ្ទះ​
  教室 jiàoshì:classroom​ បន្ទប់​រៀន​
  医院 yīyuàn:hospital​ មន្ទីរពេទ្យ​
  饭馆 fàndiàn:restaunt​ ភោជនីយដ្ឋាន​
  机场 jīchǎng :airport​ ព្រលាន​យន្តហោះ​
  学校 xuéxiào:school​ សាលា​រៀន​
  房间 fángjiān:room​ បន្ទប់​
  商店 shāngdiàn:store​ ហាង
  火车站 huǒchēzhàn:train station​ ស្ថានីយ៍​រថភ្លើង​

 • #6883
   James no Bond 
  Moderator

  10 ពាក្យ​ សម្រាប់​បងប្អូន​រៀន​ភាសា​ចិន​ នាពេល​យប់នេះ​ :
  —————
  1. 渴 kě:thirsty ស្រេក
  2. 歲 suì:year (of age)​ ឆ្នាំ​
  3. 真 zhēn:true,real ពិត​
  4. 種 zhǒng:kind; type ប្រភេទ​​
  5. 客人 kèren:isitor; guest​ ភ្ញៀវ​
  6. 請進 qǐngjìn:”please come in” សូម​អញ្ជើញ​ចូល​
  7. 一共 yīgòng:in all សរុប​ទាំងអស់
  8. 外國 wàiguó:foreign country បរទេស​​
  9. 非常 fēicháng: very much ក្រៃលែង
  10. 歡迎 huānyíng:welcome ស្វាគមន៍

 • #6884
   James no Bond 
  Moderator

  Hello guys! Today I have some new word and important word in Chinese :
  ——————————
  • 依 yī:to depend on ទុក​ចិត្ត​,ពឹងពាក់​
  • 隨 suí:follow​ ធ្វើ​តាម
  • 戀 liàn:to feel attached to ចាប់អារម្មណ៍​
  • 坐 zuò:to sit down អង្គុយ​ចុះ
  • 厚 hòu:thick​ ក្រាស់
  • 跟 gēn:with ជាមួយ​
  • 身 shēn:body រាងកាយ​
  • 光 guāng:light​ ពន្លឺ​
  • 蔓延 mànyán:to extend​ វែង​ សន្ធឹង​
  • 旁邊 pángbiān:lateral​ ទៅខាង
  • 想念 xiǎngniàn:to miss​ នឹកឃើញ

 • #6885
   James no Bond 
  Moderator

  Today we will look at a measure word in Chinese language, 張 (zhāng) in more detail. So here we go:
  張 (zhāng)
  張 (zhāng) is a measure word most commonly used for objects with flat surfaces.
  Number + Measure word (張)+ Nouns
  examples:
  一張紙 (yī zhāng zhǐ) : a piece of paper
  一張床 (yī zhāng chuáng) : a bed
  一張桌子 (yī zhāng zhuōzi) : a table
  張 (zhāng) can also be used with objects that can be opened and closed:
  一張嘴 (yī zhāng zuǐ): a mouth
  一張弓 (yī zhāng gōng): a bow

 • #6886
   James no Bond 
  Moderator

  Tonight I have some new word for everybody :
  ————————
  烂 làn:to rot
  嫩 nèn:tender
  硬 yìng:hard
  软 ruǎn:soft
  烫 tàng:scalding hot
  理发 lǐfà:Haircut(men)
  生 shēng:raw
  熟悉 shúxi:To know sb
  剪髪 Jiǎn fà:haircut(women​)
  熟 shóu/shú :Cooked​
  烧焦 shāojiāo:​to burn(food​)​
  剩菜 shèngcài:leftover(food​​)
  ———————————
  小心很烫 Xiǎoxīn hěn tàng:Careful to scaling

 • #6887
   James no Bond 
  Moderator

  Simple word for use in daily life :

 • #6888
   James no Bond 
  Moderator

  Help me to answer theses questions:
  ————————
  你吃早餐了吗?តើ​អ្នក​ញាំ​អាហារ​ ពេល​ព្រឹក​ហើយ​ឬនៅ​?
  你结婚了吗?តើ​អ្នក​ រៀប​ការ​ហើយ​ឬ​នៅ​?
  你最喜欢什么颜色?តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​ពណ៌​អ្វី​ខ្លាំង​ជាង​គេ​?
  你现在住在哪?តើ​ឥឡូវ​អ្នក​រស់នៅ​ឯណា​?
  你能打开电视吗?តើ​អ្នក​អាច​បើក​ទូរទស្សន៍​បន្តិច​បាន​ទេ​?

  我昨天给你打电话你为什么没接?
  Wǒ zuótiān gěi nǐ dǎ diànhuà nǐ wèishéme méi jiē?
  why didn’t you pick up when I call you yesterday?
  ហេតុ​អ្វី​ ខ្ញុំ​តេទៅអ្នកម្សិលមិញ​ អ្នក​មិន​ទទួល​ទូរសព្ទ​?

 • #6889
   James no Bond 
  Moderator

  មួយតួក្បាល​ ជា​ភាសាចិន​ : ——————— 1. 鼻子 bízi:nose ច្រមុះ

 • #6890
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​សម្រាប់​ ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ ថ្នាក់​រៀន​:
  —————————
  對了 Duìle:Right! Correct!​ ត្រូវ​ហើយ
  下課 Xiàkè:The class is over ចេញពីរៀន
  不對 bùduì:Wrong, incorrect​ មិនត្រូវទេ
  懂了 Dǒngle:Understand យល់​ហើយ​

  上課了 Shàngkèle:let’s begin the class​ ចូល​រៀន​ហើយ​
  請回答 qǐng huídá:please answer សូម​ឆ្លើយ​
  懂不懂?dǒng bù dǒng?:Do You understand?​ យល់​ទេ​?

  請打開書 qǐng dǎkāi shū:Open your book សូម​បើក​សៀវភៅ​
  請跟我說 qǐng gēn wǒ shuō:please repeat after me​ សូម​ថាតាម​ខ្ញុំ​
  請念對話 Qǐng niàn duìhuà:Read the dialogues, please សូម​អាន​ការ​សន្ទនា​
  請看黑板 qǐng kàn hēibǎn:Look at the board, please សូម​មើល​ក្ដា​ខៀន

  請看第五頁 qǐng kàn dì wǔ yè:please See Page 5​ សូម​មើលទំព័រទី5
  有沒有問題?yǒu méiyǒu wèntī:Any Question? មាន​សំនួរ​ទេ?
  我說,你們聽 wǒ shuō, nǐmen tīng:I’ll speak, you listen​ ខ្ញុំ​និយាយ​ អ្នក​ស្ដាប់​
  請再說/念一次 qǐng zàishuō/niàn yīcì: please say it again សូម​និយាយ​ម្ដង​ទៀត​
  請問,這個字怎麼念/寫? qǐngwèn, zhège zì zěnme niàn/xiě?:How do you pronounce/spell this word?​ សុំ​សួរ​ថា​ អក្សរ​នេះអាន​/សរសេរ​យ៉ាង​មិច​?

 • #6891
   James no Bond 
  Moderator

  New word for everyone :
  —————
  1. 以后 yǐhòu:(of time)afterwards , in the future
  2. 国家 guójiā:country; nation; state
  3. 学费 xuéfèi:tuition (fee)
  4. 大学 dàxué:university
  5. 时间 shíjiān:(the concept of) time
  6. 成绩 chéngjì : grade
  7. 这样 zhèyàng:this kind(of)
  8. 念书 niàn//shū:read,study; attend school
  9. 试试看 shìshikàn:have a try
  10. 奖学金 jiǎngxuéjīn:Scholarship

 • #6892
   James no Bond 
  Moderator

  របស់​របរ​លំអ​ ពាក់​លើ​ខ្លួន​យើង​ :
  —————————
  1. 衣服 yīfu:សម្លៀកបំពាក់​
  2. 褲子 kùzi:ខោ​
  3. 鞋子 xiézi:ស្បែក​ជើង​
  4. 襪子 wàzi:ស្រោម​ជើង​
  5. 夾克 jiākè:អាវក្រៅ
  6. 裙子 qúnzi:សំពត់​
  7. 帽子 màozi:មួក
  8. 毛衣 máoyī:អាវរងារ
  9. 襯衫 chènshān:អាវ
  10. 體恤衫 tǐxùshān:អាវយឺត

 • #6893
   James no Bond 
  Moderator

  7 ប្រយោគ​ ទាក់ទង​នឹង​ពាក្យមុននេះ​ :
  —————————
  1. 你能讀一下這段嗎?Nǐ néng dú yīxià zhè duàn ma? តើ​អ្នកអាចអាន​ ​កថា​ខណ្ឌ​នេះ​ បន្តិចបានទេ?
  2. 我不知道怎麼使用這個詞?Wǒ bù zhīdào zěnme shǐyòng zhège cí:ខ្ញុំ​ដឹងថា​ប្រើពាក្យនេះទេយ៉ាងមិចទេ?
  3. 你在這裡待多久了?Nǐ zài zhèlǐ dài duōjiǔle:តើ​អ្នក​ស្នាក់​នៅ​ ទី​នេះ​យូរ​ប៉ុណ្ណា​ហើយ​?
  4. 你什麼時候离開?Nǐ shénme shíhòu lí kāi:ពេល​ណា​ទើប​អ្នក​ចាកចេញ​?
  5. 你來這裡做什麼?Nǐ lái zhèlǐ zuò shénme:តើ​អ្នក​មក​ទីនេះ​ធ្វើ​ អ្វី​ដែរ?
  6. 我不知道怎麼解釋 Wǒ bù zhīdào zěnme jiěshì:ខ្ញុំ​មិនដឹងថា​ គួរពន្យល់​ យ៉ាង​ដូចម្ដេច​ទេ
  7. 你確定嗎?Nǐ quèdìng ma​:ប្រាកដ​ទេ?

 • #6894
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​ថ្មី​បន្ត​ទៀត​ តោះ​ៗ​ :
  ——————
  读 dú:read,អាន​
  待 dāi:stay,ស្នាក់​នៅ​
  段 duàn:paragraph,កថា​ខណ្ឌ​
  离开 líkāi:leave,ចាកចេញ​
  解释 jiěshì:explain,ពន្យល់​
  使用 shǐyòng:use,ប្រើប្រាស់​
  确定 quèdìng:sure,ប្រាកដ​
  ———————
  ជូន​ពរ​ ទទួល​បាន​ ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​រៀន​ភាសា​ចិន​ ជា​មួយ​ខ្ញុំ​ 😜😆
  => បន្ទាប់​មក​ នៅ​មានប្រយោគបន្តទៀត⋯

 • #6895
   James no Bond 
  Moderator

  ដប់ពាក្យ​ មុនកេង​ ក្នុង​សៀវភៅ​ HSK4 :
  ———————
  笨 bèn:stupid,ល្ងង់​
  個子 gèzi:Height,កំពស់​
  經歷 jīnglì:experience,បទ​ពិសោធន៍​
  打折 dǎzhé:Discount,បញ្ចុះតម្លៃ
  後悔 hòuhuǐ:regret,ស្ដាយ​ក្រោយ​​​​
  警察 jǐngchá:Policeman,នគរបាល​
  環境 huánjìng:Environment,បរិស្ថាន
  出生 chūshēng:Birth,កើត
  廣告 guǎnggào:Advertisement,ការ​ផ្សព្វផ្សាយ

 • #6896
   James no Bond 
  Moderator

  New word in HSK3 :
  ———————
  语法 yǔfǎ:grammar
  语言 yǔyán:language
  能力 nénglì:ability
  母亲 mǔqīn:mother
  希望 xīwàng:hope
  味道 wèidào:taste​
  优点 yōudiǎn:Advantage
  有名 yǒumíng:Famous
  勇敢 yǒnggǎn:Brave
  永远 yǒngyuǎn:forever

 • #6897
   James no Bond 
  Moderator

  10 New words for everyone
  ———————
  1. 脸 liǎn:face​ មុខ
  2. 站 zhàn:station​ ស្ថានីយ៍​
  3. 记得 jìde:remember​ ចងចាំ
  4. 历史 lìshǐ:History​ ប្រវត្តិ​
  5. 邻居 línjū:neighbor​ អ្នក​ជិត​ខាង
  6. 离开 líkāi:leave​ ចាកចេញ​​​
  7. 会议 huìyì:Meeting​ ប្រជុំ
  8. 要求 yāoqiú:Requirement​ ការស្នើសុំ
  9. 准备 zhǔnbèi:prepare​ រៀបចំ
  10. 月亮 yuèliang:Moon​ ព្រះ​ចន្ទ​​

 • #6898
   James no Bond 
  Moderator

  សួស្ដី​បងប្អូន​ ទាំង​អស់​គ្នា​ ដែល​កំពុង​រៀន​ភាសា​ចិន​ ព្រឹក​នេះ​ខ្ញុំ​មានប្រយោគខ្លីៗ​ ៥​ សម្រាប់​រៀនបន្ត​ នឹង​ ដើម្បី​អោយបងប្អូនចេះ​ បង្កើត​ប្រយោគ​ :
  ———————
  我不是學生。Wǒ bùshì xuéshēng.
  你喜歡吃什麼?Nǐ xǐhuān chī shénme?
  我佷喜歡喝咖啡。Wǒ hěn xǐhuān hē kāfēi.
  我有兩個妹妹。Wǒ yǒu liǎng gè mèimei.
  請你介紹你的家人。Qǐng nǐ jièshào nǐ de jiārén.
  我不是學生。Wǒ bùshì xuéshēng.

 • #6899
   James no Bond 
  Moderator

  New words:
  ——————
  啤酒 (píjiǔ) : Beer ស្រាបៀរ​
  酒吧 (jiǔbā) : Bar​ បារ
  學習 (xuéxí) : to study​ សិក្សា​
  無聊 (wúliáo) : Boring ធុញ​ទ្រាន់​
  麻煩 (máfan):Inconvenient ​រំខាន
  出門 (chūmén) : go outside ចេញ​ក្រៅ​
  有意思 (yǒuyìsi) : Interesting​ ចាប់​អារម្មណ៍​
  電影院 (Diànyǐngyuàn) : Cinema​ រោង​កុន​
  ————
  例如:Example
  我的國家,我的啤酒:My country my beer .

 • #6900
   James no Bond 
  Moderator

  Short Sentences and easy to understand!
  ———————
  1. 他看中文書 tā kàn zhōng wén shū:He read Chinese book.
  2. 他給我 買了一隻狗 tā gěi wǒ mǎi Le yī zhī gǒu:He bought me a dog.
  3. 他對我笑了一笑:tā duì wǒ xiào le yī xiào:He smiled to me.
  4. 他送我一本書 tā sòng wǒ yī běn shū:He send me a book.

 • #6901
   James no Bond 
  Moderator

  Hello guys! This morning I have some word for use Everyday Chinese:
  每日中文
  ———————
  1. 進 jìn:to go in ទៅក្នុង​
  2. 草 cǎo:grass​ ស្មៅ​
  3. 樹 shù:tree​ ដើម​ឈើ​
  4. 胖 pàng:fat​ ធាត់​
  5. 努力 nǔlì:hard-working ខិតខំ​ធ្វើការ​
  6. 服務 fúwù:give service to ផ្ដល់​សេវាកម្ម​
  7. 圖片 túpiàn:picture រូបភាព​
  8. 出去 chūqu:go out ចេញ​ក្រៅ​

 • #6902
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ទាក់ទងនឹង​ ជំងឺ​ ,Learn Chinese about SICK 😷 :
  —————
  1. 藥 yào:medicine ថ្នាំ​
  2. 病 bìng:sickness ឈឺ
  3. 熱情 rèqíng:warm កក់​ក្ដៅ​
  4. 醫院 yīyuàn:hospital​ មន្ទីរពេទ្យ​
  5. 發燒 fāshāo:have a fever​ គ្រុន
  6. 照顧 zhàogu:take care ថែទាំ​សុខភាព​
  7. 医生 yīshēng:doctor គ្រូ​ពេទ្យ​
  8. 感冒 gǎnmào:catch cold ធូរ​បន្តិច​ គ្រាន់​បើហើយ

 • #6903
   James no Bond 
  Moderator

  生詞:
  ——————
  知己 zhījǐ:to know oneself​ ដឹងពីខ្លួនឯង
  唯一 wéiyī:only one តែ​ម្នាក់​គត់​
  永遠 yǒngyuǎn:forever​ រៀង​រហូត​
  情人節 Qíngrénjié:Valentine’s Day​ ថ្ងៃ​នៃក្ដីស្រឡាញ់

 • #6904
   James no Bond 
  Moderator

  Tonight I have some sentences that talk about (Phone)
  —————
  1. 我打電話問一下他們。Wǒ dǎ diànhuà wèn yīxià tāmen:I’ll call and ask them.
  2. 我正在打電話。Wǒ zhèngzài dǎ diànhuà:I’m talking on the phone.
  3. 我給你打電話。Wǒ gěi nǐ dǎ diànhuà:I’ll call you
  4. 他給我打了兩個電話。Tā gěi wǒ dǎle liǎng gè diànhuà:He called me two times.
  5. 你打電話的時候,我正在睡覺。Nǐ dǎ diànhuà de shíhòu, wǒ zhèngzài shuìjiào:I was sleeping when you called

 • #6905
   James no Bond 
  Moderator

  Today we are going to learn about <Phone>
  ———————
  電話 diànhuà:telephone
  打電話 dǎ diànhuà:make a phone call
  接電話 Jiē diànhuà:pick up the phone
  回電話 Huí diànhuà:call back
  電話卡 diànhuàkǎ:phone-card
  手提電話 shǒutí diànhuà:mobile phone
  電話號碼 diànhuà hàomǎ:telephone number
  公共電話 gōnggòng diànhuà:public telephone
  國際電話 guójìdiànhuà:international call
  移動電話 yídòngdiànhuà:cellular (or mobile)

 • #6906
   James no Bond 
  Moderator

  How to say : Last , This , and Next⋯ in Chinese Language :
  ———————
  [ 去年 qùnián
  今年 Jīnnián
  明年 míngnián]

  [ 上個月 shàng gè yuè
  這個月 zhège yuè
  下個月 xià gè yuè ]

  [ 上個星期 shànggèxīngqī
  這個星期 zhège xīngqí
  下個星期 xiàgèxīngqī ]

  [ 昨天 Zuótiān
  今天 jīntiān
  明天 míngtiān ]

  [ 以前 yǐqián
  以後 yǐhòu ]
  —————
  Note :個=個

 • #6907
   James no Bond 
  Moderator

  5 ( Word + Sentence ):
  ———————
  1. 成績 chéngjì:Grade
  你的成績不好 Nǐ de chéngjī bù hǎo:His grades are not good
  2. 河 hé:river
  這條河流向大海 Zhè tiáo héliú xiàng dàhǎi:The river flows to the sea.
  3. 詞語 cíyǔ:terms,words
  你能解釋一下這些詞語嗎?Nǐ néng jiěshì yīxià zhèxiē cíyǔ ma:Can you explains these words?
  4. 城市 chéngshì:town; city
  我喜歡這個金邊城市Wǒ xǐhuān zhège jīnbiān chéngshì:I like this phnom penh city.
  5. 廚房 chúfáng:kitchen
  我不想打掃廚房 Wǒ bùxiǎng dǎsǎo chúfáng:I don’t want to clean the kitchen.

 • #6908
   James no Bond 
  Moderator

  រៀនពីការផ្សំពាក្យបញ្ចូលគ្នា​ :
  —————————
  1. 地名 dì míng: place name ឈ្មោះ​ទីកន្លែង​
  2. 北方 běifāng:northern place ខាង​ជើង​
  3. 好人 hǎo rén:good person មនុស្ស​ល្អ​
  4. 生字 shēng zì:new character អក្សរ​ថ្មី​
  5. 人名 rén míng: a person’s name ឈ្មោះ​មនុស្ស​
  6. 生人 shēngrén: stranger​ អ្នក​ខ្លាំង​
  7. 北方人 běifāngrén:northerner​ អ្នក​ប៉ែក​ខាង​ជើង​
  —————
  សាកល្បង​ធ្វើតេស្ត​ខ្លួន​ឯង​ ⋯

 • #6909
   James no Bond 
  Moderator

  Hello Everyone! Tonight I have some sentences for use Daily :
  ————————
  1. 一共多少錢?Yīgòng duōshǎo qián:how much is that total?
  2. 我有你的電話了。Wǒ yǒu nǐ de diànhuàle:I got your number.
  3. 我以後會打給你。Wǒ yǐhòu huì dǎ gěi nǐ:I will call you later.
  4. 你今天感覺怎麼樣?Nǐ jīntiān gǎnjué zěnme yàng? How about your feelings today?
  5. 你覺得我帥嗎?Nǐ juédé wǒ shuài ma:Do you think I am handsome?
  6. 我可以問你三個問題嗎?Wǒ kěyǐ wèn nǐ sān gè wèntí ma :May I ask you three questions?
  ———————
  今晚天氣很冷 🌧☔️

 • #6910
   James no Bond 
  Moderator

  ល្ងាច​នេះ​ ខ្ញុំ​មានប្រយោគខ្លីៗ​ និង​ ងាយៗ​ ៥ប្រយោគ​ ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា​ តោះ​ចាប់​ផ្ដើម​ :
  ————————
  1. 我的感觉 Wǒ de gǎnjué:my feeling អារម្មណ៍​របស់​ខ្ញុំ​
  2. 你跟谁学的?Who did you learn it from?​ តើអ្នករៀនពីនរណា?
  3. 我自己学的。Wǒ zìjǐ xué de:I learned it by myself.​ ខ្ញុំ​រៀន​វាដោយខ្លួនឯង​
  4. 我可以用你的手机打一个电话吗?Wǒ kěyǐ yòng nǐ de shǒujī dǎ yīgè diànhuà ma:Can I use your phone to make a phone call?​ តើ​ខ្ញុំ​អាចខ្ចី​ ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ តេបន្តិចបានទេ?
  5. 电话多少?What’s number?​ លេខប៉ុន្មាន?

 • #6911
   James no Bond 
  Moderator

  Hello Guys! Today I some new word for everyone
  ————————
  1. 簽字​ qiānzì:signature​ ហត្ថលេខា​
  2. 蓋章 gàizhāng:stamp បោះត្រា
  3. 稅 shuì:tax ពន្ធ
  4. 付稅 fù shuì:pay taxes បង់​ពន្ធ​
  5. 短信 duǎnxìn:text message​ ផ្ញើសារ​
  – 簡訊 jiǎnxùn:(Tw) SMS message​
  6. 早上好 zǎoshanghǎo:Good morning​ អរុណ​សួស្ដី​
  – 早安 zǎo’ān:(Tw) good morning
  7. 摩托車 mótuōchē:motorcycle​ ម៉ូតូ​
  8. 簽字及蓋章 Qiānzì jí gài zhāng:Signature and seal​ ហត្ថលេខា​ និង​ ត្រា​
  ———————
  我愛學漢語:I like learning Mandarin

 • #6912
   James no Bond 
  Moderator

  * យប់នេះ​មាន《 ពាក្យ​ + ប្រយោគ​ 》សូម​អធ្យាស្រ័យ​ មានលាយ​ អក្សរ​កាត់​ខ្លះ​ នឹង​ អក្សរ​ពុម្ពខ្លះហើយ​ ព្យាយាម​មើលបន្តិចទៅ​ 🤪🤣
  ———————
  1. 吃饭 chīfàn
  ​=> 例:你想吃什么饭?吃柬埔寨面,好吗?Nǐ xiǎng chī shénme fàn
  2. 好吃 hǎochī
  => 例:这个东西好看,可是不好吃。Zhège dōngxī hǎokàn, kěshì bù hào chī
  3. 还是 háishi
  => 例:你去, 还是他去? Nǐ qù, háishi tā qù:
  4. 袜子 wàzi
  => 例:我要买一双袜子 Wǒ yāomǎi yī shuāng wàzi
  5. 意思 yìsi
  => 例 : 我不明白你的意思。 Wǒ bù míngbai nǐ de yìsi
  ———————
  大家晚安💤💤
  現在下大雨! Rain 🌧

 • #6913
   James no Bond 
  Moderator

  របស់​របរ​ ប្រើប្រាស់​ ជា​ភាសា​ចិន​
  ———————
  圍巾 wéijīn:scarf ក្រមា​បង់ក
  腰帶 yāodài:belt ខ្សែ​ក្រវាត់​
  領帶 lǐngdài:tie​ ក្រវាត់​ក​
  墨鏡 mòjìng:sunglasses វែនតា​ខ្មៅ​
  手套 shǒutào:gloves ស្រោម​ដៃ​​
  ————
  ព្យាយាម​គង់​បាន​ ជោគជ័យ​ 💪

 • #6914
   James no Bond 
  Moderator

  ✍️✍️✍️ This morning we are going to learn about <Asking Date >:
  1. 星期几?which day of the week ?
  2. 几月几号?which month which date?
  3. 哪年?Which year ?
  4. 今天几月几号?what date is it today?
  星期三是几月几号?What date is it on Wednesday?
  十月十七号星期三。17th October is a Wednesday.
  十月二十三号你来吗? Are you coming on 23th October?
  你几月几号去吴哥窟? When are you going to Angkor Wat?

 • #6915
   James no Bond 
  Moderator

  Feeling in Chinese Language :
  ———————
  疲累 pí lèi:Tired
  嫉妒 jí dù:Jealous
  开心 kāi xīn:Happy
  兴奋 xìng fèn:Excited
  惊讶 jīng yà:Surprised
  生气 shēng qì:Angry
  担心 dān xīn:Worried
  害羞 hài xiū:Shy
  无聊 wú liáo:Bored
  迷茫 mí máng:Confused
  伤心 shāng xīn:Sad

 • #6916
   James no Bond 
  Moderator

  Hello guys! Today I have some new word for use in Chinese Language :
  ———————————
  1. 銀 yín:silver
  2. 自然 zì rán:natural
  3. 道路 dào lù:road, street
  4. 知識 zhī shì:knowledge
  5. 綠燈 lǜ dēng:green light
  6. 當然 dāng rán:of course
  7. 電燈 diàn dēng:electric light
  8. 方向 fāng xiàng:direction
  9. 紅燈 hóng dēng:red light
  10. 黃燈 huáng dēng:yellow light

 • #6917
   James no Bond 
  Moderator

  1. 他的名字是什么?Tā de míngzì shì shénme? : តើ​គាត់ឈ្មោះអី​ ?
  2. 我很高兴, 你呢? Wǒ hěn gāoxìng nǐ ne:ខ្ញុំ​រីករាយ​,ចុះចំណែកអ្នកវិញ?
  3. 我认识他 Wǒ rènshí tā:ខ្ញុំ​ស្គាល់​គាត់​
  4. 你认识她吗?Nǐ rènshí tā ma:តើ​អ្នក​ស្គាល់​នាង​ទេ​ ?
  5. 我爸爸没有妹妹 Wǒ bàba méiyǒu mèimei:ប៉ា​របស់​ខ្ញុំ​ គ្មាន​ប្អូន​ស្រី​ទេ​ ។
  6. 他们刚走 : Tāmen gāng zǒu : គាត់​ទើប​តែ​ ចេញ​ទៅ​ អំបាញ់មិញ​ ។
  7. 我的家人最近不错 Wǒ de jiārén zuìjìn bùcuò :គ្រួសារ​ខ្ញុំ​ ថ្មីៗ​នេះ​ ល្អគ្រាន់បើ​ ។
  8. 现在4点半 Xiànzài 4 diǎn bàn:it’s 4:30 now.​ ឥឡូវ​នេះម៉ោង​ ៤:៣០​ ហើយ​ ។
  9. 我们每个星期五有美术课 :Wǒmen měi gè xīngqíwǔ yǒu měishù kè:ពួក​យើង​រៀនម៉ោង​សិល្បៈ​ រៀងរាល់​ថ្ងៃ​សុក្រ​
  10. 今天我们有比赛,好在没有下雨 Jīntiān wǒmen yǒu bǐsài, hǎo zài méiyǒu xià yǔ:ថ្ងៃ​នេះ​យើងមានការប្រកួត​ សំណាងល្អណាស់គ្មានភ្លៀងធ្លាក់​ ។
  ———————————
  ជួប​គ្នា​ពេលក្រោយ​ See you next time ! 下次见
  រូបភាព​ :ស្រុកស្រែ​ក្បែរ​ផ្ទះខ្ញុំ​ 😍😘
  ប្រភព​ : 五百字說華語

 • #6918
   James no Bond 
  Moderator

  មុនចូលកេង​ ខ្ញុំ​មានពាក្យថ្មីខ្លះ​ ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា​ :
  ——————
  1. 付 fù:បង់,​ ទូទាត់​
  2. 租 zū:ជួល
  3. 流 liú:ហូរ
  4. 別 bié:កុំ​​
  5. 藥 yào:ឱសថ​
  6. 差 chà:ក្រ,​ អាក្រក់
  7. 睡 shuì:ដេក
  8. 香 xiāng:ក្រអូប
  9. 裝 zhuāng:ដំឡើង​

 • #6919
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​អំពី​ភ្លៀង​ ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ភ្លៀង​ ,We are learning about RAIN :
  =》〉生訶:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  雨 yǔ:to Rain 🌧 ,ភ្លៀង​
  下雨 Xià yǔ:go down rain,ភ្លៀង​ធ្លាក់​
  雨季 yǔjì:rainy season,រដូវ​វស្សា​
  小雨 Xiǎoyǔ:little rain,ភ្លៀង​តិច​តួច​
  中雨 Zhōng yǔ:medium rain,ភ្លៀង​ល្មម​
  大雨 Dàyǔ:heavy rain,ភ្ញៀងធំ
  陣雨 Zhènyǔ:showers,ភ្លៀង​មួយភ្លែត
  雨傘 Yǔsǎn:Umbrella,ឆ័ត្រ​
  雨衣 Yǔyī:raincoat,អាវ​ភ្លៀង​
  雨鞋 Yǔxié:rain boots,ស្បែក​ជើង​វែង​
  暴雨 bàoyǔ:torrential rain,ទឹក​ភ្លៀង​ហូរ​ខ្លាំង​
  彩虹 cǎihóng:rainbow ឥន្ទធនូ
  洪水 hóngshuǐ:floodwater,ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​
  雷陣雨 Léizhènyǔ:Thunderstorm,ផ្គរ​រន្ទះ​
  毛毛雨 Máomaoyǔ:Drizzle,រលឹម​ស្រិច​ៗ
  =》例如 :Example ឧទាហរណ៍​
  現在正在下雨。Xiànzài zhèngzài xià yǔ:It’s raining now. ឥឡូវ​មេឃ​កំពុង​ភ្លៀង​ ។
  現在下雨下得很大。Xiànzài xià yǔ xià dé hěn dà:it’s raining heavy rain now .​ ឥឡូវ​មេឃ​ភ្លៀង​ខ្លាំង​ណាស់​ ។
  今天下雨下了一整天。Jīntiān xià yǔ xiàle yī zhěng tiān: It’s raining a whole day today. ថ្ងៃ​នេះ​ មេឃ​ភ្លៀង​ ពេញ​១ថ្ងៃ​ ។
  明天不會下雨。Míngtiān bù huì xià yǔ: It won’t rain tomorrow.​ ស្អែ​ មិនមានភ្លៀង​ធ្លាក់​ទេ។
  明天可能下雨 Míngtiān kěnéng xià yǔ:It maybe rain tomorrow​ ថ្ងៃ​ស្អែក​ប្រហែលជា​មាន​ ភ្លៀង​ធ្លាក់​។

 • #6920
   James no Bond 
  Moderator

  តោះ​សាកល្បង​រៀន​ បកប្រែ​ប្រយោគ​ដោយខ្លួនឯង​ ខ្ញុំ​នឹងកែសម្រួល​ ក្នុង​Comment ខាងក្រោម​,Learn about Translation the sentences by yourself :
  —————^_^
  1. 老師不說英語 Lǎoshī bù shuō yīngyǔ
  2. 你能說幾種語言 ? Nǐ néng shuō jǐ zhǒng yǔyán
  3. 美國人也說英語 Měiguó rén yě shuō yīngyǔ
  4. 我愛我的家人 Wǒ ài wǒ de jiārén
  5. 你的電話是5678嗎?Nǐ de diànhuà shì 5678 ma

 • #6921
   James no Bond 
  Moderator

  ប្រយោគ​ងាយ​ៗ​ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ ប្ដូរ​ប្រាក់​ តោះ​ចាប់​ផ្ដើម​រៀន​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ Lets learn about Exchanging in Chinese Language:
  —————————
  1. 我去换一点零钱。 wǒ qù huàn yì diǎn líng qián:I’ll go and get some change. ខ្ញុំ​នឹងទៅប្ដូរលុយរាយខ្លះ​ ។
  2. 这是一百块钱,你能换开吗? zhè shì yì bǎi kuài qián nǐ néng huàn kāi ma:This is a one-hundred-dollar bill. Can you change it?​ នេះ​ជា​ក្រដាស១០០ដុល្លារ​,​ តើអ្នកអាចប្ដូរបានទេ?
  3. 对不起,我的零钱不够,我换不开。 dùi bù qǐ wǒ de língqián bú gòu wǒ huàn bù kāi:I’m sorry. I don’t have enough change. I can’t change it.​ សុំ​ទោស​ លុយ​រាយខ្ញុំមិនគ្រប់ទេ​,​ ខ្ញុំ​និនអាចប្ដូរជូនបានទេ។
  4. 这是一百块,请你找钱。 zhè shì yì bǎi kuài qǐng nǐ zhǎo qián:This is a one-hundred dollar bill. Please give me change.​ នេះ​ជាក្រដាស១០០ដុល្លារ​ ជួយ​ប្ដូរ​អោយ​ខ្ញុំ​បន្តិច​ ។
  5. 好的,找你十五块。 hǎo de zhǎo nǐ shí wǔ kuài:Yes, of course. Here’s fifteen dollars​ បាទមិនអីទេ​ ខ្ញុំអាប់ជូនអ្នក១៥ដុល្លារ​វិញ​ ។

 • #6922
   James no Bond 
  Moderator

  ឃ្លា​ខ្លីៗ​ សម្រាប់​បន្ត​ពី​ ឃ្លាថ្ងៃមិញ​ មានទៀតហើយ​ តោះ​រៀនទាំងអស់គ្នា​ :
  ————————
  1. 太客氣 Tài kèqì:That’s very kind of you
  2. 不用了 Bùyòngle:It’s not necessary
  3. 試試看 Shì shìkàn:to try and see what happens
  4. 等一下 Děng yīxià:Later
  5. 有時候 Yǒu shíhòu:sometimes
  6. 吃吃看 Chī chī kàn:to have a taste
  7. 語言中心 Yǔyán zhōngxīn:Language center
  8. 健康中心 Jiànkāng zhōngxīn:Health center
  —————
  See you next time ! 下次見
  រូបភាព​ : ភ្លៀង​ព្រឹក​មិញ

 • #6923
   James no Bond 
  Moderator

  Hello Everyone ! Today I have some phrases for everyone
  ————————
  1. 回家 Huí jiā:Go home
  2. 放假 Fàngjià:to have a holiday
  3. 最好 Zuì hǎo:It would be best
  4. 慢走 Màn zǒu:Bye. Take care
  5. 有空 Yǒu kòng:to have free time
  6. 聽說 Tīng shuō:Hear that
  7. 怎麼了Zěnmeliǎo:What’s wrong?
  8. 沒問題 Méi wèntí:No problem
  9. 早一點 Zǎo yīdiǎn:a bit earlier

 • #6924
   James no Bond 
  Moderator

  Name of Drink ហៅ​ឈ្មោះ​ភេសជ្ជៈ​ ជា​ភាសា​ចិន​
  —————
  茶 chá:tea​ តែ
  啤酒 píjiǔ:beer​ ស្រាបៀរ​
  咖啡 kāfēi:coffee​ កាហេ្វ​
  白酒 báijiǔ:White spirit ស្រាសរ
  雪碧 Xuěbì:Sprite​ ស្រ្ពាយ
  汽水 qìshuǐ:soda water​ ទឹក​សូដា
  牛奶 niúnǎi:milk​ ទឹក​ដោះ​គោ​
  果汁 guǒzhī:fruit juice ទឹក​ផ្លែ​ឈើ​
  奶茶 nǎichá:milk tea តែ​ទឹក​ដោះ​គោ​
  红酒 hóngjiǔ:red wine ស្រាក្រហម
  可口可乐 Kěkǒu Kělè:Coca-Cola​ កូកា​
  柠檬水 níngméngshuǐ:lemonade ទឹក​លីម៉ូណាត

 • #6925
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​អំពី​ពាក្យ​ ទូទៅ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ ជា​ភាសា​ចិន​ Learn about the new word for use everyday:
  ———————
  1. 动物 dòngwù:Animal សត្វ​
  2. 字典 zìdiǎn:Dictionaries​ វចនានុក្រម​
  3. 决定 juédìng:Decision​ សម្រេចចិត្ត​
  4. 世界 shìjiè:world​ ពិភពលោក​
  5. 重要 zhòngyào:important​ សំខាន់​​
  6. 声音 shēngyīn:voice​ សម្លេង​
  7. 介绍 jièshào:introduce​ ណែនាំ​
  8. 新闻 xīnwén:news​ ពត៌មាន​
  9. 电子邮件 diànzǐyóujiàn:E-mail​ អុី​ម៉េល

 • #6926
   James no Bond 
  Moderator

  Hello Everyone today I have 8 sentences for learning…. when we are feel free … 😋😝🧐
  —————
  1. 你明天准备教什么? nǐ míng tiān zhǔn bèi jiāo shé me:What do you plan to teach tomorrow?
  2. 这些(学)生很用功。 zhè xiē xué shēng hěn yòng gōng:These students study very hard.
  3. 你准备上街买些什么? nǐ zhǔn bèi shàng jiē mǎi xiē shé me:What do you intend to buy when going downtown?
  4. 那些人在唱歌。 nà xiē rén zài chàng gē:Those people are singing.
  5. 你准备什么时候去金边? nǐ zhǔn bèi shé me shí hòu qù Jīnbiān:When are you planning to go to Phnom Penh?
  6. 这些东西是我的。 zhè xiē dōng xi shì wǒ de:These things are mine.
  7. 那些东西是谁的? nà xiē dōng xi shì shéi de:To whom do those things belong?
  8. 上课以前一定要准备功课。 shàng kè yǐ qián yí dìng yào zhǔn bèi gōng kè:We have to preview the lessons before classes.
  ————
  Source : 五百字说华语

 • #6927
   James no Bond 
  Moderator

  រំលឹក​មេរៀន​ចាស់​ : Review old lessons
  —————————
  1. 吉他 jítā:guitar ហ្គីតា​
  2. 普通 pǔtōng:simple ធម្មតា​​
  3. 自学 zìxué:teach oneself ស្វ័យ​សិក្សា
  4. 跳河 tiàohé:jumping into the river លោត​ទឹក
  5. 生存 shēngcún:subsist;live​ រស់​រាន​មាន​ជីវិត​
  6. 一模一样 yīmú-yīyàng:as like as two peas ដូចគ្នា​បេះបិទ​
  7. 台式电脑 táishìdiànnǎo:desktop computer កុំព្យូទ័រ​លើតុ​
  8. 手提电脑 shǒutídiànnǎo:laptop computer​ កុំព្យូទ័រ​យួដៃ
  9. 五星级旅馆 wǔxīngjí lǚguǎn:five-star hotel​ សណ្ឋាគារ​លំដាប់​ផ្កាយ​ប្រាំ​
  – 拿普通的就好。Take simple for me Okay! យកអាធម្មតា​បានហើយ​ ។ ​

 • #6928
   James no Bond 
  Moderator

  你最喜歡什麼動物?為什麼?តើ​អ្នក​ពេញចិត្ត​សត្វ​អ្វី​ ក្នុង​ចំណោម​សត្វ​ខាង​ក្រោម​ ? ហេតុ​អ្វី​? What’s your favorite Animal? Why?
  ——————
  猫 māo:cat ឆ្មារ​
  鸟 niǎo:bird បក្សី​
  狗 gǒu:dog​ ឆ្កែ​
  熊猫 xióngmāo:panda​ ខ្លាឃ្មុំ​ផេនដា
  Example:
  貓大大的安靜好像家人一樣。

 • #6929
   James no Bond 
  Moderator

  រុណ​សួស្ដី​ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ ព្រឹក​នេះ​ ខ្ញុំ​មានពាក្យថ្មីខ្លះ​ ដកស្រង់ចេញពី​សៀវភៅ​ HSK4Up សម្រាប់​អ្នកទាំង​អស់​គ្នា​ :
  ———————
  1. 老虎 lǎohǔ:tiger ខ្លា
  2. 热闹 rènao:bustling​ ញាប់ដៃញាប់ជើង
  3. 活泼 huópo:vivacious ដែលមានជីវិត
  4. 森林 sēnlín:forest​ ព្រៃឈើ​
  5. 云彩 yúncai:cloud​ ពពក​
  6. 海洋 hǎiyáng:ocean​ មហាសមុទ្រ​

 • #6930
   James no Bond 
  Moderator

  今晚我有一些生詞給大家:
  ———————
  哭 kū:Cry យំ
  讀 dú:Read​ អាន
  試 shì:Try​ ព្យាយាម​
  回 huí:Return​ ត្រឡប់មក
  走 zǒu:walk​ ដើរ​
  敢 gǎn:Dare​ ក្លាហាន​
  聽 tīng:Listen​ ស្ដាប់​
  乾 gàn:do​ ធ្វើ​
  睡 shuì:sleep​ ដេក
  笑 xiào:Laugh​ សើច
  說 shuō:Speak​ និយាយ​
  想 xiǎng:Think​ គិត​
  梦 mèng:dream​ សុបិន​
  長 zhǎng:Grow​ រីកលូត​លាស់
  上 shàng:Go up​ ទៅមុខ

 • #6931
   James no Bond 
  Moderator

  Feel free let Learn about Food and drinks
  ———————
  白酒 bái jiǔ​:Chinese white wine ស្រាសរចិនបុរាណ
  红酒 hóng jiǔ​:Chinese red wine ស្រាក្រហមចិន​ បុរាណ​
  红葡萄酒 hóng pútaojiǔ:red wine​ ស្រាក្រហម
  白葡萄酒 bái pútaojiǔ:white wine​ ស្រាសរ
  橘子汁 júzi zhī:orange juice​ ទឹក​ក្រូច​
  苹果汁 píngguǒ zhī:apple juice​ ផឹក​ប៉ោម
  红茶 hóng chá:black tea (lit. red tea)​ តែ​ខ្មៅ
  绿茶 lǜ chá​:green tea​ តែបៃតង
  白菜 bái cài​:Chinese cabbage ស្ពៃក្ដោប​ចិន
  青菜 qīng cài​:green vegetable(s)​ បន្លែបៃតង
  红烧肉 hóng shāo ròu:Braised meat in soy sauce ខរសាច់ជ្រូក

 • #6932
   James no Bond 
  Moderator

  យប់នេះ​ ខ្ញុំ​មាន​ពាក្យ​ខ្លះៗ​ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ :
  * 亡人節Wáng rén jié បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
  ————————
  僧 sēng:Buddhist monk ព្រះ​សង្ឃ​
  餓鬼 èguǐ:hungry ghost ប្រេត
  祈禱 qídǎo:to pray បួងសួង
  佛教 Fójiào:Buddhism ពុទ្ធសាសនា
  寶塔 bǎotǎ:pagoda​ វត្ត​
  提供 tígōng:provide​ ប្រគេន
  佛像 fóxiàng:Buddha ព្រះ​ពុទ្ធ​រូប​​
  誦經 sòng jīng:to chant the sutras​ សូត្រមន្ត
  崇拜 chóngbài:worship គោរព​បូជា
  燒香 shāoxiāng:burn joss sticks អុជធូប​

 • #6933
   James no Bond 
  Moderator

  你学中文多长时间了?
  Nǐ xué zhōngwén duō cháng shíjiānle:
  How long have you been learning Chinese,
  តើអ្នកបានរៀនភាសាចិនរយៈពេលប៉ុន្មាន?

 • #6934
   James no Bond 
  Moderator

  Learn about 4 seasons :
  季 jì = 天 tiān:season
  ——————
  春天 chūntiān:spring
  夏天 xiàtiān:summer
  冬天 dōngtiān:winter
  秋天 qiūtiān:autumn
  ——————
  * 例 : 冬天要來了!

 • #6935
   James no Bond 
  Moderator

  This afternoon we are going to learn about FINGER :
  * 指 zhǐ:finger ម្រាមដៃ​
  ——————
  1. 拇指 mǔzhǐ:big toe ម្រាម​មេដៃ​
  2. 食指 shìzhǐ:index finger​ ម្រាម​ដៃចង្អុល
  3. 中指 zhōngzhǐ:middle finger​ ម្រាមដៃ​កណ្ដាល​
  4. 无名指 wúmíngzhǐ:ring finger​ ម្រាម​ដៃនាង
  5. 小拇指 xiǎomuzhǐ:little finger​ ម្រាមកូន​ដៃ

 • #6936
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​ងាយ​ៗ​ ស្រួល​ចាំ​ ហើយ​ជួប​ប្រទះ​ រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ :
  拉 lā:pull ទាញ​
  推 tuī:push​ រុញ​
  走 zǒu:walk​ ដើរ
  跑 pǎo:run​ រត់
  跳 tiào:jump​ លោត
  按 àn:press​ ចុច
  給 gěi:give​ អោយ
  坐 zuò:sit​ អង្គុយ​
  站 zhàn:stand​ ឈរ

 • #6937
   James no Bond 
  Moderator

  1. 蘋果:Apple
  2. 果汁:Juice
  3. 牛奶:Milk
  4. 水果:Fruite

 • #6938
   James no Bond 
  Moderator

  [Some Note in Chinese Language]
  The different meaning between 問,請 and 請問
  – Wèn : to inquire of , to ask (Questions) (only takes the question as its object)
  他問我一個問題。He asked me a question.
  我問他叫什麼名字。I asked him his name.
  – qîng:When 請 mean ‘to ask ‘ , 請 is to ask someone to do something.
  我請他買一本書。I asked him to buy a book.
  – 請問:is a polite way of asking a question
  請問,你是哪國人?May I ask, where are you from?
  請問,橘子多少錢一公斤?Excuse me, How much is the orange per Kilogram ?

 • #6939
   James no Bond 
  Moderator

  Type of sport in Chinese Language:
  —————————
  * 运动 Yùndòng:Sports
  瑜伽 yújiā:Yoga
  体操 tǐcāo:Gymnastics
  足球 zúqiú:Football
  篮球 lánqiú:Basketball
  拳击 quánjí:Boxing
  排球 páiqiú:Volleyball
  网球 wǎngqiú:Tennis
  游泳 yóuyǒng:Swimming
  乒乓球 pīngpāng qiú:Table tennis

 • #6940
   James no Bond 
  Moderator

  eel free Learn about to count number in Chinese Language 🤫🤥🤭 ទំនេរ​ៗ​ រៀន​រាប់លេខជាមួយខ្ញុំ
  ———————⋯
  數字Shùzì:Number​ លេខ
  一 yī:1
  二 èr:2
  三 sān:3
  四 sì:4
  五 wǔ:5
  六 liù:6
  七 qī:7
  八 bā:8
  九 jiǔ:9
  十 shí:10
  百 bǎi:100 (រយ)
  千 qiān:1,000 (ពាន់​)
  萬 wàn:10,000 (មុឺន)
  億 yì:100,000,000(រយលាន)

 • #6941
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn some word and phrases:
  1. 你的手機號碼是多少? Nǐ de shǒujī hàomǎ shì duōshǎo:What’s is your cell phone number?
  2. 這是我的房間。Zhè shì wǒ de fángjiān:This is my room.
  3. 我想當老師。Wǒ xiǎng dāng lǎoshī:I want to be a teacher.
  4. 請吿訴我你的電子信箱。Qǐng gào sù wǒ nǐ de diànzǐ xìnxiāng:Please tell me your E-mail address.
  5. 老闆,我們要買單。Lǎobǎn, wǒmen yāo mǎidān:Sir, we would like to pay the bill now.
  6. 請問,洗手間在哪裡?Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎlǐ:Excuse me, Where is the WC?

 • #6942
   James no Bond 
  Moderator

  大家好!今天下午我有一些生词:
  生词:New word ពាក្យ​ថ្មី​
  ——————
  药 yào:drug ថ្នាំ​
  疼 téng:hurt​ ឈឺចាប់​
  糖 táng:sugar​ ស្ករ​
  司机 sījī:Driver​ តៃកុង​ឡាន​
  水平 shuǐpíng:level​ កម្រិត​
  舒服 shūfu:comfortable​ ផាសុកភាព​
  世界 shìjiè:world​ ពិភពលោក​
  选择 xuǎnzé:Choice​ ជំរើស
  要求 yāoqiú:Requirement​ សំណើរ​

 • #6943
   James no Bond 
  Moderator

  生詞:New word
  ———————
  搜索 sōusuǒ:search for ស្វែងរក​
  网络 wǎngluò:network Internet​ ប្រព័ន្ធ​ អ៊ីនធឺណិត​
  下网 xiàwǎng : offline បិទ​អ៊ិនធឺណិត​
  网上 wǎngshàng:online​ អុិនធើណិត​
  上网 shàngwǎng : go online​ បើក​អ៊ីនធឺណិត​
  网络写手 wǎngluò xiěshǒu:web writer​ អ្នក​សរសេរ​ គេហទំព័រ​
  Ex : 她成天挂在网上。 Tā chéngtiān guà zài wǎng shàng.​ She is online the whole day.​ គាត់​អនឡាញ​ មួយ​ថ្ងៃ​ពេញ​ ។

 • #6944
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ទូទៅ​ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ :
  ————————
  放心 fàngxīn:Don’t worry​ កុំ​បារម្ភ​
  关心 guānxīn:Care for​ ថែទាំ​
  房间 fángjiān:Room​ បន្ទប់​
  刮风 guāfēng:Windy​ ខ្យល់​
  非常 fēicháng:very​ ណាស់​
  工作 gōngzuò:work​ ការងារ​
  公园 gōngyuán:Park​ ឧទ្យាន​ ឬ​ សួនកំ​សាន្ត​
  服务员 fúwùyuán:Waiter អ្នក​បំរើ​

 • #6945
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ទូទៅ​ ក្នុង​សៀវភៅ​ HSK3 :
  ———————⋯⋯⋯
  1. 孩子 háizi:Children​ ក្មេងៗ​
  2. 害怕 hàipà:Fear​
  3. 故事 gùshi:Story​ រឿង​រ៉ាវ​
  4. 还是 háishì:still​ នៅ​តែ
  5. 国家 guójiā:Country​ ប្រទេស​
  6. 过去 guòqù:Past times​ អតីត​
  7. 果汁 guǒzhī:fruit juice​ ទឹក​ផ្លែឈើ​
  8. 关系 guānxì:relationship​ ទំនាក់ទំនង
  9. 关于 guānyú:about​ អំពី​

 • #6946
   James no Bond 
  Moderator

  New word : ពាក្យ​ថ្មី​
  ——————
  附近 fùjìn:nearby​ ក្បែរ​
  复习 fùxí:Review​ រំលឹក​
  干净 gānjìng:clean​ សម្អាត​
  感冒 gǎnmào:get a cold​ គ្រុន
  刚才 gāngcái:just​ គ្រាន់​តែ​,ទើប​តែ​
  高兴 gāoxìng:happy​ រីករាយ​
  告诉 gàosu:tell​ ប្រាប់​
  根据 gēnjù:according to​ ធ្វើ​ទៅ​តាម​

 • #6947
   James no Bond 
  Moderator

  មេរៀន​បន្ថែម​ សម្រាប់​យប់​ ថ្ងៃ​ទី២៣ :
  ————————
  海 hǎi:sea សមុទ្រ​
  河邊 hé biān:river side​ មាត់​ទន្លេ​
  海邊 hǎi biān:seaside​ មាត់​សមុទ្រ​
  南海 nán hǎi:South sea សមុទ្រ​ខាង​ត្បូង​
  海水 hǎi shuěi:sea water​ ទឹក​សមុទ្រ​
  車票 chē piào:bus ticket​ សំបុត្រ​ឡានក្រុង
  半票 bàn piào:half-price ticket​ សំបុត្រ​ពាក់​កណ្ដាល​
  門票 mén piào:entrance ticket​ សំបុត្រ​មុខកន្លែងទ្វាេ
  鈔票 chāo piào:money​ លុយ
  全票 quán piào:full-price ticket​ សំបុត្រ​ពេញ
  黃海 huáng hǎi:Yellow sea​ សមុទ្រ​លឿង
  船票 chuán piào:boat ticket​ សំបុត្រ​ទួក
  飛機票 fēi jī piào:airplane ticket​ សំបុត្រ​យន្តហោះ​
  兒童票 ér tóng piào:children’s ticket​ សំបុត្រ​ក្មេង​ចូលលេង
  電影票 diàn yǐng piào:movie ticket​ សំបុត្រ​កុន
  学生票 xué shēng piào:student ticket​ កាតសិស្ស

 • #6948
   James no Bond 
  Moderator

  កំណត់​ចំណាំ​ :
  – ឈ្មោះ​ដាក់មុនងារ​ ខុស​ពី​ខ្មែរ​យើង
  ឧ.​ 張先生:លោក​ចាង​ (ដាក់​ឈ្មោះ​ហើយបានដាក់​ លោក​ខាងក្រោយ)
  – 不 (bù) សម្លេង​ដើម​ គឺ​សម្លេង​ទី៤​ តែ​បើវានៅជិត​ អក្សរ​ដែលមានសម្លេង​ ទី៤ដែរ​ យើងត្រូវ​ប្ដូរ​វា​ មកសម្លេងទី២វិញ។
  ឧ.​ 不bù+大dà = 不大 búdà
  – នៅ​ពេល​ដែលអក្សរ​ ២​ នៅជិតគ្នា​ មាន​សម្លេង​ទី៣​ ដូចនេះ​ អក្សរ​ទី​១​ ត្រូវ​ប្ដូរ​ជា​សម្លេង​ទី​២វិញ​ ។
  ឧ.​ 你nǐ + 好hǎo= 你好 níhǎo។
  តែ​ប្រសិនបើ​ អក្សរ​៣នៅក្បែរគ្នា​ មានសម្លេងទី៣ដូចនេះ​ អក្សរ​ទី​២​ ត្រូវ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា​ សម្លេង​ទី២វិញ​ ចំណែក​អក្សរ​ទី​១​ និងទី៣​ រក្សា​សម្លេងដដែល​
  ឧ.​ 我wǒ+很hěn+好hǎo=我很好 Wǒ hēn hǎo

 • #6949
   James no Bond 
  Moderator

  6 stickers
  1. 赞 zàn : Like
  2. 大心 dàxīn:Love
  3. 哈 hā:Laugh
  4. 哇 wa:啊 ,wow
  5. 呜 wū:sad
  6. 怒 nù:Angry

 • #6950
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ ហ្វេសប៊ុក​, The word for use on Facebook App:
  赞 zàn : like
  回覆 huífù:reply
  打卡 dǎkǎ :Check in
  留言 liúyán:comments
  小时 xiǎoshí:hour
  确认 quèrèn:confirm
  连线 liánxiàn:Connect
  社团 shètuán:Group
  近况 jìnkuàng:Update
  影片 yǐngpiàn:Video
  追踪 zhuīzōng:follow
  分享 fēnxiǎng:share
  分钟 fēnzhōng:minute
  相片 xiàngpiàn:photo
  刚刚 gānggāng:just now
  分享了 Fēnxiǎngle:Shared
  次观看 Cì guānkàn:View
  加朋友 Jiā péngyǒu:Add friend
  例如 :
  – 李先生在你的相片上留言。Mr Li is Commended on your photo.

 • #6951
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn about different meanings of 請 (qǐng) រៀន​ពី​ន័យ​ផ្សេង​គ្នា​ របស់​ពាក្យ​ “請”
  ————————
  1. Please…
  請你給我一杯酒。Qǐng nǐ gěi wǒ yībēi jiǔ:Please give me a cup of wine. សូម​អ្នក​យក​ស្រាឲ្យ​ខ្ញុំ​មួយ​កែវ​ ។
  2. to invite someone
  我請的客人都是我朋友。Wǒ qǐng de kèrén dōu shì wǒ péngyǒu:The guests I invited are all my friends.​ ភ្ញៀវ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​អញ្ជើញ​ សុទ្ធតែ​ជា​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​ខ្ញុំ​។
  3. To pay for someone
  我今天請你喝咖啡。Wǒ jīntiān qǐng nǐ hē kāfēi:I’ll buy you drink coffee today. ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​ប៉ាវ​អ្នក​ញាំ​កាហេ្វ​។
  4. To request someone to do sth
  我請他買些衣服。Wǒ qǐng tā mǎi xiē yīfú:I asked him to buy some clothes. ខ្ញុំ​សួរ​គាត់​ ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ខ្លះទេ។

 • #6952
   James no Bond 
  Moderator

  Tonight I would like to show guys about the LOVE 💗 :
  ———————
  1. 愛情 Àiqíng:Love
  2. 你真好!Nǐ zhēn hǎo:You are wonderful
  3. 你很可愛。Nǐ hěn kě’ài:You are Lovely
  4. 你很漂亮。Nǐ hěn piàoliang:you are beautiful
  5. 你很性感。Nǐ hěn xìnggǎn:You are so sexy
  6. 你是单身吗?Nǐ shì dānshēn ma:Are you single?
  7. 我一直在想你。Wǒ yīzhí zài xiǎng nǐ:I have been thinking about you.
  8. 你今晚有空嗎?Nǐ jīn wǎn yǒu kòng ma:Are you free tonight?
  9. 你有沒有男朋友?Nǐ yǒu méiyǒu nán péngyǒu:Do you have a boyfriend?
  10. 今晚能和我貝面嗎?Jīn wǎn néng hé wǒ bèi miàn ma:Can I see you tonight?
  11. 你想和我一起出去嗎?Nǐ xiǎng hé wǒ yīqǐ chūqù ma:Would you like to go out with me?
  12. 我可以給你打電話嗎?Wǒ kěyǐ gěi nǐ dǎ diànhuà ma:Can I call you?

 • #6953
   James no Bond 
  Moderator

  =>>>>>តើ​អ្នក​ចង់ធ្វើ​ សង្សារ​ខ្ញុំ​ទេ? 💏
  男:你愿意做我的女朋友嗎?Nǐ yuànyì zuò wǒ de nǚ péngyǒu ma:Would you like to be my girlfriend?
  女:你想成為我的男朋友嗎?Nǐ xiǎng chéngwéi wǒ de nán péngyǒu ma:Would you like to be my boyfriend?
  * Mean of word :
  – 成为 chéngwéi:become
  – 愿意 yuànyi:want

 • #6954
   James no Bond 
  Moderator

  How to say a lot in Chinese របៀប​និយាយ​ពាក្យ​ A lot ជា​ភាសា​ចិន​ :
  – 非常 fēicháng:Very much, a lot
  – 很多 hěnduō:So much , a lot
  Example Phrases:
  1. 非常感謝:Thank a lot អរគុណ​ខ្លាំង​ណាស់​
  2. 我非常喜歡:I like it a lot ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​ ខ្លាំង​ណាស់​
  3. 我吃了很多!:I ate a lot ខ្ញុំ​ញាំ​បាន​ ច្រើន​ខ្លាំង​ណាស់​ ។

 • #6955
   James no Bond 
  Moderator

  [Practice]សួស្ដី​ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​ចង់ធ្វើ​តែ​ស​ សាកល្បង​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ ។ ចូលរួម​ទាំងអស់​គ្នា​ណា​ កុំ​ខ្លាច​ខុស​ ។ ហើយ​បើ​មានចំងល់​ សូម​Comment សួរ​ខាង​ក្រោម​ ។
  ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​មាន​ប្រយោគ​មួយ​ ចង់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំងអស់​ បង្កើត​ជា​សំណួរ​ ។
  – 他五点在家看书。គាត់​អាន​សៀវភៅ​ ម៉ោង​៥​ នៅ​ផ្ទះ​។
  He Reads book at 5:00 at home/ He at 5:00 at home Reads book.
  ចូរ​បង្កើត​សំណួរ​ ដោយប្រើ​ Wh Question មាន:
  1. Who ? 谁 (He)
  2. When ? 什么时候(at 5:00)
  3. Where ? 在哪里(at home)
  4. What ? 什么 (Reads book)
  Ex : 谁五点在家看书?តើនរណា​គេ​ ម៉ោង​៥នៅ​ផ្ទះ​អាន​សៀវភៅ​?
  តោះ​ ចាប់​ផ្ដើម​ ….. សង្ឃឹម​ថា​ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ នឹង​ចូលរួម​ 🙏🙏🙏។

 • #6956
   James no Bond 
  Moderator

  This Morning I have some word for everyone :
  ————————
  鸡肉 jīròu:chicken,សាច់​មាន់​
  啤酒 píjiǔ:beer,ស្រាបៀរ​
  比萨 bǐsà:pizza,ភីស្សា
  奶茶 nǎichá:milk tea,តែ​ទឹក​ដោះ​គោ​
  饮料 yǐnliào:beverage; drink,ភេសជ្ជៈ​
  红茶 hóngchá:black tea,តែខ្មៅ
  冰淇淋 bīngqílín:ice cream,ការ៉េម​
  汉堡包 hànbǎobāo:hamburger,ហឹម​ប៊ឺហ្គឺ
  三明治 sānmíngzhì:sandwich,សាំង​វិច

 • #6957
   James no Bond 
  Moderator

  Some word and phrases for use everyday in lifestyle:
  —————————
  丝绸 sīchóu:silk,សូត្រ​
  好喝 hǎo hē:tasty, ឆ្ងាញ់​ សម្រាប់​ ភេសជ្ជៈ​
  大小 dàxiǎo:size,ទំហំ​
  现金 xiànjīn:cash,សាច់​ប្រាក់​
  好吃 hǎochī:delicious,ឆ្ងាញ់​ សម្រាប់​ អាហារ​​
  毛料 máoliào:wool,រោម​សត្វ​
  棉花 miánhuā:cotton,អំបោះ​
  美元 měiyuán:USA dollar,លុយ​ដុល្លារ​អាមេរិក​
  洗衣服 xǐ yīfu:wash clothes,បោក​ខោអាវ​
  洗发水 xǐfàshuǐ:shampoo,សាប៊ូ​កក់​សក់​

 • #6958
   James no Bond 
  Moderator

  今晚我有一些短语 用在课室 :
  ————————
  对了 Duìle:Right! Correct! ត្រឹមត្រូវ​
  上课了 Shàngkèle:let’s begin the class​ ចូល​រៀន​ហើយ​
  请回答 Qǐng huídá:please answer my question​ សូម​ឆ្លើយ​
  懂不懂?Dǒng bù dǒng : Do You understand?​ យល់ទេ?
  请打开书 Qǐng dǎkāi shū:Open your book បើក​សៀវភៅ​
  请跟我说 Qǐng gēn wǒ shuō:please repeat after me.​ សូម​ថា​តាម​ខ្ញុំ​
  请念对话 Qǐng niàn duìhuà:Read the dialogues, please សូម​អាន​ការ​សន្ទនា​
  请看黑板 Qǐng kàn hēibǎn:Look at the board, please មើល​ក្ដារ​ខៀន
  有没有问题?Yǒu méiyǒu wèntí:Any Question?​ មាន​សំនួរ​ទេ?
  我说,你们听 Wǒ shuō, nǐmen tīng:I’ll speak, you listen​ ខ្ញុំ​និយាយ​ ទាំង​អស់​គ្នា​ស្ដាប់​
  请看第一百零四页 Qǐng kàn dì yībǎi líng sì yè:please See Page 104​ សូម​មើលផេក​ 104
  请问,这个字怎么念/写?Qǐngwèn, zhège zì zěnme niàn/xiě:How do you pronounce/spell this word​ ពាក្យ​នេះសរសេរ​ យ៉ាង​ម៉េចទៅ? ?

 • #6959
   James no Bond 
  Moderator

  Some important word in Cambodia 🇰🇭 ពាក្យ​សំខាន់​ៗ​ មួយ​ចំនួន​ នៅ​ កម្ពុជា​យើង​ :
  * 柬埔寨 (Jiǎnpǔzhài )
  * 吴哥窟〔吳﹣﹣〕(Wúgēkū )
  * 高棉 ( Gāomián )​
  * 金边〔﹣邊〕( Jīnbiān ​
  * 真腊〔﹣臘〕(Zhēnlà )
  Example: 我愛吳哥窟,因為我是高棉。(Wǒ ài wú gē kū, yīnwèi wǒ shì gāo mián)

 • #6960
   James no Bond 
  Moderator

  រៀនអំពីពាក្យ​ ទាក់ទងនឹង​ ទូរសព្ទ​ (Telephone)
  * 电话 (電話) ( diànhuà) : phone , ទូរសព្ទ​លើតុ
  * 手机〔﹣機〕(shǒujī ) : Mobile phone, ទូរសព្ទ​ដៃ​
  Example:
  1. 你的电话。( nǐ de diànhuà) : Your phone, ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ ។
  2. 一支手机 (yī Zhī shǒujī ) : A cell phone , ទូរសព្ទ​មួយ​គ្រឿង​
  3. 谁的手机在响?( shéi de shǒujī zài xiǎng) : Whose cell phone is ringing? , ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ណា​ កំពុង​រោទិ៍​ ។
  4. 这是谁的手机?(zhè shì shéi de shǒujī) : Whose mobile phone is this? តើនេះ​ជា​ ទូរសព្ទ​របស់​នរណា​?
  5. 这个手机漂亮吗?( zhè ge shǒujī piàoliang ma) : Is this mobile phone nice?, ទូរសព្ទ​មួយ​គ្រឿង​នេះ​ស្អាត​ដែរទេ?
  6. 电话号码多少?( diànhuà hàomǎ duōshao) : What’s your phone number? លេខ​ទូរសព្ទ​អ្នក​ប៉ុន្មាន​ដែរ?
  7. 我的手机坏了。 (wǒ de shǒujī huài le) : My cell phone is broken, ទូរសព្ទ​ដៃ​ របស់​ខ្ញុំ​បានបែកហើយ។
  8. 这个手机不是他的。(zhè ge shǒujī bù shì tā de) :This isn’t his mobile phone, នេះមិនមែន​ ជា​ទូរសព្ទ​ដៃ​របស់​គាត់​ទេ។
  9. 那个手机是我的。(nà ge shǒujī shì wǒ de) : That is my mobile phone, នោះ​ជា​ ទូរសព្ទ​ដៃ​ របស់​ខ្ញុំ​ ។
  10. 电话没响。(diànhuà méi xiǎng) : The phone didn’t ring , គ្មាន​ទូរសព្ទ​រោទ៍​ទេ។

 • #6961
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ទាក់ទងនឹង​ កម្មវិធី​របស់​ ទូរសព្ទ​ តោះ​យើង​ !
  ————————————
  1. 地圖 dìtú:maps
  2. 翻譯 fānyì:translate
  3. 訊息 xùnxī : messages
  4. 知乎 Zhīhū:Zhihu
  5. 相機 xiàngjī:camera
  6. 音樂 yīnyuè:music
  7. 郵件 yóujiàn:Mail
  8. 檔案 dàng’àn:files
  9. 影片 yǐngpiàn:Video ( movie )
  10. 設定 shèdìng:setting
  11. 健康 jiànkāng:health
  12. 照片 zhàopiàn : photos
  13. 天氣 tiānqì:Weather
  14. 行事歷 xíngshìlì:calendar
  15. 備忘錄 bèiwànglù:notes
  16. 計算器 jìsuànqì:calculator
  17. Google 相簿 xiàngbù:Google photo
  18. 尋找 IPhone xúnzhǎo:Find IPhone

 • #6962
   James no Bond 
  Moderator

  អរុណ​សួស្ដី​ បងប្អូន​ ដែល​កំពុង​តែ​ រៀន​ភាសា​ចិន​ទាំង​អស់​គ្នា​ ។ ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​មានពាក្យថ្មីខ្លះ​ ចង់​ចែក​រំលែក​ ដល់​បងប្អូន​ទាំង​អស់​គ្នា​ …. តោះ​ចាប់​ផ្ដើម​
  —————————
  绿 lǜ:green,បៃតង​
  草 cǎo:grass,ស្មៅ​
  裙子 qúnzi:skirt,សំពត់​
  开花 kāihuā:bloom; come into flower, ចេញផ្ការ
  发烧 fāshāo:to have a fever,គ្រុន
  夏天 xiàtiān:summer,រដូវ​ក្ដៅ​
  感冒 gǎnmào:to catch cold, ត្រជាក់​
  ————————
  See you next time ! 你們下次見
  ដកស្រង់​ចេញពី​ សៀវភៅ​ HSK3

 • #6963
   James no Bond 
  Moderator

  今天中午你們學》Love 《
  ** 生詞:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ———————​
  爱 ài:Love,ស្រឡាញ់​
  妻子 qī zǐ:Wife,ប្រពន្ធ​
  爱人 ài rén:Lover,សង្សារ​
  爱情 ài qíng:Love,ស្នេហា​
  暗恋 àn liàn:Secret love,ស្នេហា​លួចលាក់​
  结婚 jié hūn:Get married,រៀបការ​រួច​
  情侣 qíng lǚ:Couple,គូរ​ស្នេហ៍​​
  喜欢 xǐ huān:Like,ចូលចិត្ត
  求婚 qiú hūn:Ask for marriage,ភ្ជាប់​ពាក្យ​
  丈夫 zhàng fū:Husband,ប្ដី​
  我爱你 wǒ ài nǐ:I love you,ខ្ញុំ​ ស្រឡាញ់​ អ្នក​
  我想你 wǒ xiǎng nǐ:I miss you,ខ្ញុំ​នឹក​អ្នក​
  女朋友 nǚ péng yǒu:Girlfriend,មិត្ត​ស្រី​
  男朋友 nán péng yǒu:Boyfriend,មិត្ត​ប្រុស​
  一见钟情 yī jiàn zhōng qíng:Love at first sight,ស្នេហា​ដំបូង​

 • #6964
   James no Bond 
  Moderator

  早上好大家,今天早上我有一些生词:
  *** 生词:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  洗 xǐ:wash,លាង
  拉 lā:pull,ទាញ​
  借 jiè:borrow,ខ្ចី​
  加 jiā:add; plus,បន្ថែម​
  拿 ná:hold; take,លើក
  推 tuī:push,រុញ​
  完 wán:Complete, finish,បញ្ចប់​
  玩 wán:play; have fun,លេង
  错 cuò:Wrong , mistake,ខុស​ កំហុស​
  帮 bāng:Help,ជួយ​
  休息 xiūxi:rest; have a break (or vacation),សម្រាក​
  小心 xiǎoxin:take care; be careful,ប្រយ័ត្នប្រយែង​
  考上 kǎoshàng:pass exam,ប្រលង​ជាប់​

 • #6965
   James no Bond 
  Moderator

  Important word of HSK Book
  Today I have some simple phrases in Chinese:
  ——————————
  1. 加油 jiā yóu:Keep it up,ជយោ​
  2. 沒事 méi shì:It doesn’t matter,គ្មាន​អី​ទេ
  3. 再見 zài jiàn:Bye bye,លាសិន​ហើយ​
  4. 好的 hǎo de:Okay,យល់​ព្រម​
  5. 恭喜 gōng xǐ:Congratulations,អបអរ​សាទរ​
  6. 請問 qǐng wèn:May I ask…,សុំ​សួរ​
  7. 不客氣 bù kè qì:You’re welcome,មិនអីទេ​
  8. 對不起 duì bù qǐ:Sorry,សុំទោស​
  9. 不用謝 Bùyòng xiè:You’re welcome,មិនបាច់គួរសមទេ
  10. 太好了 tài hǎo le:Great,ដ៏អស្ចារ្យ
  11. 怎麼了 zěn me le:What happened,យ៉ាង​ម៉េច​ហើយ​
  12. 好有趣 Hǎo yǒuqù:So Interesting, គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់
  13. 我明白 Wǒ míngbái:I know, ខ្ញុំ​យល់
  14. 別擔心 bié dān xīn:Don’t worry,កុំ​បារម្ភ​
  15. 随便你 Suíbiàn nǐ:Up to you, ស្រាប់​តែ​អ្នក​ចុះ
  16. 怎麼辦 zěn me bàn:What should be done,អ្វី​ដែល​គួរ​ធ្វើ​
  17. 沒關係 méi guān xì:It doesn’t matter,គ្មាន​អីទេ
  18. 我的嗎呀 Wǒ de ma ya:Oh my god, ព្រះអើយ
  19. 不好意思 bù hǎo yì sī:feel embarassed when we bother sb,សុំ​រំខាន​នរណា​ម្នាក់

 • #6966
   James no Bond 
  Moderator

  មុនកេង​ មាន​ពាក្យខ្លះ​ ជូន​ដល់​ បងប្អូន​ :
  ,——————
  怕 pà:afraid of,ខ្លាច​
  住 zhù:live,រស់​នៅ​
  难 nán:difficult,ពិបាក
  种 zhǒng : Kind , type,ប្រភេទ​ ​
  写字 xiězì:to write characters,សរសេរ​អក្សរ​
  海滩 hǎitān:(sea) beach,ឆ្នេរសមុទ្រ​
  算了 suànle:forget about it,ភ្លេច
  担心 dān xīn:worry; feel anxious,ព្រួយ​បារម្ភ​ ,ពិបាកចិត្ត
  功课 gōngkè:schoolwork,កិច្ចការ​សាលា​
  看一看 kànyīkàn:to have a look,រក​មើល​
  自行车 zìxíngchē:bicycle,កង់
  图书馆 túshūguǎn:library,បណ្ណាល័យ

 • #6967
   James no Bond 
  Moderator

  New word
  ———————
  1. 渴 kě:thirsty,ស្រេក​ទឹក​
  2. 刻 kè:moment,ខណៈ​
  3. 课 kè:Class,​សិក្សា​
  4. 口 kǒu:mouth,មាត់​
  5. 可爱 kě’ài:Lovely,គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​
  6. 可以 kěyǐ:Sure,អាច
  7. 客人 kèrén:Guest,ភ្ញៀវ​
  8. 可能 kěnéng:Probably,ប្រហែល
  9. 空调 kōngtiáo:Air conditioner,ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​

 • #6968
   James no Bond 
  Moderator

  ព្រឹកនេះ​ខ្ញុំមាន​ ១២ប្រយោគ​សម្រាប់​ បងប្អូន​ This morning I have 12 sentences for everyone:
  ————————————————————
  1. 儿子长得比爸爸高了。 ér zi zhǎngde bǐ bà ba gāo le:The son is taller than the father. កូន​ប្រុស​ ខ្ពស់​ជាង​ប៉ា​ហើយ​។
  2. 常常刷牙,牙齿才会好。 cháng cháng shuā yá yá chǐ cái hùi hǎo:If you brush your teeth often, your teeth will be healthy.​ ប្រសិន​បើ​ អ្នក​សម្អាត​ធ្មេញ​របស់​អ្នក​ បានញឹក​ញាប់​,​ ធ្មេញ​របស់​អ្នក​ នឹងមាន​សុខភាព​ល្អ​ ។
  3. 别忘记给我打电话。 bié wàng jì gěi wǒ dǎ diàn huà:Don’t forget to call me. កុំ​ភ្លេច​ខលមក​ខ្ញុំ​ ។
  4. 这个句子很长。 zhè ge jù zi hěn cháng:This sentence is long.​ ប្រយោគ​នេះ​ វែង​ណាស់​ ។
  5. 这件衣服比那件长。 zhè jiàn yī fú bǐ nà jiàn cháng:This dress is longer than that one.​ រ៉ូប​មួយ​នេះ​ វែង​ជាងរ៉ូប​មួយនោះ​ ។
  6. 他的孩子都长大了。 tā de hái zi dōuzhǎngdà le:His children are all grown up. កូន​ៗ​របស់​គាត់​ ធំៗ​អស់​ហើយ​ ។
  7. 爱笑的孩子可爱。 ài xiào de hái zi kě ài:Children who love to smile are cute.​ ក្មេងៗ​ដែល​ ចូលចិត្ត​ ញញឹម​មើល​ទៅគួរ​អោយ​ស្រលាញ់​ ។
  8. 儿子长得很像爸爸。 ér zi zhǎng de hěn xiàng bà ba:The son looks like the father.​ ក
  9. 那個女孩很迷人。 nà ge nyǔ hái hěn mí rén
  The girl is charming.​ នារី​ម្នាក់​នោះ​ មានមន្ដ​ស្នេហ៍​ណាស់។ ់
  10. 这棵树很高。 zhè kē shù hěn gāo:This tree is tall.​ ដើម្បី​ឈើនេះ​ខ្ពស់ណាស់។
  11. 哥哥高,妹妹矮。 gēgegāo mèimeiǎi:The brother is tall, and the sister is short.​ បង​ប្រុស​ខ្ពស់​ ហើយ​ បង​ស្រី​ទាប​ ។
  12. 我告訴你的事你記住了嗎? wǒgàosù nǐ deshì nǐ jì zhùle ma:Do you remember what I told you?​ តើ​អ្នក​ចង​ចាំ​ អ្វី​ដែល​ ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ប្រាប់​អ្នក​ទេ?
  ——————
  See you next time ! 下次见
  Cr : 五百字说华语书 ! !!🙏

 • #6969
   James no Bond 
  Moderator

  今晚我有三个生词:
  >>>>> 生词
  1. 照顾
  请好好照顾自己。
  2. 用
  他用电脑做作业。
  3. 考试
  明天我考试。

 • #6970
   James no Bond 
  Moderator

  10 ប្រយោគ​ ទាក់ទង​នឹង​ Zai >>>Learn about zaì
  [ 简体字 simplified Chinese character ]
  ————————
  1. 我太太在美国。Wǒ tàitài zài měiguó
  2. 你在哪里工作?Nǐ zài nǎlǐ gōngzuò?
  3. 我父母都在日本。Wǒ fùmǔ dōu zài rìběn
  4. 孙子不在学校。Sūnzi bùzài xuéxiào
  5. 金小姐不在家,她在教室里。Jīn xiǎojiě bù zàijiā, tā zài jiàoshì lǐ
  6. 请问,洗手间在哪里?Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎlǐ?
  7. 你的杯子在这边。Nǐ de bēizi zài zhè biān
  8. 我喜欢在家看书。Wǒ xǐhuān zàijiā kànshū
  9. 他们在做什么?Tāmen zài zuò shénme
  10. 那张相片在李先生那儿。Nà zhāng xiàngpiàn zài lǐ xiānshēng nà’er
  *** Please help me to translate of these sentence each other.
  សូម​បងប្អូន​ ដែល​ចេះ​ភាសា​ចិន​ ជួយបកប្រែ​ អោយម្នាក់មួយប្រយោគមក​ ។ សូម​Comments ខាងក្រោម​ ម៉ោង​៩យប់នឹង​ ខ្ញុំ​ចាំ​ចម្លើយ​ពី​ បង​ប្អូន​ អរគុណ​ច្រើន​ 🙏😘 ។ ។
  ** 金小姐= Mss Kim
  See you next time ! 下次见

 • #6971
   James no Bond 
  Moderator

  ឈ្មោះ​បន្លែ​ ជា​ភាសា​ចិន​ :
  Vegetable in Chinese
  ———————————
  青瓜 qīngguā:cucumber 🥒 , ត្រសក់​
  檬 méng:lemon,ក្រូចឆ្មារ​
  南瓜 nángua:pumpkin 🎃 ល្ពៅ
  番茄 fānqié:tomato,ប៉េងប៉ោះ​
  西瓜 xīgua:watermelon,ឪឡឹក​
  花菜 huācài:cauliflower,ផ្កាខាត់ណា
  土豆 tǔdòu:potato ,ដំឡូង​
  蒜头 suàntóu:head of garlic,មើមខ្ទឹមស
  洋葱头 yángcōngtóu:onion bulb,មើម​ខ្ទឹម​ក្រហម​
  茄子 qiézi:aubergine,ផ្លែ​ត្រប់
  灯笼椒 dēnglongjiāo:bell pepper : ម្ទេសប្លោក​
  罗望子 luówàngzǐ:tamarind,អំពិល​
  萝卜 luóbo:turnip,មើម​ឆាយថាវ

 • #6972
   James no Bond 
  Moderator

  早上好大家!This morning I have some word for use everyday:
  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  ———————
  1. 睡觉 shuìjiào:sleep​ កេង
  2. 提高 tígāo:increase​ កើនឡើង​
  3. 虽然 suīrán:although​ ទោះបី​ជា​
  4. 所以 suǒyǐ:therefore​ ដូច្នេះ​
  5. 太阳 tàiyáng:sun​ ព្រះអាទិត្យ​
  6. 体育 tǐyù:Sports​ កីឡា​
  7. 特别 tèbié:Especially​ ជា​ពិសេស​
  8. 天气 tiānqì:weather​ អាកាសធាតុ​
  9. 跳舞 tiàowǔ:dance​ រាំ​
  10. 同事 tóngshì:Colleague​ អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នា

 • #6973
   James no Bond 
  Moderator

  你好 !Tonight I have some word for use in social networks( word in HSK6)
  *** 生词:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ——————————
  攒 zǎn:Save,រក្សា​ទុក​
  群 qún:group,ក្រុម​
  甩 shuǎi:Rejection,ការបដិសេធ
  台阶 táijiē:Steps,​ ជំហាន​
  自由 zìyóu:free,ទំនេរ​
  视野 shìyě:View,ការមើល
  下载 xiàzài:download,ទាញយក​
  清理 qīnglǐ:Clear,ជំរះ
  标题 biāotí:caption,ដាក់​ចំណង​ជើង​
  职务 zhíwù:post,ផុស​
  掩护 yǎnhù:cover,គម្រប
  视频 shìpín:video,វីដេអូ​​
  暂时 zànshí:temporary,ដែលបណ្ដោះអាសន្ន
  设置 shèzhì:Set up,កំណត់​,​ ដំឡើង
  太空 tàikōng:Space,ចន្លោះ​
  搜索 sōusuǒ:search,ស្វែងរក​
  删除 shānchú:delete,លុប
  筛选 shāixuǎn:screen,កញ្ចក់​
  账户 zhànghù:account,គណនី​
  增添 zēngtiān:Add,បន្ថែម​
  证实 zhèngshí:Confirm,ទទួល​
  照片 zhàopiàn:picture,រូបភាព​
  形象 xíngxiàng:image,រូប​ភាព​,​ ស្រម៉ៃ
  下网 xiàwǎng:get offline,​ បិទ​ ឡាញ
  形容 xíngróng:describe,ពិពណ៌នា​​
  声音 shēngyīn:voice,សម្លេង​​
  安装 ānzhuāng:install,ដំឡើង
  上网 shàngwǎng:Surf the Internet,បើក​អនឡាញ
  状况 zhuàngkuàng:status,ស្ថានការណ៍

 • #6974
   James no Bond 
  Moderator

  សម្រាប់​ហៅ​ សមាជិក​គ្រួសារ​ :
  生词:New word
  ———————
  儿子 érzi:son,កូន​ប្រុស​
  女儿 nǚér:daughter,កូន​ស្រី​
  妻子 qīzi:wife,ប្រពន្ធ​
  丈夫 zhàngfu:husband,ប្ដី​
  孩子 háizi:child,ក្មេង​ ឬ​ កូន
  男人 nánrén:man,បុរស​
  女人 nǚrén:woman,នារី​
  同学 tóngxué:shoolmate,មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​
  朋友 péngyǒu:friend,មិត្តភ័ក្ដិ​
  医生 yīshēng:doctor,វេជ្ជបណ្ឌិត​

  例如:Example
  – 她是我朋友:She is my friend.​ នាង​ជា​ មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​ខ្ញុំ​
  我有一个儿子:I have a son. ខ្ញុំ​មាន​ កូន​ប្រុស​ម្នាក់​ ។

 • #6975
   James no Bond 
  Moderator

  早上好大家,这个早上我有一些生词为用常每天:
  教室 jiàoshì:classroom,បន្ទប់​រៀន​
  医院 yīyuàn:hospital,មន្ទីរ​ពេទ្យ​
  饭馆 fàndiàn:restaunt,ភោជនីយដ្ឋាន​
  机场 jīchǎng :airport,ព្រលាន​យន្តហោះ​
  学校 xuéxiào:school,សាលា​រៀន​
  房间 fángjiān:room,បន្ទប់​
  高棉 Gāomián:Khmer,ខ្មែរ​
  中国 zhōngguó:China,ប្រទេស​ចិន​
  商店 shāngdiàn:store,ហាង​ តូប

 • #6976
   James no Bond 
  Moderator

  Simple word for using everyday :
  ** 生词 :New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ——————————
  讲 jiǎng:speak,និយាយ​
  胖 pàng:fat,ធាត់​
  换 huàn:change, ប្ដូរ​
  季节 jìjié:Season,រដូវ​
  机会 jīhuì:Opportunity,ឱកាស
  问题 wèntí:problem,បញ្ហា​
  音乐 yīnyuè:Music,តន្ត្រី​
  简单 jiǎndān:simple,ធម្មតា​
  爬山 páshān:Mountain climbing,ឡើង​ភ្នំ​

 • #6977
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​ ទូទៅ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ :
  为 wèi:for,ដើម្បី​
  玩 wán:play,លេង​
  讲 jiǎng:speak,និយាយ​
  换 huàn:change,ប្ដូរ
  同意 tóngyì:Agree,យល់​ព្រម​
  习惯 xíguàn:Habit,ទំលាប់​
  简单 jiǎndān:simple,ធម្មតា​
  文化 wénhuà:Culture,វប្បធម៌​
  总是 zǒngshì:always,តែងតែ​
  终于 zhōngyú:finally,ទី​បំផុត​

 • #6978
   James no Bond 
  Moderator

  [Traditional Chinese ]Tonight We are learn Chinese characters for ANIMALS : 😊
  ————————
  * 動物 Dòngwù:Animal,សត្វ​
  雞 jī:Chicken,មាន់
  魚 yú:Fish,ត្រី​
  馬 mǎ:Horse,សេះ
  蛇 shé:snake,ពស់​
  牛 niú:Cow,គោ​
  豬 zhū:Pig,ជ្រូក​
  狗 gǒu:Dog,ឆ្កែ​
  貓 Māo:Cat,ឆ្មារ​
  鳥 niǎo:Bird,បក្សី​
  龍 lóng:Dragon,នាគ
  羊 yáng:Sheep,ជៀម​
  老鼠 shǔ:Mouse,កណ្ដុរ​
  老虎 lǎohǔ:tiger,ខ្លា​
  烏龜 wūguī:Turtle,អណ្ដើក​
  蟲子 chóngzi:worm,ដង្កូវ
  動物園 dòngwùyuán:Zoo,សួន​សត្វ​

 • #6979
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ទូទៅ​ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ទូទៅ​ :
  [ 简体字 simplified Chinese character ]
  生词:New Word ពាក្យ​ថ្មី​ :
  司机 sījī:Driver,តៃកុង​ឡាន​
  世界 shìjiè:world,ពិភរ
  舒服 shūfu:comfortable,ផាសុកភាព​
  事情 shìqing:Thing,រឿង​រ៉ាវ​
  叔叔 shūshu:uncle。ពូ
  数学 shùxué:Mathematics,គណិតវិទ្យា​
  刷牙 shuāyá:Brush one’s teeth,សម្អាត​ធ្មេញ​
  水平 shuǐpíng:level,កម្រិត​
  手表 shǒubiǎo:Wrist Watch,

 • #6980
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​អំពី​ភ្លៀង​ ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ភ្លៀង​ ,We are learning about RAIN :
  =》〉生訶:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  雨 yǔ:to Rain 🌧 ,ភ្លៀង​
  下雨 Xià yǔ:go down rain,ភ្លៀង​ធ្លាក់​
  雨季 yǔjì:rainy season,រដូវ​វស្សា​
  小雨 Xiǎoyǔ:little rain,ភ្លៀង​តិច​តួច​
  中雨 Zhōng yǔ:medium rain,ភ្លៀង​ល្មម​
  大雨 Dàyǔ:heavy rain,ភ្ញៀងធំ
  陣雨 Zhènyǔ:showers,ភ្លៀង​មួយភ្លែត
  雨傘 Yǔsǎn:Umbrella,ឆ័ត្រ​
  雨衣 Yǔyī:raincoat,អាវ​ភ្លៀង​
  雨鞋 Yǔxié:rain boots,ស្បែក​ជើង​វែង​
  暴雨 bàoyǔ:torrential rain,ទឹក​ភ្លៀង​ហូរ​ខ្លាំង​
  彩虹 cǎihóng:rainbow ឥន្ទធនូ
  洪水 hóngshuǐ:floodwater,ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​
  雷陣雨 Léizhènyǔ:Thunderstorm,ផ្គរ​រន្ទះ​
  毛毛雨 Máomaoyǔ:Drizzle,រលឹម​ស្រិច​ៗ
  =》例如 :Example ឧទាហរណ៍​
  現在正在下雨。Xiànzài zhèngzài xià yǔ:It’s raining now. ឥឡូវ​មេឃ​កំពុង​ភ្លៀង​ ។
  現在下雨下得很大。Xiànzài xià yǔ xià dé hěn dà:it’s raining heavy rain now .​ ឥឡូវ​មេឃ​ភ្លៀង​ខ្លាំង​ណាស់​ ។
  今天下雨下了一整天。Jīntiān xià yǔ xiàle yī zhěng tiān: It’s raining a whole day today. ថ្ងៃ​នេះ​ មេឃ​ភ្លៀង​ ពេញ​១ថ្ងៃ​ ។
  明天不會下雨。Míngtiān bù huì xià yǔ: It won’t rain tomorrow.​ ស្អែ​ មិនមានភ្លៀង​ធ្លាក់​ទេ។
  明天可能下雨 Míngtiān kěnéng xià yǔ:It maybe rain tomorrow​ ថ្ងៃ​ស្អែក​ប្រហែលជា​មាន​ ភ្លៀង​ធ្លាក់​។

 • #6981
   James no Bond 
  Moderator

  你好 !Today I have 9 important words for everyone:
  生词:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  1. 题 tí:topic,ប្រធានបទ
  2. 树 shù:tree,ដើម​ឈើ​
  3. 使 shǐ:make,ធ្វើ​
  4. 甜 tián:sweet,ផ្អែម
  5. 疼 téng:hurt,ឈឺចាប់​
  6. 条 tiáo:strip,ដោះចេញ
  7. 送 sòng:give,អោយ​
  8. 瘦 shòu:thin,ស្គម
  9. 双 shuāng:double, pair,គូរ

 • #6982
   James no Bond 
  Moderator

  Before you are go to sleep 💤 ពាក្យ​មើលមុនកេង​ :
  **** 生词 :New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  1. 借 jiè:borrow,ខ្ចី​
  2. 旧 jiù:old,ចាស់​ (របស់​របរ​)
  3. 接 jiē:pick,get​,ជូន
  4. 换 huàn:change​,ប្ដូរ​
  5. 自己 zìjǐ:Own, self​,ខ្លួន​ឯង​
  6. 几乎 jīhū:almost,ស្ទើរ​តែ​
  7. 会议 huìyì:Meeting,ប្រជុំ
  8. 结婚 jiéhūn:marry,រៀបការ
  9. 介绍 jièshào:introduce​,ណែនាំ​
  10. 环境 huánjìng:Environment,បរិស្ថា

 • #6983
   James no Bond 
  Moderator

  生诃 :New Word
  ————————
  1. 离 lí leave,ចាកចេញ​
  2. 蓝 lán blue,ពណ៌​ខៀវ​
  3. 冷 lěng cold,រងារ,ត្រជាក់​
  4. 辆 liàng Car,យានយន្ត​
  5. 脸 liǎn face,មុខ
  6. 礼物 lǐwù gift,កាដូ
  7. 历史 lìshǐ History,ប្រវត្តិ​
  8. 每 měi each,នីមួយៗ​,រៀងរាល់​
  9. 练习 liànxí Practice,អនុវត្តន៍​,ហ្វឹកហាត់​
  10. 裤子 kùzi trousers,ខោខោ
  រៀន​ច្រើន​ចេះច្រើន

 • #6984
   James no Bond 
  Moderator

  =》〉生词
  —————
  信 xìn letter,លិខិត​ ឬ​ សំបុត្រ​
  新 xīn new,ថ្មី​
  些 xiē some,ខ្លះៗ​
  鞋 xié shoes,ស្បែក​ជើង​
  写 xiě write,សរសេរ​
  笑 xiào laugh,សើច​
  姓 xìng surname,ត្រកូល​
  想 xiǎng think,គិត​
  向 xiàng towards,ទៅ​កាន់
  像 xiàng image,ស្រម៉ៃ
  小 xiǎo Small,តូច,
  ==>>>>រៀនមួយៗ​ រៀន​តាមសម្រួល

 • #6985
   James no Bond 
  Moderator

  早上好大家!今天我有一些生词:
  生词 :New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  —————————
  休息 xiūxi:Rest,សម្រាក​
  星期 xīngqī:week,សប្ដាហ៍​
  兴趣 xìngqù:Interest,ចាប់​អារម្មណ៍​
  小时 xiǎoshí:hour,ម៉ោង
  小心 xiǎoxīn:Careful,ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​
  新闻 xīnwén:Journalism,អ្នក​សារព័ត៌មាន​
  新鲜 xīnxiān:fresh,ស្រស់​ៗ
  相信 xiāngxìn:believe,ជឿ​
  香蕉 xiāngjiāo:Banana,ចេក
  熊猫 xióngmāo:Panda,ខ្លាឃ្មុំផេនដា
  相同 xiāngtóng:identical,ដូច​ ឬ​ ដដែល​
  校长 xiàozhǎng:Principal,,ចាងហ្វាង​ នាយក​សាលា

 • #6986
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​សម្រាប់​មើលមុនគេង​ :
  生詞:New word ពាក្យ​ថ្មី​
  ————————
  试。shì Try,ព្យាយាម​
  哭。kū Cry,យំ
  吃。chī Eat,ហូប
  走。zǒu Go,ដើរទៅ
  读。dú Read,អាន
  喝。hē Drink,ផឹក
  敢。gǎn Dare,ក្លាហាន​
  回。huí Return,ត្រឡប់
  听。tīng Listen,ស្ដាប់​
  笑。xiào Laugh,សើច
  说。shuō Speak,និយាយ​
  想。xiǎng Think,គិត​
  长。zhǎng Grow,រីកលូតលាស់
  上。shàng Go up,ទៅមុខ

 • #6987
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​ដែលប្រើជាមួយ​ da មួយ​ចំនួន​ , Some word about (Da ) :
  1. 打印 dǎyìn:Print,ព្រីនន៍
  2. 打扰 dǎrǎo:Disturb,រំខាន
  3. 打扫 dǎsǎo:Clean,សម្អាត​
  4. 打折 dǎzhé:Discount,អប្បរហា
  5. 打扮 dǎban:dress up,តុបតែង​ខ្លួន​
  6. 打算 dǎsuàn:Plan,ផែនការ
  7. 打针 dǎzhēn:To make an injection,ចាក់​ថ្នាំ​
  8. 打篮球 dǎlánqiú:Play basketball,លេងបាល់បោះ
  9. 打电话 dǎdiànhuà:Phone call,តេ​ទូរសព្ទ​

 • #6988
   James no Bond 
  Moderator

  ប្រដាប់​ប្រដារ​ រៀន​សូត្រ​ , School Supplies :
  ———————————
  尺 chì:ruler បន្ទាត់
  纸 zhǐ:paper,្រកដាស
  书 shū:book,សៀវភៅ​
  蜡笔 làbǐ:crayon​,ដីស​ពណ៍
  画笔 huàbǐ:painting brush,ប៊ិចជក់​
  铅笔 qiānbǐ:pencil ខ្មៅដៃ​​
  剪刀 jiǎndāo:scissors ✂️ កន្ត្រៃ​
  橡皮 xiàngpí:eraser; rubber​,ជ័រ​លុប
  钢笔 gāngbǐ:fountain pen​ ប៊ិច​
  颜料 yánliào:paint,ខូល័រ
  胶水 jiāoshuǐ:glue (water),កាវទឹក
  笔记本 bǐjìběn:notebook,សៀវភៅ​សរសេរ​
  计算器 jìsuànqì:calculator,ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ
  铅笔盒 qiānbǐhé:pencil case,ប្រអប់​ដាក់​ខ្មៅដ
  卷笔刀 juǎnbǐdāo:pencil sharpener,ប្រដាប់​ចិតក្បាលខ្មៅដៃ

 • #6989
   James no Bond 
  Moderator

  Learn how to use Shàng, Xià, Qián and Hòu On Date :
  上 shàng:upper
  下 xià:below
  前 qián:front
  后 hòu:back
  * 例如 :Example
  上个星期 shànggèxīngqī:last week
  下个星期 xiàgèxīngqī:next week
  一个星期前 Yīgè xīngqí qián:a week before
  一个星期后 Yīgè xīngqí hòu:a week later
  一个月后 Yīgè yuè hòu :One month later
  一个月前 Yīgè yuè qián :One month ago

 • #6990
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ទូទៅ​ សម្រាប់​រៀន​កម្រិត​ដំបូង​ :
  水 shuǐ。water,ទឹក​
  菜 cài。vegetable,បន្លែ​
  茶 chá。tea,តែ
  钱 qián。money,លុយ
  猫 māo。cat,ឆ្មារ​
  狗 gǒu。dog,ឆ្កែ​
  杯子 bēizi。cup, ពែង
  东西 dōngxi。thing,ឥវ៉ាន់​
  桌子 zhuōzi。desk,តុ
  椅子 yǐzi。chair,កៅអី​
  衣服 yīfu 。cloth,សម្លៀកបំពាក់​
  飞机 fēijī。airplane,យន្តហោះ​
  天气 tiānqì。weather,អាកាសធាតុ​
  米饭 mǐfàn。rice,បាយ
  水果 shuǐguǒ。fruit,ផ្លែឈើ​
  苹果 píngguǒ。appeផ្លែប៉ោម

 • #6991
   James no Bond 
  Moderator

  早上好 !
  [ Traditional Chinese 繁體字 ]
  Review About Counting of Quantity :
  រៀនពាក្យថ្មី​ៗ​ + ឯក្តា​រង្វាស់​ដែលប្រើ​ ទៅតាមផ្នែក​ នីមួយៗ​ របស់​ពាក្យ​ , Some of new word and measures:
  ————————
  一個人​ Yīgèrén:A person,មនុស្ស​១នាក់
  兩隻雞 Liǎng zhī jī:Two chicken, កូន​មាន់២ក្បាល
  三塊肉 Sān kuài ròu:Three pieces of meat,សាច់៣ដុំ
  四輛警車 Sì liàng jǐngchē:Four police cars,ឡានប៉ូលីស៤គ្រឿង
  五本書 Wǔ běnshū :Five books,សៀវភៅ​៥ក្បាល​
  六片餅乾 Liù piàn bǐnggān:Six cookies,នំខូឃី៦ចំណិត
  七張照片 Qī zhāng zhàopiàn:Seven photos,រូប​ថត៧សន្លឹក​
  八件衣服 Bā jiàn yīfú:Eight clothes,ខោអាវ​៨កំប្លេ
  九枝筆 Jiǔ zhī bǐ:Nine pens,ប៊ិច៩ដើម
  十雙筷子 Shí shuāng kuàizi:Ten pairs of chopsticks,ចង្កិះ១០គូរ
  十一條魚 Shíyī tiáo yú:Eleven fish,ត្រី១១កន្ទុយ​
  十二公斤榴蓮 Shí’èr gōngjīn liúlián:Twelve kilograms of Durian an,ធុររេន

 • #6992
   James no Bond 
  Moderator

  ចំណង​ជើង​ សៀវភៅ​ កម្រិត​ដំបូង​, Title of HSK1 Textbooks:
  • Lesson 1: Hello 你好
  • Lesson 2: Thank you 谢谢
  • Lesson 3: What is your name? 你叫什么名字?
  • Lesson 4: She is my Chinese teacher 她是我的中文老师
  • Lesson 5: Her daughter is 20 years old this year 她的女儿今年20岁了
  • Lesson 6: I can speak Chinese 我会说汉语
  • Lesson 7: What’s the date today 今天几号?
  • Lesson 8: I’d like some tea 我想喝茶
  • Lesson 9: Where does your son work ? 你的儿子在哪儿工作?
  • Lesson 10: Can I sit here?我能坐这儿吗?
  • Lesson 11: What is the time now 现在几点?
  • Lesson 12: What will the weather be like tomorrow 明天天气怎么样?
  • Lesson 13: He is learning to cook Chinese food 他在学做中国菜呢
  • Lesson 14: She has bought quite a few clothes 她买了很多衣服
  • Lesson 15: I came here by air 我是坐飞机来的

 • #6993
   James no Bond 
  Moderator

  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  生词 :New word ពាក្យ​ថ្មី​
  ———————————
  先生 xiānshēng sir,លោក
  小姐 xiǎojiě Miss,កញ្ញា​
  哥哥 gēge brother,បង​ប្រុស​
  姐姐 jiějie sister,បង​ស្រី​
  弟弟 dìdi younger brother,ប្អូន​ប្រុស​
  妹妹 mèimei younger sister,ប្អូន​ស្រី​
  丈夫 zhàngfu husband,ប្ដី​
  妻子 qīzi wife,ប្រពន្ធ​
  孩子 háizi child,កូន
  男人 nánrén man,បុរស​
  女人 nǚrén woman,នារី
  例如:Example ,ឧទាហរណ៍​
  – 我有一个弟弟:I have a younger brother.

 • #6994
   James no Bond 
  Moderator

  មេរៀន​មុនចូលកេង​:
  生词 :ពាក្យ​ថ្មី​
  ផ្ទុយ​លេខ10
  – 黑天 hēitiān:night ,ពេលយប់
  note: local Chinese would usually use 晚上 or 黑夜

 • #6995
   James no Bond 
  Moderator

  រៀនពី​រាងកាយ​ របស់មនុស្ស​ Human body :
  鼻子 bízi:nose 👃
  脖子 bózi:neck,ក
  肚子 dǔzi:tripe,ក្រពះ
  屁股 pìgu:bottom,គូថ
  嘴巴 zuǐba:mouths,មាត់​
  下巴 xiàba:chin ,ថ្គាម
  眼睛 yǎnjing:eyes,ភ្នែក​
  头〔頭〕 tóu:head,ក្បាល​
  脸〔臉〕 liǎn:face,ថ្ពាល់​ ,​ មុខ
  脚〔腳〕 jiǎo:foot,បាទជើង
  眉毛 méimao:eyebrows,ចិញ្ចើម​​
  肩膀 jiānbǎng:shoulder,ស្មា
  膝盖〔﹣蓋〕 xīgài:knee,ជង្

 • #6996
   James no Bond 
  Moderator

  ញាំ​បាយ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ បណ្ដើរ​ មើល​មេរៀន​ភាសា​ចិន​ បណ្ដើរ​ មានន័យណា់ៗ​ Some word of HSK2 Book 📖 🤣😂🤪
  ***生词:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ————————————
  休息。xiūxi:rest,សម្រាក​
  便宜。piányi:cheap,ថោក
  旅游。lǚyóu:travel,ធ្វើ​ដំណើរ​
  跳舞。tiàowǔ:dance,រាំ​
  好吃。hǎochī:delicioous,មាន​ឱជារស​
  高兴。gāoxìng:happy,រីករាយ​
  唱歌。chànggē:sing,ច្រៀង​
  起床。qǐchuáng:get up,ក្រោក​ពី​គេង​
  漂亮。piàoliàng:beautiful,ស្រស់ស្អាត​
  上班。shàngbān:be on duty,ធ្វើ​ការ
  运动。yùndòng:exercise,ហាត់​ប្រាណ​
  游泳。yóuyǒng:swim,ហែល​ទឹក​
  生病。shēngbìng:fall ill,ឈឺ
  踢足球。tīzúqiú:play football,លេងទាល់ទាត់
  打篮球。dǎlánqiú:play basketball,លេងបាល់បោះ

 • #6997
   James no Bond 
  Moderator

  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  ———————————
  热 rè:hot,ក្ដៅ​
  近 jìn:close,ជិត
  阴 yīn:cloudy,អាប់អួរ
  白 bái:white,សរ
  黑 hēi:black,ខ្មៅ​
  错 cuò:wrong,ខុស​ កំហុស​
  高 gāo:tall,ខ្ពស់​
  完 wán:finish,បញ្ចប់​,បង្ហើយ​
  冷 lěng:cold,ត្រជាក់​
  慢 màn:slow,យឺត
  晴 qíng:fine,ស្រលះ
  远 yuǎn:far,ឆ្ងាយ​
  红 hóng:red,ក្រហម
  觉得 juédé:think,យល់ថា
  知道 zhīdào:know,ដឹង
  希望 xīwàng:hope,សង្ឃឹម​

 • #6998
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn about 《 Camera 》:
  自拍 zìpāi:to take a picture or video of oneself,ថត​រូប​ ឬ​ វីដេអូ​
  摄录 shèlù:shoot with a video ,ថត​វីដេអូ​
  暗袋 àndài:camera bag,កាតាប​ដាក់​ ម៉ាស៊ីន​ថត​
  对焦 duìjiāo:to focus (a camera)​ ថតផ្ដោត​លើ​អ្វី​មួយ
  镜头 jìngtóu:camera lens​ ឡែង​ម៉ាស៊ីន​ថត​
  相册 xiàngcè:photo album,អាល់ប៊ុម​រូប​ថត​
  照片 zhàopiàn:photograph; picture,រូបភាព​,​ រូបថត​
  开麦拉 kāimàilā:camera (loanword)​ ម៉ាស៊ីន​ថត
  照相机 zhàoxiàngjī:camera,ម៉ាស៊ីន​ថត
  拍照片 pāizhàopiān:take a picture,ថត​រូប
  再一张 zàiyīzhāng:take another photo,ថត​រូបផ្សេងទៀត
  自拍模式 zìpāimóshì:camera self-timer mode​ កំណត់នាទីសម្រាប់ថតដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
  水底相机 shuǐdǐxiàngjī:underwater camera,ម៉ាស៊ីន​ថត​ក្រោមទឹក
  照相机套子 zhàoxiàngjī tàozi:camera case,ស្រោម​ម៉ាស៊ីន​ថត​
  数码照相机 shùmǎzhàoxiàngjī:digital camera,ម៉ាស៊ីន​ថត​ទាន់សម័យ​
  全景照相机 quánjǐng zhàoxiàngjī:panoramic camera,រូបថត​ដាក់ប៉ាណូ
  传真照相机 chuánzhēn zhàoxiàngjī:telephoto camera,តេឡេ​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ថត​
  **例如 :Example
  你拍得这么丑 Nǐ pāi dé zhème chǒu:you shot such an ugly photo for me. អ្នក​ថត​រូប​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មិនស្អាតសោះ​ ។
  你可以帮我拍照吗?Nǐ kěyǐ bāng wǒ pāizhào ma:Could you take a photo of me?​ តើ​អ្នក​អាច​ថត​រូប​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បន្តិចបានទេ?

 • #6999
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​បន្ថែម​ទៀត​ :
  * 生词:New Word, ពាក្យ​ថ្មី​
  久 jiǔ : long (time ),រយះពេកវែង​,យូរ
  替 tì : for , on behalf of,សម្រាប់​
  再 zài:again,ម្ដង​ទៀត​
  到 dào : to go / come to,រហូត​ដល់
  花 huā:spend(money or time),ផ្កា,ចំណាយ
  先 xiān : beginning, first,ចាប់ផ្ដើម​,​ ពីដំបូង​
  找 zhǎo:look for,ស្វែងរក​
  念 niàn:to study (a subject),រៀន​មុខវិជ្ជា​
  学费〔學費〕 xuéfèi:tuition (fee)​ ថ្លៃ​សាលា​
  ____________
  * 例如 :Example ,ឧទាហរណ៍​
  – 我的學費是公司替我付的。Wǒ de xuéfèi shì gōngsī tì wǒ fù de:My tuition is paid by my company for me. ថ្លៃ​សាលា​របស់​ខ្ញុំ​ ក្រុម​ហ៊ុន​ ជាអ្នក​បង់​ សម្រាប់​ខ្ញុំ​ ។

 • #7000
   James no Bond 
  Moderator

  ១០ពាក្យ​មុនចូលកេង​ មើល​លេង​ៗទៅ​ បងប្អូន​ 10 words for we are go to sleep 😴 :
  * 生词 : New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ————————————
  1. 离 lí:leave,ចាកចេញ​
  2. 此 cǐ:this,នេះ
  3. 和 hé:and,និង​
  4. 路 lù:road,ផ្លូវ​
  5. 对 duì:right,ត្រឹមត្រូវ​
  6. 从 cóng:from,ពី
  7. 向 xiàng:towards,ឆ្ពោះ​
  8. 所以 suǒyǐ:so,ដូច្នេះ​
  9. 因为 yīnwèi:because,ព្រោះ​
  10. 但是 dànshì:but,ប៉ុន្តែ

 • #7001
   James no Bond 
  Moderator

  សួស្ដី​បងប្អូន​ទាំង​អស់​គ្នា​ ល្ងាច​នេះ​ខ្ញុំ​មាន​ សំណង់ប្រយោគ​១០​ សម្រាប់​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ :
  ——————————
  1. 今天天氣很好!Jīntiān tiānqì hěn hǎo:The weather is nice today.​ ថ្ងៃ​នេះ​អាកាសធាតុ​ ល្អ​ណាស់​
  2. 你今年多大?Nǐ jīnnián duōdà:How old are you?​ តើ​អ្នក​អាយុ​ ប៉ុន្មាន​ហើយ​?
  3. 這個小狗太小了。Zhège xiǎo gǒu tài xiǎole :This puppy is too small, កូន​ឆ្កែ​នេះ​ តូច​ពេក​ហើយ​
  4. 金邊現在很熱。Jīnbiān xiànzài hěn rè:Now Phnom Penh is so hot.​ ភ្នំពេញ​ឥឡូវ​ក្ដៅ​ខ្លាំង​ណាស់
  5. 我愛人很美。Wǒ àirén hěn měi:My Love is so Pretty.​ សង្សារ​ខ្ញុំ​ ស្អាត​ខ្លាំង​ណាស់​
  6. 我的爸爸不是醫生。Wǒ de bàba bùshì yīshēng:My dad is not a doctor. ប៉ា​របស់​ខ្ញុំ​ មិន​មែន​ជា​ គ្រូ​ពេទ្យ​ទេ​
  7. 明天沒有上課。Míngtiān méiyǒu shàngkè:Tomorrow is no Class.​ ស្អែក​អត់រៀនទេ​
  8. 我很喜歡喝奶茶。Wǒ hěn xǐhuān hē nǎichá :I really like drink milk tea ខ្ញុំ​ ចូលចិត្ត​ផឹក​ តែទឹកដោះគោណាស់​
  9. 我和我朋友吃了很多芒果。Wǒ hé wǒ péngyǒu chīle hěnduō mángguǒ :I and my friend ate a lot of mango.​ ខ្ញុំ​ និង​មិត្តភ័ក្ដិ​ខ្ញុំ​ ញាំ​ស្វាយ​ច្រើនណាស់​
  10. 柬埔寨麵很好吃😋。Jiǎnpǔzhài miàn hěn hào chī:Khmer noodles is so delicious. នំបញ្ចុក​សម្ល​ខ្មែរ​ ពិត​ជា​ឆ្ងាញ់​មែនទែន​

 • #7002
   James no Bond 
  Moderator

  [ Traditional Chinese 繁體字]
  រៀន​ឃ្លា​ខ្លីៗ​ ងាយយល់​ សម្រាប់​និយាយ​ជាប្រចាំថ្ងៃ
  ————————
  請進 Qǐng jìn:Come in អញ្ជើញ​ចូល
  請坐 Qǐng zuò:​Sit down please អញ្ជើញ​អង្គុយ​​
  對不起 Duìbùqǐ:​Sorry សុំទោស​
  沒有的 Méiyǒu de:Don’t have គ្មាន​ទេ
  很可愛 Hěn kě’ài:​So lovely គួរឲ្យ​ស្រលាញ់​ណាស់​
  請進來​ Qǐng jìnlái:Please come in អញ្ជើញ​ចូល​មក​
  請來這邊 ​Qǐng lái zhè biān:Please come this side អញ្ជើញ​មក​ខាង​នេះ
  非常可惜 Fēicháng kěxí :Very Sorry គួរឲ្យ​សោកស្ដាយ​ណាស់
  請你坐一會兒 Qǐng nǐ zuò yīhuǐ’er:Take a sit please ! សូម​អញ្ជើញ​អង្គុយ​លេងសិន…​​

 • #7003
   James no Bond 
  Moderator

  Learn about 办 , ថ្ងៃ​នេះ​យើង​លើក​យកពាក្យ​ Bàn មកនិយាយ​
  =>> 生词 :New word ពាក្យ​ថ្មី​
  —————————————
  办 bàn​:do; Manage ធ្វើ​ គ្រប់​គ្រង​
  办理 bànlǐ:Conduct,ដំណើរ​ការ​
  ​办法 bànfǎ:way,វិធីសាស្ត្រ​
  办事 bànshì:to work,បំពេញ​កិច្ចការ
  开办​ kāibàn​:Start ( Business),ចាប់ផ្ដើម​អាជីវកម្ម​
  办公​ bàngōng​:to work (an office),បំពេញ​ការងារ​
  办公室 bàngōngshì:office,ការិយាល័យ
  办公费 bàngōngfèi:administrative expenses,ចំណាយ​រដ្ឋ​បាល​
  办公地址 bàngōngdìzhǐ:business address,អាស័យដ្ឋាន​អាជីវកម្ម​
  办公室家具 bàngōngshì jiāju:office furniture,សំភារះ​ការិយាល័យ​

 • #7004
   James no Bond 
  Moderator

  [ Traditional Chinese 繁體字 ]
  រៀន​ភាសា​ចិន​ អំពី​ទិសដៅ​ Let’s learn about direction in Chinese Language
  * 生詞 : New word ពាក្យ​ថ្មី​
  ———————
  路 lù:road,ផ្លូវ​
  下 xià:below,​ក្រោម​
  外 wài:out,ក្រៅ
  里 lǐmiàn:inside,ខាងក្រៅ
  上 shàng:up,លើ
  左邊 zuǒbiān:left,ខាងឆ្វេង
  右邊 yòubiān:right,ខាងស្ដាំ
  後面 hòumiàn:behind,ខាងមុខ
  前面 qiánmiàn:front,ខាងមុខ
  旁邊 pángbiān:side,ខាង

 • #7005
   James no Bond 
  Moderator

  [ 简体字 simplified Chinese character]
  ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ទូទៅ​ ពាក្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  ———————
  洗 xǐ:wash,លាង
  给 gěi:give,អោយ
  笑 xiào:smile,ញញឹម​
  玩 wán:play,លេង
  找 zhǎo:find,ស្វែងរក​
  送 sòng:present,អោយ(កាដូ)
  等 děng:wait,រង់ចាំ​
  懂 dǒng:understand,យល់​
  穿 chuān:wear,ស្លៀកពាក់​
  回答 huídá:answer,ចម្លើយ​
  开始 kāishǐ:begin,ចាប់ផ្ដើម​
  告诉 gàosù:tell,ប្រាប់​
  介绍 jièshào:introduce,ណែនាំ​
  准备 zhǔnbèi:prepare,រៀប​ចំ​

 • #7006
   James no Bond 
  Moderator

  [ 简体字 simplified Chinese character ]
  ពាក្យ​ខ្លះៗ​ក្នុង​ សៀវភៅ​ កម្រិត​៣​ របស់​ភាសា​ចិន​ Some word on HSK3 :
  * 生词 :New word ពាក្យ​ថ្មី​
  比 bǐ:than,ជាង
  被 bèi:cover,គម្រប
  别 bié:don’t ,other,កុំ​ ដទៃ​
  包 bāo:package,កញ្ចប់
  饱 bǎo:full,ពេញ​ ឆ្អែត
  鼻子 bízi:nose ,ច្រមុះ​
  必须 bìxū:Must,ត្រូវ​តែ
  比赛 bǐsài:Match,ប្រកួតប្រជែង​
  杯子 bēizi:glass,កែវ​ ពែង
  比较 bǐjiào:compare,ប្រៀបធៀប​
  别人 biéren:Others,អ្នក​ដទៃ​
  报纸 bàozhǐ:Newspaper,កាសែត​
  表示 biǎoshì:Express,
  北方 běifāng:north,ទិសខាងត្បូង
  变化 biànhuà:change,ផ្លាស់ប្ដូរ​
  帮助 bāngzhù:Help,ជួយ
  帮忙 bāngmáng:Help,ជួយ​

 • #7007
   James no Bond 
  Moderator

  5 Sentences for people that starting first class in Chinese Language.
  1. 我不是学生。Wǒ bùshì xuéshēng. I’m not a student.
  2. 你喜欢吃什么?Nǐ xǐhuān chī shénme? What do you like to eat ?
  3. 我很喜欢喝咖啡。Wǒ hěn xǐhuān hē kāfēi. I really like drink coffee.
  4. 我有两个妹妹。Wǒ yǒu liǎng gè mèimei. I have 2 sisters.
  5. 请你介绍你的家人。Qǐng nǐ jièshào nǐ de jiārén. please introduce your family.

 • #7008
   James no Bond 
  Moderator

  [ Traditional Chinese 繁體字 ]
  ពាក្យ​បញ្ជាក់​ពីអារម្មណ៍​ របស់​យើង​ ជាភាសា​ចិន​ Learn about feelings in Chinese :
  * 生詞:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ——————————
  嫉妒 jí dù:Jealous,ច្រណែន​
  疲累 pí lèi:Tired,ហត់​
  害怕 hài pà:Scared,ខ្លាច​
  害羞 hài xiū:Shy,អៀន
  憤怒 fèn nù:Angry,ខឹង​
  開心 kāi xīn:Happy,រីករាយ​
  驚訝 jīng yà:Surprised,ភ្ញាក់ផ្អើល​
  尷尬 gān gà:Embarassed,ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្មាស់គេ
  擔心 dān xīn:Worried,ព្រួយបារម្ភ​
  無聊 wú liáo:Bored,ធុញ​ទ្រាន់​
  興奮 xìng fèn:Excited,រំភើប​
  生氣 shēng qì:Angry,ខឹង
  緊張 jǐn zhāng:Nervous ,មុខជូរ
  失望 shī wàng:Disappointed,អស់សង្ឃឹម​
  迷茫 mí máng:Confused,ច្រឡំ​
  傷心 shāng xīn:Sad,ក្រៀមក្រំ​

 • #7009
   James no Bond 
  Moderator

  [ Traditional Chinese 繁體字 ]
  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  ———————
  來 lái:come,មក
  去 qù:go,ទៅ
  喝 hē:drink,ផឹក
  讀 dú:read,អាន
  寫 xiě:write,សរសេរ​
  回 huí:return,ត្រឡប់​
  吃 chī:eat,ញាំ​
  看 kàn:look,មើល
  聽 tīng:listen,ស្ដាប់​
  有 yǒu :have,មាន
  叫 jiào :call,ហៅ​
  看見 kànjiàn:see,មើល
  睡覺 shuìjiào:sleep,កេង
  說話 shuōhuà:speak,និយាយ​ ជជែក​

 • #7010
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ ថ្នាក់​រៀន​ :
  生詞:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ———————————
  黑板 hēibǎn :blackboard​ ក្ដាខៀន
  功课〔﹣課〕gōngkè :lesson, Homework, កិច្ចការ​ផ្ទះ​
  考试〔﹣試〕kǎoshì :examination​ ប្រលង​
  事情 shìqing:thing,matter​ រឿង​រ៉ាវ​
  方法 fāngfǎ :Method,Way​ វិធីសាស្ត្រ​
  新闻〔﹣聞〕xīnwén :News,Press​ ពត៌មាន​
  教室 jiàoshì:classroom​ បន្ទប់​រៀន​
  图书馆〔圖書館〕túshūguǎn :Library បណ្ណាល័យ​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7011
   James no Bond 
  Moderator

  Today I have some word for use in Social network :
  * 生訶 : New word ពាក្យ​ថ្មី​
  ————————————
  添加 tiānjiā:Add,បន្ថែម​
  消息 xiāoxi : News , informations,ពត៌មាន​
  想法 xiǎngfa:Idea,គំនិត​ថ្មី​
  取消 qǔxiāo : Cancel,បោះ​បង់​
  封面 fēngmiàn:front cover,គម្រប​មុខ
  下一步 xiàyībù:The next step,ជំហាន​បន្ទាប់​
  视频〔視頻〕shìpín : Video,វីដេអូ​
  推荐〔﹣薦〕tuījiàn :recommend,អនុសាស​, សេចក្ដី​យល់​ព្រម​
  首页〔﹣頁〕shǒuyè : home page,ទំព័រ​ដើម​
  关注〔關﹣〕guānzhù : follow with interest,ធ្វើ​តាមចំណាប់​អារម្មណ៍​
  * បញ្ជាក់​ : ពាក្យ​ទាំង​អស់​នេះ​ សុទ្ធ​សឹង​តែ​ជា​ ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ ដូចនេះ​បកប្រែ​ខ្មែរ​មិនសូវចាំទេ​ តែស្រដៀងដែរ​ ។
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7012
   James no Bond 
  Moderator

  [ 简体字 simplified Chinese character]
  ព្រឹកនេះ​ខ្ញុំមាន​ ពាក្យ​ថ្មី​មួយ​ចំនួន​ សម្រាប់​ អ្នកទាំង​អស់​គ្នា​ :
  * 生词:New Word​ ពាក្យ​ថ្មី​
  点 diǎn:o’clock,ម៉ោង​ ,​ នាឡិកា​
  日历 rìlì:calendar,ប្រតិទិន
  笑 xiào:laugh,សើច
  秒 miǎo:second,វិនាទី​
  用 yòng:use,ប្រើប្រាស់​
  丑 chǒu:ugly,អាក្រក់​
  小时 xiǎoshí:hour,ម៉ោង​
  漂亮 piàoliang:beautiful,ស្រស់​ស្អាត​
  分钟 fēnzhōng:minute,នាទី​
  钟表 zhōngbiǎo:clock,នាឡិកា​
  一个小时 yí ge xiǎo shí:one hour,មួយ​ម៉ោង​

 • #7013
   James no Bond 
  Moderator

  Today I want to show everyone about DATE តោះ​យើង​ រៀន​ភាសា​ចិន​ អំពី​ កាលបរិច្ឆេទ​:
  生词 :New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  ———————————
  日 rì:Day,ថ្ងៃ​
  年 nián:Year,ឆ្នាំ​
  月 yuè:Month,ខែ
  号 hào:Day,ថ្ងៃ​ទី​
  时间 shí jiān:Time,ពេល​
  日期 rì qī:Date,កាលបរិច្ឆេទ​
  今天 jīn tiān:Today,ថ្ងៃ​នេះ
  明天 míng tiān:Tomorrow,ស្អែក​
  昨天 zuó tiān:Yesterday,ម្សិលមិញ​
  后天 hòu tiān:Day after tomorrow,ថ្ងៃ​ខានស្អែក
  现在 xiàn zài:Now,ឥឡូវ​នេះ​
  过去 guò qù:Past,អតីត​
  将来 jiānglái:future,អនាគត​
  去年 qùnián:last year,ឆ្នាំ​មុន
  今年 jīnnián:this year,ឆ្នាំ​នេះ
  明年 míngnián:next year,ឆ្នាំ​ក្រោយ​
  星期一 xīng qī yī:Monday,ថ្ងៃ​ចន្ទ​
  星期日 xīng qī rì:Sunday,ថ្ងៃ​អាទិត្យ​
  这个星期 zhè gè xīng qī:This week,សប្ដាហ៍​នេះ
  下个星期 xià gè xīng qī:Next week,សប្ដាហ៍​ក្រោយ​

 • #7014
   James no Bond 
  Moderator

  [Traditional Chinese]
  រៀន​ពី​ ខួបកំណើត​ Learn about ^ Happy Birthday ^
  * 生詞:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  祝 Zhù:Wish,ជូនពរ​
  火 huǒ:fire,ភ្លើង​
  記得 Jìdé:remember,ចងចាំ​
  禮物 Lǐwù:Gift,កាដូ
  蜡烛 làzhú:candle,ទៀន
  快樂 Kuàilè:Happy,រីករាយ​
  今年 Jīnnián:This year,ឆ្នាំនេះ​
  蛋糕 Dàngāo:Cake,នំខេក​
  忘(了)Wàngle:forget,ភ្លេច
  生日 Shēngrì:Birthday,ខួបកំណើត​
  生日快樂 Shēngrì kuàilè:Happy Birthday,រីករាយ​ថ្ងៃ​កំណើត​
  萬事如意 Wànshì rúyì:May everything go, your way សូម​ឲ្យ​អ្វី​ៗ​គ្រប់​យ៉ាង​ ល្អ​ៗចូលកើតមានដល់អ្នក
  心想事成 Xīn xiǎng shì chéng:May all your wishes come true, សូម​ឲ្យសុបិន្តរបស់​អ្នក​ ក្លាយ​ជា​ការពិត
  * 例 :Example ឧទាហរណ៍​
  – 明天是你的生日,對不對?Tomorrow is your birthday, isn’t it?​ ស្អែក​ជា​ថ្ងៃ​កំណើត​របស់​អ្នក​ មែន​ដែរ​ឬ​ទេ​?
  – 啊!我怎麼忘了!Huh , How did I forget it​ អូ​ មិចក៏ខ្ញុំ​ភ្លេចអីចឹង​ !
  – 謝謝妳還記得。Thanks for remembering. អរគុណ​ហើយ​សម្រាប់​ការ​ចងចាំ​ ។
  – 祝你生日快樂、萬事如意丶心想事成。happy birthday , I wish you the best In everything and may all your wishes come true.​ ជូនពរ​ថ្ងៃ​កំណើត​របស់​អ្នក​ សូម​ឲ្យ​, អ្វី​ៗ​គ្រប់​យ៉ាង​ ល្អ​ៗចូលកើតមានដល់អ្នក, សូម​ឲ្យសុបិន្តរបស់​អ្នក​ ក្លាយ​ជា​ការពិត។

 • #7015
   James no Bond 
  Moderator

  យប់​នេះ​ ខ្ញុំ​លើក​យកពាក្យ​ 好​ មកផ្សំ​ជាមួយ​ពាក្យ​ផ្សេងទៀត​ :
  生詞:New word ពាក្យ​ថ្មី​
  好吃 hǎochī:delicious,ឆ្ងាញ់​
  好在 hǎozài:fortunately; luckily,ហេង
  好心 hǎoxīn:good intention,ចិត្ត​ល្អ​
  好人 hǎorén:good (or fine) person,មនុស្ស​ល្អ​
  好友 hǎoyǒu:close (or bosom) friend,មិត្តភ័ក្ដិ​ជិតស្និទ្ធ​
  好景 hǎojǐng:good times,ពេលល្អ​ ឱកាសល្អ
  好看 hǎokàn:good-looking; nice​ ល្អ​មើល​
  好手 hǎoshǒu:expert; good,អ្នកឯកទេស
  好像 hǎoxiàng:seem; look like,ស្រដៀង
  好用 hǎoyòng:convenient,ល្អ​ប្រើ​
  好奇心 hàoqíxīn:curiosity,ចង់​ដឹង​រឿង​គេ
  好不好 hǎobuhǎo:all right?,OK?,យល់​ព្រម​ទេ?
  好朋友 Hǎo péngyou:good (or great) friend​មិត្តល្អ
  好听〔﹣聽〕 hǎotīng:pleasant to hear​, ពិរោះ​
  好处〔﹣處〕 hǎochu:advantage,គុណ​សម្បត្តិ
  好汉〔﹣漢〕 hǎohàn:brave man; hero,បុរស​ក្លាយ​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។
  ———— (^^)

 • #7016
   James no Bond 
  Moderator

  [Simplified Chinese]
  កិរិយា​សព្ទវិសេស ខ្លះៗ​ Some adverb in HSK2 :
  生词:New word ពាក្យ​ថ្មី​
  ————
  不 bù:no,ទេ
  太 tài:too,ពេក
  就 jiǜ:at once,ភ្លាម​
  也 yě:likewise,ផងដែរ
  别 bié:other,ដទៃ​ទៀត​
  还 hái:still,នៅ​តែ
  最 zuì:most,បំផុត​
  再 zài:again,ម្តង​ទៀត​
  没 méi:no,ទេ
  很 hěn:very,ណាស់
  都 dōu:all,សុទ្ធ​តែ​
  真 zhēn:real,ពិត
  一起 yìqǐ:together,ជាមួយ​គ្នា​
  已经 yǐjīng:already,រួច​រាល់​
  非常 fēicháng:very,ណាស់
  正在 zhèngzài:be being,កំពុង​
  * 例:Example ឧទាហរណ៍​
  我父母都爱我女朋友。Wǒ fùmǔ dōu ài wǒ nǚ péngyǒu. My parents are both love my girlfriend. ឪពុក​ម្ដាយ​ របស់​ខ្ញុំ​ សុទ្ធ​តែ​ ស្រលាញ់​មិត្ត​ស្រី​របស់​ខ្ញុំ​ ។

 • #7017
   James no Bond 
  Moderator

  [Traditional Chinese] ប្រយោគ​ខ្លីៗ​ ងាយយល់​ សម្រាប់​ បងប្អូន​រៀន​ កម្រិត​ដំបូង​ :
  ** 實用詞句 : Useful phrases
  —————
  這是什麼?Zhè shì shénme :what’s this ? នេះ​ជា​អ្វី​?
  我不知道。Wǒ bù zhīdào:I don’t know ខ្ញុំ​មិនស្គាល់
  我不明白。Wǒ bù míngbái:I don’t understand ខ្ញុំ​មិនដឹង
  我聽不懂。Wǒ tīng bù dǒng:I don’t understand ខ្ញុំ​មិន​យល់
  你會英語嗎?Nǐ huì yīngyǔ ma:Do you speak English?​ តើ​អ្នក​ចេះភាសា​អង់គ្លេស​ដែរឬទេ?
  請說慢一點。Qǐng shuō màn yīdiǎn:Please speak slowly. សូម​និយាយ​យឺត​ៗ​
  請幫幫我。Qǐng bāng bāng wǒ:please help me សូម​ជួយ​ខ្ញុំ​បន្តិច​
  我不會漢語。Wǒ bù huì hànyǔ:I don’t speak Chinese. ខ្ញុំ​មិន​ចេះ​ ភាសា​ចិន​ទេ​
  救命啊!Jiùmìng a:Help ! Save me !​ ជួយ​ខ្ញុំ​ផង​ !

 • #7018
   James no Bond 
  Moderator

  [Simplified Chinese]
  ឈ្មោះ​ប្រទេស​ អាស៊ាន​ ទាំង​១០​ ជាភាសា​ចិន​ Name of Country in ASEAN :
  * 东南亚国家联盟 Dōngnányà Guójiā Liánméng:Association of South-East Asian Nations (ASEAN)​ សមាគម​ ប្រជាជាតិ​ អាស៊ីអាគ្នេយ៍​
  1. 柬埔寨 jiǎn pǔ zhài:Cambodia កម្ពុជា​🇰🇭
  2. 泰国 tài guó:Thailand​ ថៃ 🇹🇭
  3. 越南 yuè nán:Vietnam វៀតណាម​ ​🇻🇳
  4. 老挝 Lǎowō = 寮国 Liáoguó:Laos ឡាវ​ 🇱🇦
  5. 缅甸 miǎn diàn:Myanmar មីយ៉ាន់ម៉ា​ 🇲🇲
  6. 文莱 wén lái:Brunei​ ប្រ៊ុយណេ​ 🇧🇳
  7. 印尼 yìn ní:Indonesia ឥណ្ឌូណេស៊ី​ 🇮🇩
  8. 新加坡 xīn jiā pō:Singapore សិង្ហបុរី​ 🇸🇬
  9. 马来西亚 mǎ lái xī yà:Malaysia​ ម៉ាឡេស៊ី​ 🇲🇾
  10. 菲律宾 fēi lǜ bīn:Philippines ភីលីពីន​ 🇵🇭

 • #7019
   James no Bond 
  Moderator

  For this morning I have some word about study :
  生词:New word
  ———————
  学校 xué xiào:School,សាលា​រៀន​
  小学 xiǎo xué:Primary school,អនុវិទ្យាល័យ​
  书包 shū bāo:School bag,កាតាប​រៀន
  同学 tóng xué:Classmate,មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​
  教室 jiāo shì:Classroom,បន្ទប់​រៀន​
  上课 shàng kè:Have a class,ម៉ោង​រៀន
  休息 xiū xī:Rest,សម្រាក​
  功课 gōng kè:Homework, assignment,កិច្ចការ​ផ្ទះ​
  *今天你們有上課嗎?Jīntiān nǐmen yǒu shàngkè ma ថ្ងៃ​នេះយើងរៀនដែរឬទេ?
  មានចម្ងល់​ សូម​Comments ខាងក្រោម​

 • #7020
   James no Bond 
  Moderator

  គន្លឹះ​ក្នុង​ការ​អាន​ ភីនអុីន​ ក្នុង​ភាសា​ចិន​ ព្រោះ​ មានបងប្អូន​ ឆាត​មក​ សុំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ជួយ​ បង្ហាញ​ពីរបៀបអាន​ ភីនអុីន​ចិន​ ។
  ព្យញ្ជនៈ​ សម្រាប់​អាន​ :
  Initials: b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x, zh, ch, sh, r, z, c, s. វា​ក៏​មិនខុសគ្នា​ពីការ​ អានភាសាអង់គ្លេស​ ខុស​តែ​ អក្សរ​មួយចំនួន​ ប៉ុនណោះ​ ដូចជា​ :
  – D : ត​ មិនមែន​ ឌ​ ឬ​ ដ​ ទេ​ ។
  – T : ធ​ មិនមែន​ ត​ ឬ​ ទ​ ទេ​ ។
  – G : ក​ មិនមែន​ ហ្គ​ ទេ​ ។
  – Y : គេអានសម្លេង​ យ​ ធម្មតា លើកលែងតែផ្សំជាមួយ​ i គេអាន​ អុី​ ,
  – W : គេអាន​ វ​ ធម្មតា​ លើក​លែង​ ប្រើ​ផ្សំជាមួយ​ U
  ជួបគ្នានៅស្រះបន្តនៅពេលក្រោយ​ ទៀត​ …

 • #7021
   James no Bond 
  Moderator

  * 生词:New word ពាក្យ​ថ្មី​
  件 jiàn piece,បន្ទះ
  极 jí extremely,ខ្លាំង​បំផុត​
  几 jǐ several,ពីរ,​ បី
  鸡蛋 jīdàn Egg,ស៊ុត​
  几乎 jīhū almost,ស្ទើរ​តែ​
  机会 jīhuì Opportunity,ឱកាស​
  记得 jìde remember,ចងចាំ
  季节 jìjié Season,រដូវ​
  或者 huòzhě perhaps,ប្រហែល
  机场 jīchǎng Airport,ព្រលាន​យន្តហោះ​
  检查 jiǎnchá inspect,ត្រួតពិនិត្យ​
  简单 jiǎndān simple,ធម្មជាតិ​
  健康 jiànkāng Healthy,សុខភាព​
  * 例:Example ឧទាហរណ៍​
  – 夏收季节快到了。
  Xiàshōu jìjié kuài dào le.
  It’s nearly time for the summer harvest.
  ជិត​ដល់​រដូវ​កាល​ ច្រូត​កាត់​ទៀតហើយ​ ។

 • #7022
   James no Bond 
  Moderator

  * 生詞:New Word
  1. 休息 xiū xī:Rest,សម្រាក​
  2. 开始 kāi shǐ:Start,ចាប់​ផ្ដើម​
  3. 结束 jié shù:Finish,បញ្ចប់​
  4. 停止 tíng zhǐ:Stop,ឈប់​
  5. 担心 dān xīn:Worry,ព្រួយ​បារម្ភ​
  6. 愿意 yuàn yì:Willing to,ស្មគ្រចិត្ត
  7. 工作 gōng zuò:Work,ការ​ងារ​
  * 例:Example
  我在做咖啡工作!I’m working at Coffee shop. ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ហាង​ កាហ្វេ​ ។

 • #7023
   James no Bond 
  Moderator

  * អក្សរ​ចិនបែងចែកជាពីរ​ : Chinese Language is divide among 2 differences:
  1. 简体字〔簡體﹣〕 jiǎntǐzì:simplified Chinese character, អក្សរ​ចិនបច្បុប្បន្ន​ , ប្រើ​នៅចិនដីគោក
  2. 繁体字〔﹣體﹣〕 fántǐzì:original complex form of a simplified Chinese​ character(Traditional Chinese). ចិនបុរាណ​ ប្រើ​នៅ​ ហុងកុង​ តៃវ៉ាន់
  * ភាសា​ចិន​ អាចនិយាយបាន​ បួនរបៀប​ 4 way to call Chinese :
  1. 中文 Zhōngwén
  2. 汉语〔漢語〕 Hànyǔ
  3. 华语〔華語〕 Huáyǔ
  4. 华文〔華﹣〕 Huáwén

 • #7024
   James no Bond 
  Moderator

  ឈ្មោះ​សត្វ​ name of animal :
  生詞:New word
  —————
  1. 羊 yáng:sheep,ចៀម
  2. 丝〔絲〕sī:silk:ដង្កូវ​សូត្រ​
  3. 喔 wō : cock’s crow,មាន់គក
  4. 鹅〔鵝〕é:goose,ក្ងាន​
  5. 蜘蛛 zhīzhū:spider,ពីងពាង
  6. 狮〔獅〕shī:lion,តោ
  7. 乌〔烏〕wū:crow,ក្អែក
  8. 蜜蜂 mìfēng:honey bee; bee,ឃ្មុំ​
  9. 鹰〔鷹〕yīng:hawk; eagle,ឥន្ទ្រី​
  10. 鱼〔魚〕yú:fish,ត្រី
  11. 蚊 wén:mosquito,មូស

 • #7025
   James no Bond 
  Moderator

  – [ ] រៀនពីផ្នែកសិល្បះ We are going to learn about ​ Fine Art:
  艺术〔藝術〕yìshù : Art , សិល្បៈ​
  跳舞 tiàowǔ:dance, រាំ
  唱 chàng :Sing ,ច្រៀង​
  歌〔﹣⧸謌〕gē :Song,បទ​ចម្រៀង​
  音乐〔﹣樂〕yīnyuè : Music ,តន្ត្រី​
  视频〔視頻〕shìpín :Video ,វិដេអូ​
  作曲 zuòqǔ :Composers ,អ្នក​និពន្ធ​ភ្លេង​
  作词〔﹣詞〕zuò//cí : Writers ,អ្នក​និពន្ធ​
  演员〔﹣員〕yǎnyuán : Actor or Actress ,តួសម្ដែង​
  艺术家〔藝術﹣〕yìshùjiā : Artist ,អ្នក​សិល្បៈ​
  摄影家〔攝﹣﹣〕shèyǐngjiā : Photographers ,អ្នក​ថត​រូប​
  编辑〔編輯〕biānjí : Editors ,អ្នក​កាត់ត​
  画家〔畫﹣〕 huàjiā:painter; artist,ជាងគំនូរ
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7026
   James no Bond 
  Moderator

  我愛柬埔寨金邊,不僅因為這里文化氣息濃烈,更多的是……
  每一個喜歡旅遊的人,都會嚮往那種風景獨特,文化氣息很濃的地方。金邊,這個被旅遊人士稱讚文化底蘊很濃、風景優美的旅遊聖地。
  Wǒ ài jiǎnpǔzhài jīnbiān, bùjǐn yīnwèi zhèlǐ wénhuà qìxí nóngliè, gèng duō de shì……
  Měi yīgè xǐhuān lǚyóu de rén, dūhuì xiàngwǎng nà zhǒng fēngjǐng dútè, wénhuà qìxí hěn nóng dì dìfāng. Jīnbiān, zhège bèi lǚyóu rénshì chēngzàn wénhuà dǐyùn hěn nóng, fēngjǐng yōuměi de lǚyóu shèngdì.
  ខ្ញុំ​ ស្រឡាញ់​ កម្ពុជា​ រាជធានីភ្នំពេញ​ មិនត្រឹមតែដោយសារបរិយាកាសវប្បធម៌រឹងមាំនៅទីនេះទេ​ ប៉ុន្តែថែមទាំង …
  គ្រប់គ្នាដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរ​ នឹងទន្ទឹងរង់ចាំទីកន្លែងដែលមានទេសភាព​ និងបរិយាកាសវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំ។ នៅរាជធានីភ្នំពេញ​ អ្នកទេសចរនេះបានកោតសរសើរដល់ទិសដៅទេសចរណ៍ជាមួយបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏សំបូរបែបនិងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត។

 • #7027
   James no Bond 
  Moderator

  5ពាក្យ​ នឹង5​ ឧទាហរណ៍​
  1. 认得〔認﹣〕 rènde:know; recognize,ស្គាល់​ ចំណាំ
  – 你認得我嗎?Nǐ rèndé wǒ ma:តើអ្នកស្គាល់ខ្ញុំទេ?
  2. 饿〔餓〕 è:hungry,ហេវ​ ឃ្លាន​
  – 我不吃,也不餓。 Wǒ bù chī, yě bù è:ខ្ញុំមិនហូប​ ក៏​ខ្ញុំមិនហេវដែរ​ ។
  3. 等 děng:wait,រង់ចាំ​
  – 請等一下 。Qǐng děng yīxià:សូមរង់ចាំបន្តិច។
  4. 去 qù:go,ទៅ
  – 早去早回。Zǎo qù zǎo huí :ឆាប់​ទៅហើយឆាប់ត្រឡប់មកវិញ។
  5. 吻 wěn:lips,kiss,ថើប​
  – 我想吻你💋。Wǒ xiǎng wěn nǐ:ខ្ញុំចង់ថើបអ្នក

 • #7028
   James no Bond 
  Moderator

  For this morning !!!​ សម្រាប់​ព្រឹកនេះ
  * 生詞:New Word ពាក្យ​ថ្មី​
  1. 丢〔丟〕 diū:lose; mislay,បាត់បង់
  2. 错〔錯〕 cuò:Wrong , mistake,ខុស​ កំហុស​
  3. 考上 kǎoshàng:pass exam,ប្រលង​ជាប់​
  4. 赢〔贏〕 yíng:win; beat, ឈ្នះ​
  5. 帮〔幫〕 bāng:help,ជួយ
  6. 数〔數〕 shù:count,number,រាប់​លេខ
  7. 考试〔﹣試〕 kǎoshì:exam; test,ប្រលង​
  8. 休息 xiūxi:rest; have a break (or vacation),សម្រាក​
  9. 小心 xiǎoxin:take care; be careful,ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​
  10. 毕业〔畢業〕 bì//yè:graduate; finish school,បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  * 例:Example ឧទាហរណ៍​
  你们什么时候考试? Nǐmen shénme shíhou kǎoshì:When will you have the exam? តើ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ ប្រលង​នៅពេលណា​ ?

 • #7029
   James no Bond 
  Moderator

  Today I have some word for use everyday
  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  * 生詞:New Word
  ————
  1. 洗 xǐ:wash,លាង
  2. 拉 lā:pull,ទាញ​
  3. 借 jiè:borrow,ខ្ចី​
  4. 加 jiā:add; plus,ថែម​
  5. 打 dǎ:strike; hit,វាយ​
  6. 推 tuī:push,រុញ​
  7. 怕 pà:afraid of,ខ្លាច​
  8. 拿 ná:hold; take,កាន់​ លើក
  9. 完 wán:Complete, finish,បញ្ចប់​
  10. 玩 wán:play; have fun,លេង

 • #7030
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពី​ 电 និង​ពាក្យ​ផ្សំ​ជាមួយ​ 电:
  电〔電〕 diàn Electricity,អេឡិចត្រូនិក​
  电池 diànchí Battery ,ថ្ម​
  电脑 diànnǎo Computer,កុំ​ព្យូទ័រ​
  电视 diànshì Television,ទូរទស្សន៍​
  电梯 diàntī Elevator,ជណ្ដើរយន្ត​
  电影 diànyǐng Film,ភាព​យន្ដ​
  电子邮件 diànzǐyóujiàn E-mail,អុីម៉េល
  例 :​ ឧទាហរណ៍​
  我正在看电视。I’m watching TV. ខ្ញុំ​កំពុង​មើល​ ទូរទស្សន៍​ ។

 • #7031
   James no Bond 
  Moderator

  5ពាក្យ​ ព្រម​ទាំង​ឧទាហរណ៍​ សម្រាប់​មើល​មុនចូលកេង​ :
  =》吃饭〔﹣飯〕chī//fàn : Eat , have a meal,ញាំ​
  例:你想吃什麼飯?吃柬埔寨麵,好嗎?Nǐ xiǎng chī shénme fàn? Chī jiǎnpǔzhài miàn, hǎo ma:what do you want to eat? Khmer noodles, okay?​ តើអ្នក​ចង់​ញាំ​អ្វី​? នំបញ្ចុក​ញាំទេ?
  =》好吃 hǎochī:delicious​ ឆ្ងាញ់​
  例:這個東西好看,可是不好吃。Zhège dōngxī hǎokàn, kěshì bù hào chī. This stuff looks good but it’s not delicious.​ របស់​នេះ​ ល្អ​មើល​ តែ​មិន​ល្អ​ញាំ​ ។
  =》还是〔還﹣〕 háishi:Or ,ឬ​
  例:你覺得我在笑還是我在哭? Nǐ juédé wǒ zài xiào háishì wǒ zài kū:Do you think I am laughing or I am crying. តើ​អ្នក​គិត​ថា​ ខ្ញុំ​កំពុង​សើច​ ឬ​ ខ្ញុំ​កំពុង​យំ​ ?
  =》双〔雙⧸㕠〕shuāng :A pair ,គូរ​
  例:我要買一雙襪子 Wǒ yāomǎi yī shuāng wàzi:I want to buy a pair of socks​.​ ខ្ញុំ​ចង់​ទិញ​ ស្រោម​ជើង​ មួយ​គូរ​ ។
  意思 yìsi:meaning; idea,ន័យ​ ,​ គំនិត​
  例 : 我不明白你的意思。 Wǒ bù míngbai nǐ de yìsi. I don’t understand what you mean.​ ខ្ញុំ​មិន​យល់​ ន័យ​របស់​អ្នក​ទេ​ !

 • #7032
   James no Bond 
  Moderator

  និយាយ​ពី​សកម្មភាព​​ ម៉ោង​ នឹង​ រយៈ​ពេល​ដែលធ្វើ​សកម្មភាព​ :
  * 做什麼 Zuò shénme:ធ្វើ​អី​
  * 幾點到幾點?:Jǐ diǎn dào jǐ diǎn:ម៉ោង​ប៉ុន្មាន​ ដល់​ម៉ោង​ប៉ុន្មាន​?
  * 多長時間?Duō cháng shíjiān:រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​?
  Example: 例如 lìrú
  我做作業,7點到9點,兩個小時。Ex: Wǒ zuò zuo yè,7 diǎn dào 9 diǎn, liǎng gè xiǎoshí.​ : [ខ្ញុំ​ធ្វើលំហាត់​ កិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 9ម៉ោង​ រយៈ​ពីរម៉ោង ]
  =》生詞:New Word
  睡觉〔﹣覺〕 shuì//jiào:sleep,កេង
  上网〔﹣網〕 shàng//wǎng:go online,អនឡាញ​
  做作业〔﹣﹣業〕zuò zuòyè : do homework,ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ​
  看电视〔﹣電視〕diànshì : watch television,មើល​ទូរទស្សន៍​

 • #7033
   James no Bond 
  Moderator

  ៨ពាក្យ​ នឹង​ ៨ប្រយោគ​​ បន្ទាប់​ពី​ញាំ​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​ហើយ​ មកលេង​ទាំងអស់​គ្នា​តោះ​ :​
  Example :
  他腿长。 Tā tuǐ cháng:He has long legs,ជើងគាត់វែង​ ។
  别光着脚走。 Bié guāng zhe jiǎo zǒu:Don’t walk around barefoot,កុំ​ដើរដោយជើង​ ទទេ។
  猫蹿上了树。 Māo cuān shàng le shù:The cat leapt up into the tree,ឆ្មារ​លោត​ឡើងលើដើមឈើហើយ​ ។
  说起来容易做起来难。 Shuō qǐlai róngyì zuò qǐlai nán:It’s easier said than done,និយាយ​វាស្រួល​ ធ្វើ​ទើប​វាពិបាក​ ។
  这道题很难解。 zhè dào tí hěn nán jiě:This problem is hard to solve,បញ្ហា​នេះ​ ពិបាក​ដោះ​ស្រាយ​ណាស់។
  我拿得动。 Wǒ ná de dòng:I can carry it,ខ្ញុំ​អាច​លើក​ វាបាន។
  我买的伞和你的一样。 Wǒ mǎi de sǎn hé nǐ de yīyàng:The umbrella I’ve bought is the same as yours,ឆ័ត្រ​ដែល​ខ្ញុំ​ទិញ​ គឺ​ដូច​ឆ័ត្រ​របស់​អ្នក​ដែរ​ ។
  经理在会客。 Jīnglǐ zài huìkè:The manager is receiving guests,អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ កំពង់​តែជួបភ្ញៀវ​ ។
  * 生詞 :New Word
  腿〔﹣⧸骽〕tuǐ : leg,ជើង
  脚〔腳〕jiǎo : foot,ជើង(ផ្នែក​ខាងក្រោម​)
  树〔樹〕shù : Tree,ដើម​ឈើ​
  容易 róngyì : easy ,ស្រួល​
  难〔難〕nán : difficult ,ពិបាក​
  拿 ná : hold; take, Carry ,កាន់​ យួរ​ លើក
  伞〔傘〕sǎn : Umbrella ,ឆ័ត្រ​
  经理〔經﹣〕jīnglǐ : manager; director,​ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​
  ———————
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7034
   James no Bond 
  Moderator

  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  * 生詞 :ពាក្យ​ថ្មី​
  教室 jiàoshì:classroom,ថ្នាក់​រៀន​
  方法 fāngfǎ :method,way,វិធីសាស្ត្រ​ មធ្យោបាយ​
  黑板 hēibǎn :blackboard,ក្ដាខៀន
  事情 shìqing:thing,matter,រឿងការងារ​ ,កិច្ចការ​
  情形 qíngxing:situation,ស្ថានភាព​
  功课〔﹣課〕gōngkè :lesson,មេរៀន​
  考试〔﹣試〕kǎoshì :examination,ប្រលង
  新闻〔﹣聞〕xīnwén :news,press,ពត៌មាន​
  图书馆〔圖書館〕túshūguǎn :library, បណ្ណាល័យ​

 • #7035
   James no Bond 
  Moderator

  [Traditional Chinese Characters ]
  1. 礦泉水 kuàngquánshuǐ : ទឹក​បរិសុទ្ធ​
  2. 湯匙 tāngchí : ស្លាប​ព្រា​
  3. 便當 biàndāng : បាយ​ប្រអប់​
  4. 唱歌 chàng//gē : ច្រៀង​
  5. 問題 wèntí : បញ្ហា​/សំណួរ​
  6. 好聽 hǎotīng : ពិរោះ​
  7. 筷子 kuàizi : ចង្កិៈ
  8. 饺子〔餃jiǎozi : គាវ
  9. 酸辣湯 suānlàtāng : សម្លជូរហឹរ
  10 飲料 yǐnliào : ភេសជ្ជៈ​
  11. 瓶子 píngzi : ដប
  12. 啤酒 píjiǔ : ស្រាបៀរ​
  13. 杯子 bēizi : កែវ
  14. 這麼 zhème : អី​យ៉ាង​នេះ​
  15. 待會兒 dāihuir :មួយ​សន្ទុះ​
  16. 寫 字 xiězì : សរសេរ​អក្សរ​
  17. 有意思 yǒuyìsi : ចាប់​អារម្មណ៍​
  18. 做zuò//fàn : ធ្វើ​ម្ហូប
  19. 生意 shēngyi : រកសុី​
  20. 說話:shuō//huà : និយាយ​ស្ដី

 • #7036
   James no Bond 
  Moderator

  Today we are going to learn about 在 ថ្ងៃ​នេះ​ យើង​លើក​ពាក្យ​ 在​ មក​និយាយ​:
  Form : 在+ Place + doing something?
  Example:
  你在哪裡?Where are you ?​ តើអ្នក​នៅ​ឯណា​?
  我在家看書 :I’m reading books. ខ្ញុំ​កំពុង​នៅ​ផ្ទះ​អាន​សៀវភៅ​ ។
  哥哥在學校上課。My brother learning at school.​ បង​ប្រុស​ខ្ញុំ​ កំពុង​រៀន​នៅ​សាលា​ ។
  你在什麼地方吃晚餐?Where do you have a dinner?​ តើ​អ្នក​ញាំ​អាហារ​ ពេល​ល្ងាច​នៅ​ឯណា​?
  我在家吃晚餐。I have a dinner at home. ខ្ញុំ​ញាំ​អាហារ​ ពេល​ល្ងាច​នៅ​ផ្ទះ​ ។
  我在Olympic體育場運動。I’m Exercise at Olympic stadium. ខ្ញុំ​ហាត់​ប្រាណ​ នៅ​ ស្តាត​អូឡាំពិក​ ។
  * 生詞 :New Word
  晚餐 wǎncān:dinner ,អាហារ​ពេល​ល្ងាច​
  玩〔﹣⧸翫〕wán : play,លេង
  看书〔﹣書〕kànshū : read (a book),អាន​សៀវភៅ​
  运动〔運動〕yùndòng : Exercise, ហាត់​ប្រាណ​
  上课〔﹣課〕shàng//kè : go to class,ចូល​រៀន​
  体育场〔體﹣場〕tǐyùchǎng : Stadium ,កីឡដ្ឋាន​
  Sources: Chinesepod

 • #7037
   James no Bond 
  Moderator

  ៨ពាក្យ​ បន្ទាប់​ពី​ញាំ​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​ហើយ​ មកលេង​ទាំងអស់​គ្នា​តោះ​ :
  * 生詞 :New Word
  腿〔﹣⧸骽〕tuǐ : leg,ជើង
  脚〔腳〕jiǎo : foot,ជើង(ផ្នែក​ខាងក្រោម​)
  树〔樹〕shù : Tree,ដើម​ឈើ​
  容易 róngyì : easy ,ស្រួល​
  难〔難〕nán : difficult ,ពិបាក​
  拿 ná : hold; take, Carry ,កាន់​ យួរ​ លើក
  伞〔傘〕sǎn : Umbrella ,ឆ័ត្រ​
  经理〔經﹣〕jīnglǐ : manager; director,​ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​
  ———————
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7038
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ថ្មី​ សម្រាប់​បង​ប្អូន​ ទើប​តែ​ចាប់​ផ្ដើម​ រៀន​ភាសា​ចិន​ ដំបូង​ :
  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  生詞 :ពាក្យ​ថ្មី​
  • 它 tā:it (this),វា
  • 不 bù : Not (negative prefix) ,មិន
  • 心 xīn:heart ,បេះដូង​
  • 开 kāi:to open ,បើក
  • 些 xiē : some ,ខ្លះ​
  • 事 shì:matter ,រឿង​,កិច្ចការ​
  • 给 gěi:to, give,អោយ,ជូន
  • 有 yǒu:to have ,មាន
  • 演 yǎn: to develop ,អភិវឌ្ឍន៍​
  • 笑 xiào:smile ,ញញឹម​
  • 边 biān : side ,ខាង
  • 面 miàn : face ,មុខ
  • 身 shēn : body,ខ្លួន​ប្រាណ​
  • 千 qiān : thousand,ពាន់
  • 让 ràng : to yield,ប្រគល់​
  • 段 duàn : paragraph ,កថា​ខណ្ឌ​
  • 种 zhǒng : seed,គ្រាប់​ពូជ
  • 成 chéng : to succeed ,បានជោគជ័យ​
  • 如果 rúguǒ : if ,ប្រសិន​បើ​
  • 时间 shíjiān : time ,ពេល​វេលា​
  • 永远 yǒngyuǎn : forever ,រហូត​

 • #7039
   James no Bond 
  Moderator

  10 Important word ១០ពាក្យ​ ​សំខាន់​ៗ:
  * 每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  生詞:ពាក្យ​ថ្មី​
  1. 啤酒 píjiǔ :beer,ស្រាបៀរ​
  2. 杯子 bēizi:Cup,កែវ​
  3. 瓶子 píngzi:bottle,ដប
  4. 筷子 kuàizi:chopsticks,ចង្កិៈ
  5. 生意 shēngyi:business; trade,រកស៊ី​
  6. 有意思 yǒuyìsi :interesting,ចាប់​អារម្មណ៍​
  7. 问题〔問題〕wèntí :question; problem,សំណួរ​
  8. 说话〔說話〕shuō//huà :speak; talk; say,និយាយ​
  9. 矿泉水〔礦﹣﹣〕kuàngquánshuǐ :mineral water,ទឹក​បរិសុទ្ធ​
  10. 这么⧸麽〔這麼⧸﹣〕zhème :so; such; this way; like this,យ៉ាងនេះ​,​ អីចឹង​ផង

 • #7040
   James no Bond 
  Moderator

  How to Count Numbers in Chinese​ រៀន​រាប់លេខ​ជា​ភាសា​ចិន​ :
  零 líng :zero,សូន្យ​
  一 yī :one,មួយ​
  二/两 èr/liǎng :two (number)/two (quantity),ពីរ​ (លេខ​ និង​ បរិមាណ​)
  三 sān :three,បី
  四 sì :four,បួន
  五 wǔ :five,ប្រាំ​
  六 liù :six,ប្រាំមួយ​
  七 qī :seven,ប្រាំពីរ​
  八 bā :eight,ប្រាំ​បី​
  九 jiǔ :nine,ប្រាំបួន​
  十 shí :ten,ដប់
  百 bǎi :a hundred,មួយរយ
  千 qiān:a thousand,មួយ​ពាន់​
  万〔萬〕wàn :ten thousands,មួយ​ម៉ឺន​
  亿〔億〕yì :a hundred millions,មួយ​រយ​លាន​
  Between 11 and 19, we say 10 followed by the number.
  17 = 十七 (Shíqī)​ : ដប់​ប្រាំពីរ
  = 10 and 7
  From 101 to 999, we say the first number (except if it’s 1), then one hundred, then the second number, then ten, then the last number.
  561 = 五百六十一 (Wǔbǎi liùshí yī)
  = 5, 100, 6, 10, 1, that is 5*100 + 6*10 + 1
  From 1000 to 9999, we say the first number (except if it’s one) followed by 1000, then the second number followed by 100, then the third number followed by 10, then the last number.
  4561 = 四千五百六十一 (Sìqiān wǔbǎi liùshí yī)
  = 4, 1000, 5, 100, 6, 10, 1, that is 4*1000 + 5*100 + 6*10 + 1
  Be mindful that afterwards, Chinese has a unit for multiples of 10000: 万 ,〔萬〕(wàn). This causes a lot of confusion when doing business.
  34002 = 三万零二 (Sān wàn líng èr)
  Note: zero is only used a single time when there are several in a number.

 • #7041
   James no Bond 
  Moderator

  ព្រឹកនេះ​ មានពាក្យថ្មី​ៗ​ខ្លះ​ សម្រាប់​ បងប្អូន​ទាំង​អស់​គ្នា​ , This morning I have some word for everyone:
  每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ
  * 生詞:New Word :ពាក្យ​ថ្មី​
  比赛〔﹣賽〕bǐsài :match; competition,ប្រកួតប្រជែង​
  年级〔﹣級〕niánjí :grade; year,កម្រិត​ថ្នាក់​
  热情〔熱﹣〕rèqíng : Warm , enthusiasm ,កក់​ក្តៅ​
  总是〔總﹣〕zǒngshì : Always ,តែ​ង​តែ​
  认真〔認﹣〕rènzhēn : earnest; serious,ដោយស្មោះ
  年轻〔﹣輕〕niánqīng : young,ក្មេង​
  聪明〔聰﹣〕cōngming : intelligent; bright; clever,ឆ្លាត​វៃ​
  超级市场[﹣級﹣場]chāojíshìchǎng = 超市 chāoshì : Super Market ,ផ្សារ​ទំនើប​
  Example:
  1. 我總是笑着跟客人說話:Wǒ zǒng shì xiàozhe gēn kèrén shuōhuà:I always smile and talk to the guests. ខ្ញុំតែងតែញញឹមហើយនិយាយជាមួយភ្ញៀវ។
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7042
   James no Bond 
  Moderator

  សួស្ដី​បងប្អូន​ទាំង​អស់​គ្នា​ ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​មានពាក្យថ្មី​ខ្លះ​សម្រាប់​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ 大家好 !今天我有的生詞給學:
  * 生詞:New Word :ពាក្យ​ថ្មី​
  又 yòu : And,និង​ ,​ ហើយ
  站 zhàn:to stand,ឈរ
  努力 nǔlì : hard-working,ប្រឹងប្រែង​ធ្វើ​ការ​
  饿〔餓〕è : Hungry,ឃ្លាន
  回答 huídá:answer; reply,ឆ្លើយ​
  客人 kèren :Customers, Guest,អតិថិជន​
  蛋糕 dàngāo:Cake,នំខេក
  照片 zhàopiàn:photograph; picture,រូប​ថត
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7043
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​អំពី​ឈ្មោះ​កីឡា​ ឬ​ប្រភេទ​កីឡា​ ប្រាប់​បានទេថា​ តើក្នុង​ចំណោម​ កីឡា​ខាង​ក្រោម​ អ្នក​ចូលចិត្ត​អ្វី​ ហើយ​មិន​ចូលចិត្ត​អ្វី​ ,說說你喜歡什麼,不喜歡什麼 :
  * 运动〔運動〕yùndòng : sports; exercise,កីឡា​
  跑步 🏃‍♀️pǎo//bù : Run,រត់
  柔道 róudào:Judo,យូដូ
  爬山 🧗‍♀️páshān : climb a mountain,ឡើង​ភ្នំ​
  游泳 🏊‍♀️yóuyǒng : Swim,ហែល​ទឹក​
  篮球 ⛹️lánqiú : basketball,បាល់បោះ
  排球 🏐️ páiqiú:Volleyball ,បាល់ទះ​
  足球 ⚽️ zúqiú :Football,បាល់ទាត់​
  拳击 🥊〔﹣擊〕quánjī :Boxing,ប្រដាល់​
  田径〔﹣徑〕tiánjìng :Athletics ,អត្តពលកម្ម​
  公路自行车 🚲〔﹣﹣﹣﹣車〕gōnglùzìxíngchē:Road Cycling ,ជិះ​កង់
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7044
   James no Bond 
  Moderator

  ក្នុង​ភាសា​ចិន​ យើង​អាច​និយាយ​ ពាក្យ​ត្រូវ​តែ​ បាន​៩​ របៀប​ដូច​ខាង​ក្រោម​ , How to say [Must or Have to ] In Chinese:
  1. 要 Yào to must
  2. 应 Yīng to must
  3. 该 Gāi to must
  4. 得 Děi to must
  5. 必须 Bìxū to have to
  6. 不想 Bùxiǎng not to wish
  7. 不用 Bùyòng it is pointless to
  8. 应该 Yīnggāi to must
  9. 应当 Yīngdāng to must

 • #7045
   James no Bond 
  Moderator

  說說你喜歡什麼,不喜歡什麼 : អ្នក​ប្រាប់​បានទេ​ ផ្លែ​ឈើ​ខាងក្រោមនេះ​ តើអ្នក​ចូលចិត្ត​អ្វី​ ហើយ​មិន​ចូលចិត្ត​អ្វី​ :
  * 水果 shuǐguǒ :fruit,ផ្លែ​ឈើ​
  椰子 yēzi:Coconut ,ផ្លែ​ដូង​
  橙 chéng:Orange ,ផ្លែ​ក្រូច
  香蕉 xiāngjiāo : Banana ,ផ្លែ​ចេក​
  芒果 mángguǒ:Mango ,ផ្លែ​ស្វាយ​
  西瓜 xīgua : Water melon,ផ្លែ​ឪឡឹក​
  草莓​ cǎoméi:Strawberry,ផ្លែ​ស្រ្តប៊េរី​
  苹果〔蘋﹣〕píngguǒ : Apple ,ផ្លែ​ប៉ោម​
  菠萝〔﹣蘿〕bōluó :Pineapple ,ម្នាស់​
  香瓜 xiāngguā : muskmelon ,ផ្លែ​ត្រសក់​ស្រូវ​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។ ———— (^^)

 • #7046
   James no Bond 
  Moderator

  說說你喜歡什麼,不喜歡什麼 : ប្រាប់​បានទេ​ ភេសជ្ជៈ​ខាងក្រោមនេះ​ តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​អ្វី​ មិន​ចូលចិត្ត​អ្វី​ ?
  * 饮料〔飲﹣〕yǐnliào :beverage; drink (esp. a soft drink)
  1. 茶 chá : Tea、តែ
  2. 水 shuǐ : Water、ទឹក​
  3. 咖啡 kāfēi : Coffee、កាហ្វេ​
  4. 牛奶 niúnǎi : milk、ទឹក​ដោះ​គោ​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។ ———— (^^)

 • #7047
   James no Bond 
  Moderator

  Today I have some word for use everyday :
  * 每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  1. 啤酒 píjiǔ :beer,ស្រាបៀរ​
  2. 杯子 bēizi:Cup,កែវ​ ,​ ពែង
  3. 瓶子 píngzi:bottle,ដប
  4. 筷子 kuàizi:chopsticks,ចង្កិៈ
  5. 生意 shēngyi:business; trade,រកស៊ី​
  6. 有意思 yǒuyìsi :interesting,ចាប់​អារម្មណ៍​
  7. 问题〔問題〕wèntí :question; problem,បញ្ហា​,​ សំណួរ​
  8. 说话〔說話〕shuō//huà :speak; talk; say,និយាយ​ស្ដី​
  9. 矿泉水〔礦﹣﹣〕kuàngquánshuǐ :mineral water,ទឹក​បរិសុទ្ធ​
  10. 这么⧸麽〔這麼⧸﹣〕zhème :so; such; this way; like this,យ៉ាងនេះ​ ,អីចឹងហ៎​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7048
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យផ្ទុយក្នុងភាសាចិន​ Opposites word in Chinese:
  * 对面〔對﹣〕duìmiàn : Opposite word ពាក្យ​ផ្ទុយ​ :
  1. 好 hǎo :good,ល្អ​
  坏〔壞〕 huài :Bad,អាក្រក់​
  2. 大 dà :big,ធំ
  小 xiǎo :small,តូច​
  3. 多 duō :many, much,ច្រើន​
  少 shǎo :few, little,តិច
  4. 冷 lěng :cold,ត្រជាក់​
  热 rè :hot,ក្ដៅ​
  5. 白 bái :white,ស
  黑 hēi :black,ខ្មៅ​
  6. 快 kuài :fast,លឿន
  慢 màn :slow,យឺត
  7. 远 yuǎn :far,ឆ្ងាយ​
  近 jìn :close,ជិត​
  8. 贵 guì :expensive,ថ្លៃ​
  便宜 piányi :cheap,ថោក
  9. 快乐 kuàilè :happy,សប្បាយចិត្ត​
  难过 nánguò :sad,ក្រៀមក្រំ​
  10. 新 xīn :new,ថ្មី​
  旧〔舊〕 jiù :Old ,ចាស់​
  11. 晴 qíng :fine,ស្រលះ
  阴 yīn :cloudy,អាប់អួរ
  12. 错 cuò :wrong,ខុស
  对〔對〕 duì :Correct ,ត្រូវ

 • #7049
   James no Bond 
  Moderator

  រៀនពាក្យថ្មី​ៗ​ + ឯកតា​រង្វាស់​ដែលប្រើ​ ទៅតាមផ្នែក​ នីមួយៗ​ របស់​ពាក្យ​ , I have Some of new word and measures for everyone :
  1. 一個人​ Yīgèrén:One people,មនុស្ស​ម្នាក់​
  2. 九枝筆 Jiǔ zhī bǐ:Nine pens,ប៊ិច៩ដើម
  3. 兩隻雞 Liǎng zhī jī:Two of Chicken ,មាន់​២ក្បាល​
  4. 五本書 Wǔ běnshū :Five books,សៀវភៅ​៥ក្បាល​
  5. 三塊肉 Sān kuài ròu:Three pieces of meat,សាច់៣ដុំ
  6. 八件衣服 Bā jiàn yīfú:Eight clothes,ខោអាវ​៨កំប្លេ​
  7. 十一條魚 Shíyī tiáo yú:Eleven fish,ត្រី១១កន្ទុយ​
  8. 六片餅乾 Liù piàn bǐnggān:Six cookies,នំ៦បន្ទះ
  9. 四輛警車 Sì liàng jǐngchē:Four police cars,ឡាន​ប៉ូលិស​៤គ្រឿង​
  10. 七張照片 Qī zhāng zhàopiàn:Seven photos,រូប​ថត​៧សន្លឹក​
  11. 十雙筷子 Shí shuāng kuàizi:Ten pairs of chopsticks,ចង្កិះ១០គូ​
  12. 十二公斤榴蓮 Shí’èr gōngjīn liúlián:Twelve kilograms of durian,ផ្លែ​ធុរេន១២គីឡូក្រាម

 • #7050
   James no Bond 
  Moderator

  ១០​ ពាក្យ​ថ្មី​ ហើយ​ក៏មិនសូវដែលជួបដែរ​ ហើយក៏រាងធ្ងន់គួរសមដែរ​ 10 words From Chinese Book Level 4(HSK4)​ :
  * 每日中文 : Everyday Chinese : ភាសា​ចិន​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
  1. 方法 fāngfǎ : Method, Way,មធ្យោបាយ​
  2. 成功 chénggōng : Successful ,ដោយ​ជោគជ័យ​
  3. 短信 duǎnxìn : Text message ,ផ្ញើសារ​
  4. 后悔〔後﹣〕hòuhuǐ : To regret,ស្ដាយ​ក្រោយ​
  5. 国际〔國際〕guójì : International ,អន្តរជាតិ​
  6. 糖〔﹣⧸餹〕táng : Sugar, Candy,ស្ករ​
  7. 结果〔結﹣〕jiéguǒ : Result ,លទ្ធផល​
  8. 镜子〔鏡﹣〕jìngzi : Mirrors ,កញ្ចក់​
  9. 百分之 bǎifēnzhī : Percent,ភាគរយ​
  10. 巧克力 qiǎokèlì : Chocolate ,សូកូឡា​
  Example:
  – 百分之六十 Bǎi fēn zhī liùshí:60%,៦០ភាគរយ​
  – 我想吃巧克力 Wǒ xiǎng chī qiǎokèlì :I want to eat Chocolate,ខ្ញុំ​ចង់ញាំ​ សូកូឡា​ ។

 • #7051
   James no Bond 
  Moderator

  មើលរូប​ ហើយនឹងពាក្យ​ នៅខាងក្រោម​ , Look at the picture and then Read the new word :
  * 生詞:new word
  1. 手 shǒu :Hand,ដៃ
  2. 包 bāo:Package ,កញ្ចប់​
  3. 钱包〔錢﹣〕qiánbāo :Wallet , កាបូប​លុយ
  4. 包子 bāozi:steamed stuffed bun,នំប៉ាវ​ចិន
  5. 手表〔﹣錶〕shǒubiǎo :Watch ,នាឡិកាដៃ​​
  6. 钥匙〔鑰﹣〕yàoshi = 钥〔鑰〕yào :Key,សោរ​
  7. 书包〔書﹣〕shūbāo :Schoolbag,កាតាប​ដាក់​សៀវភៅ
  Example:
  – 购物包 gòuwù bāo:shopping bag ,កាបូបដើរផ្សារ
  – 双手捧着 shuāngshǒu pěng zhe:hold in both hands​ ,កាន់​ដៃទាំងពីរ
  – 一串钥匙 yī chuàn yàoshi:a bunch of keys,សោរ​មួយ​ ចង្កោម​
  – 这书包装不下这么多东西。 Zhè shūbāo zhuāng bù xià zhème duō dōngxi:This Bag can’t hold so much.​ កាតាប​នេះ​ មិន​អាចដាក់របស់ច្រើនបានទេ​ ។
  – 啊哟, 我的钱包丢了! Āyō, wǒ de qiánbāo diū le!:Oh, no, I’ve lost my wallet!​ ,ចុម​ !កាបូប​លុយ​ខ្ញុំ​ បាត់ហើយ​ 😩 ។

 • #7052
   James no Bond 
  Moderator

  10 Words for use Everyday !
  1. 哭 kū : Cry,យំ
  2. 花 huā : Flower,ផ្កា​
  3. 耳朵 ěrduo : Ear,ត្រចៀក​
  4. 发⧸発〔發⧸﹣〕fā : To send,ផ្ញើ​
  5. 干净〔乾淨〕gānjìng : Clean,សម្អាត​
  6. 衬衫〔襯﹣〕chènshān : Shirt,អាវ
  7. 练习〔練習〕liànxí : Exercise,លំហាត់​
  8. 记得〔記﹣〕jì//de : Remember,ចងចាំ
  9. 担心〔擔﹣〕dān//xīn : worry,ព្រួយបារម្ភ​
  10. 帮忙〔幫﹣〕bāng//máng : To help ,ជួយ
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។ ———— (^^)

 • #7053
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពី​ប្រយោគ​ គួរយល់ដឹង​ តោះ​ចាប់​ផ្ដើម​ :
  + 週末你有什麼打算?What is your plans for the weekend?
  + 你一直玩兒電腦游戲,作業寫完了嗎?:Have you been playing computer games and finished your homework?
  + 下個月我去旅遊,你能跟我一起嗎?:Next month I’m going to travel, can you go with me?
  + 他去哪裡了?什麼時候回來?:Where did he go? When he come back?
  + 明天是晴天還是陰天?:Tomorrow is sunny or cloudy day?
  + 你覺得這條褲子怎麼樣? :How do you feel about this trousers ?
  生詞 : New Word
  1. 跟 gēn :With,ជាមួយ​
  2. 还是〔還﹣〕háishi :Or,ឬ
  3. 一直 yīzhí :All the time ,គ្រប់​ពេល​
  4. 打算 dǎsuan :Plan,គម្រោង​
  5. 作业〔﹣業〕zuòyè:Homework,កិច្ចការ​ផ្ទះ​
  6. 完 wán :To finish, Complete ,បានបញ្ចប់​
  7. ​裤子〔褲﹣〕kùzi :Trousers ,ខោ​
  8. 游戏〔遊戲〕yóuxì :game ,ល្បែង​
  9. 一起 yīqǐ : Together ,ជាមួយ​គ្នា​
  10. 旅游〔﹣遊〕lǚyóu :Tour, Travel,ទេសចរណ៍
  11. 周末〔週﹣〕zhōumò:Weekend,ចុង​សប្ដាហ៍​
  12. 什么时候〔﹣麼時﹣〕shénme shíhou:When,ពេល
  សម្រាប់​ចម្ងល់​ របស់​បងប្អូន​ សូម​អញ្ជើញ​Comments នៅខាងក្រោមបាន​ ។
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។ ———— (^^)

 • #7054
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ ថ្ងៃ​នេះ​,Today I have some word for everyone:
  1. 洗 xǐ:wash,លាង
  2. 走 zǒu :walk ,ដើរ
  3. 出 chū:come,មក
  4. 到 dào: arrive,មកដល់
  5. 穿 chuān:wear,ពាក់
  6. 懂 dǒng:understand,យល់
  7. 进 [進]jìn:enter,ចូល​ក្នុង​
  8. 给 [給]gěi :give,អោយ
  9. 找 zhǎo:find, give change ស្វែង​រក,​ អាប់លុយ
  10. 跑步 pǎobù :run,រត់​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។ ———— (^^)

 • #7055
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​អំពី​ពណ៌​ ជា​ភាសា​ចិន​ :
  颜色〔顏﹣〕 yánsè : Colour, ពណ៌​
  紫色 zǐsè : Purple ,​ ស្វាយ​
  金色 jīnsè : Golden ,​ ទឹក​មាស
  粉色 fěnsè : Pink ,​ ផ្កាឈូក​
  灰色 huīsè : Grey ,​ ប្រផេះ​
  白色 báisè : white ,​ ស
  黑色 hēisè : Black​ ,​ ខ្មៅ​
  棕色 zōngsè : Brown​,​ ត្នោត​
  橙色 chéngsè : Orange​ ,​ ទឹក​ក្រូច​
  红色〔紅﹣〕hóngsè : Red ,​ ក្រហម
  黄色〔黃﹣〕huángsè : Yellow​ ,​ លឿង
  绿色〔綠﹣〕lǜsè : Green​ ,​ បៃតង​
  蓝色〔藍﹣〕lánsè : blue ខៀវ
  银色〔銀﹣〕yínsè : Silvery​ ,​ ទឹក​ប្រាក់​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។ ———— (^^)

 • #7056
   James no Bond 
  Moderator

  ថ្ងៃ​នេះ​ សូម​លើក​យក​គ្រឿង​ដាំ​ស្ល​ យកមកបង្ហាញ​ :
  * 调料〔調﹣〕(tiáoliào) : Condiment ,គ្រឿងផ្សំរសជាតិ , គ្រឿងទេស ( ម្រេច , អំបិល។ល។ )
  – 柠檬〔檸﹣〕(níngméng ) : Lemon, ក្រូចឆ្មារ​
  – 盐〔鹽〕(yán ) : Salt, អំបិល​
  – 胡椒 ( hújiāo ) : Pepper, ម្រេច​
  – 辣椒​ ( làjiāo ) : Chili, ម្ទេស​
  – 酱油〔醬﹣〕( jiàngyóu ) : Soy sauce ទឹក​ស៊ីអ៊ីវ​
  – 鱼露〔魚﹣〕( yúlù ) : Fish sauce,ទឹក​ត្រី​
  – 食糖 ( shítáng ) : sugar , ស្ករ​
  – 辣汁( làzhī ) : Chili Sauce,ទឹក​ម្ទេស
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7057
   James no Bond 
  Moderator

  មុនកេងមើល​ លេង​ៗទៅ​ 😂😜 Before you go to Sleep 😴:
  -吃東西 [Chī dōngxī]:Eat something, ញាំអី
  -看書[Kànshū]: Reading book,​ អាន​សៀវភៅ​
  -游泳[Yóuyǒng]: swim,​ ហែល​ទឹក​
  -喝飲料[Hē yǐnliào]: Drink ,​ ញាំ​ផេសជ្ជះ
  -開車[Kāichē]: Drive ,​ បើកបរ​
  -聽音樂[Tīng yīnyuè]: Listening to music
  -看報[Kàn bào]:Reading Newspaper អាន​កាសែត​
  -休息[Xiūxí]: Take a rest​,​ សម្រាក​
  -走路[Zǒulù]:walk ,​ ដើរ
  -聊天[Liáotiān]:Chat,​ ជជែក​គ្នា​
  * មានគ្នាយើងមិនស្គាល់អក្សរបុរាណ​ អីចឹង​ខ្ញុំ​ថែមខាងក្រោម​ តែបើអាចស្គាល់ទាំងពីរទើបល្អ​
  [ Simplified Chinese Characters , 简体字]
  -吃东西
  -看书​
  -游泳
  -喝饮料
  -开车​
  -听音乐
  -看报​
  -休息
  -走路
  -聊天

 • #7058
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​សម្រាប់​កម្រិត​ ដំបូង​ (Level1) តោះ​រៀន​ជាមួយ​គ្នា​ :
  猫 māo cat, ឆ្មារ​
  狗 gǒu dog,​ ឆ្កែ​
  鱼 [魚] yú fish,​ ត្រី
  羊肉 yángròu mutton, សាច់ចៀម​
  牛奶 niúnǎi milk,​ ទឹក​ដោះ​គោ​
  鸡蛋 jīdàn egg,​ ស៊ុតមាន់
  西瓜 xīguā watermelon,​ ឪឡឹក​
  咖啡 kāfēi coffee,​ កាហ្វេ​
  东西 [東-]​ dōngxī thing,​ ឥវ៉ាន់​ ,​របស់​របរ​
  船 chuán boat,​ ទូក
  雪 xué snow,​ ព្រិល​ទឹកកក​
  药 yào Medicine,​ ឱសថ​
  手机 shǒujī phone,​ ទូរសព្ទ​
  手表 shǒubiǎo watch,​ នាឡិកាដៃ​
  眼睛 yǎnjīng eye,​ ភ្នែក​
  身体 shēntǐ body,​ រាងកាយ​
  报纸 [報紙]bàozhǐ newspaper,​ កាសែត​ពត៌មាន​
  自行车 zìxíngchē bike,​ កង់​
  公共汽车 gōnggòngqìchē: bus,​ ឡាន​ក្រុង​
  Example:
  – 你要買什麼東西?(Nǐ yāomǎi shénme dōngxī) : What do you want to buy?​ តើ​អ្នក​ចង់​ទិញ​របស់​អ្វី​?
  – 你有手表嗎?(Nǐ yǒu shǒubiǎo ma) : Do you have a watch? តើ​អ្នក​មាន​ នាឡិកា​ដៃ​ទេ?
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7059
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពីពេលវេលា​ សំខាន់​ៗ​ , Learn Chinese Together Let’s go :
  年 nián year, ឆ្នាំ​
  月 yuè month,​ ខែ
  日 rì day,​ ថ្ងៃ​
  星期 xīngqī week,​ សប្ដាហ៍​
  点 diǎn O’clock, spot,​ ម៉ោង​
  分钟 fēnzhōng minute,​ នាទី
  现在 xiànzài​ now,​ ឥឡូវ​
  时候 shíhóu​ time,​ ពេលវេលា
  早上 zǎoshàng morning,​ ពេលព្រឹក​
  晚上 ​ wǎnshàng night
  小时 ​ xiǎoshí hour,​ ម៉ោង
  时间 ​ shíjiān time,​ ម៉ោង​
  去年 ​ qùnián last year,​ ឆ្នាំ​មុន
  ———— (^^)

 • #7060
   James no Bond 
  Moderator

  Learn some word for use everyday in us life​ , The place important that we are have to the most know :
  家 jiā home, ផ្ទះ
  学校 xuéxiào school,​ សាលា​រៀន​
  饭馆 fàndiàn restaunt,​ ភោជនីយដ្ឋាន​
  商店 shāngdiàn store,​ ហាង​ តូប
  医院 yīyuàn hospital,​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​
  机场 jīchǎng airport,​ ព្រលាន​យន្តហោះ​
  教室 jiàoshì classroom,​ បន្ទប់​រៀន​
  房间 fángjiān room,​ បន្ទប់​
  路 lù road,​ ផ្លូវ​
  外 wài out,​ ក្រៅ

 • #7061
   James no Bond 
  Moderator

  ថ្ងៃ​នេះ​ ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​ពាក្យ​ [怎麼]យកធ្វើជាប្រយោគដើម្បី​ បង្ហាញ​បងប្អូន​ :
  =》怎么〔﹣麼〕(zěnme ) : How , យ៉ាង​ណា​ យ៉ាង​ម៉េច?
  1. 請問,這個水果中文怎麼說?(Qǐngwèn, zhège shuǐguǒ zhōngwén zěnme shuō) : សូម​សួរ​បន្តិច​ តើផ្លែឈើមួយនេះ​ ភាសា​ចិន​គេ​និយាយ​​ថាម៉េច​?
  2. 你知不知道這種魚要怎麼做?(Nǐ zhī bù zhīdào zhè zhǒngyú yào zěnme zuò) : តើ​អ្នក​ដឹងទេថា​ ត្រីប្រភេទនេះ​គេធ្វើ​យ៉ាងម៉េច?
  3. 這四個字怎麼念?(Zhè sì gè zì zěnme niàn) :​ តើ​អក្សរ​បួនតួនេះ​ គេអានថាម៉េច?
  4. 這種手機怎麼用?(Zhè zhǒng shǒujī zěnme yòng) : ទូរសព្ទ​ប្រភេទ​នេះ​ គេ​ប្រើ​យ៉ាង​ម៉េច​?
  5. 這首歌怎麼唱?(Zhèshǒu gē zěnme chàng) : តើបទនេះគេច្រៀងយ៉ាងដូចម្ដេច?
  + ន័យ​របស់​ពាក្យ​ថ្មី​មួយ​ចំនួន​ :
  – 說 shuō : និយាយ​
  – 念 niàn : អាន​ ,​ហៅ
  – 做 zuò : ធ្វើ​
  – 用 yòng : ប្រើ​ប្រាស់​
  – 唱 chàng : ច្រៀង​
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (繁体字, Traditional Chinese Characters)ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7062
   James no Bond 
  Moderator

  大家好今天我有一些生詞。Today we are going to learn about the some questions word in Chinese :
  1. 哪(哪儿) nǎ (nǎr) where
  2. 谁 [誰] shéi who
  3. 什么[-麼] shénme what, why
  4. 多少 duōshǎo how many, how much
  5. 几 [幾] jǐ a few, how many
  6. 怎么 [-麼] zěnme how
  7. 怎么样[-麼樣] zěnmeyàng: how about
  8. 为什么[為-麼] wèishénme: why
  Example:
  • 他是誰?Who’s he ?​ តើ​គាត់​ជា​នរណា​?
  • 那個人是誰?(Nà gèrén shì shuí) : Who’s that person? តើ​ម្នាក់​នោះ​ជា​នរណា​?
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (字體)(Traditional Chinese )ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7063
   James no Bond 
  Moderator

  Hello Everyone Tonight I have some word and phrases [日常用語]:
  1. 眼镜〔﹣鏡〕(yǎnjìng ) : Glasses
  Ex: 戴眼鏡的那位小姐是我的老師。That lady wearing the glasses is my teacher.
  2. 衣服 (yīfu ) : Clothes
  Ex: 我不喜歡穿太花的衣服。I don’t like wearing clothes that are too colorful.
  3. 穿 ( chuān ) : Wear
  Ex : 你今天穿的這件衣服非常漂亮。 The dress are wearing today is very pretty.
  4. 有名 (yǒu//míng ) : Famous
  Ex : 趙老師是很有名的人。Teacher Zhao is very Famous.
  5. 知道 ( zhīdao ) : Know
  Ex: 我知道他是老師,可是不知道他姓什麼。I know that he is a teacher, but I don’t know his (Family )name.
  *** Note : The word that wrong in [] it’s Traditional Chinese that Using in Taiwan and Hong Kong.

 • #7064
   James no Bond 
  Moderator

  Let’s learn some word and phrases:
  1. 号码〔號碼〕(hàomǎ ) : Number
  Ex : 你的手機號碼是多少? What’s is your cell phone number?
  2. 房间〔﹣間〕(fángjiān ) : Room
  -lEx : 這是我的房間。This is my room.
  3. 当〔當〕(dāng ) : To becomes
  Ex : 我想當老師 :I want to be a teacher.
  4. 电子信箱〔電﹣﹣﹣〕(diànzǐxìnxiāng ) : Email Address
  Ex : 請吿訴我你的電子信箱。Please tell me your E-mail address.
  5. 买单〔買單〕(mǎidān ) : Pay a bill
  Ex: 老闆,我們要買單。Sir, we would like to pay the bill now.
  Ex2: 服务员!买单。 (Fúwùyuán! mǎidān.)
  Waiter! Bill please.
  6. 洗手间〔﹣﹣間〕(xǐshǒujiān ) : Toilet, washrooms, WC
  Ex : 請問,洗手間在哪裡?:Excuse me, Where is the WC?
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (字體)(Traditional Chinese )ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។

 • #7065
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​សាមញ្ញ​ៗ​ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ Some word for use everyday in Chinese :
  1. 就 jiǜ at once , ភ្លាម
  2. 正在 zhèngzài be being, កំពុង
  3. 也 yě likewise, ផងដែរ
  4. 一起 yìqǐ together​,​ ជាមួយ​គ្នា​
  5. 别 bié other,​ ឈប់​ ឬ​ ដទៃ​ទៀត​
  6. 非常 fēicháng very​,​ ណាស់
  7. 还 hái repay, តប​ ឬ​ នៅតែ
  8. 最 zuì most,​ បំផុត
  9. 真 zhēn real,​ ពិត​ជា
  10. 已经 yǐjīng already, រួចរាល់​
  Example: + 現在我还不中文书。Now, I still can’t read Chinese books. ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ មិន​ទាន់អាចអាន​ សៀវភៅ​ភាសា​ចិន​បានទេ។
  + 最好的 :The Best ,​ ល្អ​បំផុត​ ។

 • #7066
   James no Bond 
  Moderator

  Tonight we are going to talk about the Date for everyday:
  • 今年: This year
  • 去年: Last year
  • 明年:Next year
  * 今天是幾年幾月幾日星期幾? : What’s date today?
  * 今天(是)2018年八月十三號星期一。Today is Monday 13rd August 2018.
  上個月 : Last Month
  這個月 : This Month
  下個月 : Next month
  昨天 : Yesterday
  今天 : Today
  明天 : Tomorrow
  Note =》几〔幾〕jǐ :How many
  Example: 你几号? (Nǐ jǐ hào) : What’s your number?

 • #7067
   James no Bond 
  Moderator

  • 鸡肉〔雞﹣〕(jīròu ) : Chicken
  • 素面〔﹣麵〕(sùmiàn ) : Vegetarian noodles
  • 面〔麵〕(miàn ) : Noodle
  Example: 我喜歡吃雞肉麵 (Wǒ xǐhuān chī jīròu miàn) : I like to eat Chicken noodles.

 • #7068
   James no Bond 
  Moderator

  តោះតើងនិយាយ​ បង្ហាញ​ទិស​ នឹង​ ទីកន្លែង​ Talk about direction and place in Chinese:
  上 shàng : up , លើ
  下 xià : below , ក្រោម​
  前面 qiánmiàn : front​ ,​មុខ
  后面 hòumiàn : behind ,ក្រោយ​
  左边 zuǒbiān : left​ ,​ ឆ្វេង​
  右边 yòubiān : right​ ,​ ស្ដាំ
  外 wài : out​ ,​ ក្រៅ
  旁边 pángbiān : side​ ,​ ខាង
  里面 lǐmian : inside​ ,​ ខាង​ក្នុង​
  Note : [里=裡]

 • #7069
   James no Bond 
  Moderator

  យើងអាច​ និយាយ​ ឬ​ សរសេរ​ ពាក្យ​ក្រៀមក្រំ​ មិន​សប្បាយចិត្ត​ (Sad) បាន៧របៀប​ ជា​ភាសា​ចិន​ 7 ways to say sad in Chinese :
  * 难过〔難過〕(nánguò ) : sad
  * 不开心〔開﹣〕(Bùkāi//xīn ) : Unhappy
  * 不高兴〔﹣興〕(bùgāoxìng ) : Not Happy
  * 悲伤〔﹣傷〕(bēishāng ) : sad
  * 抑郁〔﹣鬱〕( yìyù ) : gloomy
  * 郁闷〔鬱悶〕( yùmèn ) : doldrums
  * 伤心〔傷﹣〕(shāng//xīn ) : feel sad ( Broken-hearted)
  =>>> *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អក្សរ​ពុម្ព​ ឬ​ អក្សរពេញ​ (字體)(Traditional Chinese )ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ហុងកុង​ និង​ តៃវ៉ាន់​ ។ ———— (^^)

 • #7070
   James no Bond 
  Moderator

  =》大家好 ![Dàjiā hǎo] Hello Everyone !
  =》我很喜歡喝咖啡,你呢?[Wǒ hěn xǐhuān hē kāfēi, nǐ ne] I really like drinking coffee, What about you?
  =》每天都要二三杯 。[Měitiān dū yào èrsān bēi] Everyday I drink 2 or 3 Cups
  =》你們說了喝咖啡對身体不好 。[Nǐmen shuōle hē kāfēi duì shēntǐ bù hǎo] They said drinking coffee is bad.
  =》覺得要改變我的這個習慣 。[Juédé yào gǎibiàn wǒ de zhège xíguàn] I feelings My needed is change this habit.
  =》要喝茶,而不喝咖啡。[Yào hē chá, ér bù hē kāfēi] Drink tea, Don’t drink coffee.

 • #7071
   James no Bond 
  Moderator

  [Chinese Everyday ]៨ពាក្យ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ របស់​សៀវ​ភៅ​ សិក្សា​ ភាសា​ចិន​ កម្រិត​ដំបូង​(HKS Level 1 ) :
  1. 再见 [-見] zàijiàn good-bye
  2. 怎么样[-麼様]zěnmeyàng how about
  3. 这. [這] zhè this
  4. 住 zhù live
  5. 桌子 zhuōzi table
  6. 昨天 zuótiān yesterday
  7. 坐 zuò sit
  8. 做 zuò. do

 • #7072
   James no Bond 
  Moderator

  Today we are going to Learn about <Measure Word and Noun >for use together :
  1. 本 (běn ) : ( M : [for books, parts of a serial, etc.]
  – 一本書 :A book
  2. 枝 ( zhī ) : (M : for flowers with stems intact, Pen )
  – 兩枝筆 :2 Pens
  3. 位 ( wèi ) : (M : for people and polite )
  – 三位老師 :3 Teachers
  4. 张〔張〕(zhāng ) : (M : [for bed, desk, paper, leather, face, mouth, etc.]
  – 四張門票 :4 ticket
  5. 块〔塊〕(kuài ) : (M: piece , lump)
  – 五块面包 (wǔ kuài miànbāo) : 5 piece of bread
  6. 个〔個 〕( gè ) : (M : Generally)
  – 六個星期 : 6 weeks
  7. 份 ( fèn ) : (M : [for documents, newspapers, etc.] copy)
  – 七份報告 : 7 copy of reports.
  8. 辆〔輛〕(liàng ) : (M : Vehicle)
  – 八輛日本車 :8 Car of Japan.
  9. 公斤 (gōngjīn ) : Kilograms (Kg )
  – 九公斤牛肉: 9 kg of beef
  10. 只〔隻〕(zhī ) : ( M : Animal , Bird …)
  – 十隻小狗 :10 Small dogs
  Note : M = Measure Word

 • #7073
   James no Bond 
  Moderator

  *ជំនាញ​បួន​ សម្រាប់​រៀន​ភាសា​បរទេស​ :
  When we learn a language, These are called the four “language skills”:
  • 听力〔聽﹣〕( tīnglì ) : Listening 👂 ,​ ស្ដាប់
  • 口语〔﹣語〕(kǒuyǔ) : Speaking ,​ និយាយ​
  • 阅读〔閱讀〕(yuèdú ) : Reading 📖 ,​ អាន
  • 写作〔寫﹣〕( xiězuò) : Writing ✍️ ,​ សរសេរ
  ពេលយើងរៀន​ ភាសា​បរទេស​ , យើងចាំបាច់មានជំនាញបួន​ សម្រាប់​បំពេញ​ តម្រូវ​ការ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ ។

 • #7074
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​ហើយ​ មានអមដោយប្រយោគ​ ឬ​ ឃ្លា​ :
  1. 累 ( lèi ) : ហត់
  – 你們不累,我也不累。(Nǐmen bù lèi, wǒ yě bù lèi) : អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ មិន​ហត់​ ខ្ញុំ​ក៏​មិន​ហត់​ដែរ។
  2.​ 王国〔﹣國〕(wángguó ) : ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​ (Kindom)
  – 柬埔寨王國。(Jiǎnpǔzhài wángguó) : ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​
  3. 民国〔﹣國〕(Mínguó ) : សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ (Republic)
  – 中華民國​ (Zhōnghuá mínguó) : សាធារណរដ្ឋ​ ប្រជាមានិត​ចិន​
  4. 号〔號〕(hào ) : លេខ,​ កាល​បរិច្ឆេទ​
  – 今天幾號了?(Jīntiān jǐ hàole)​: តើថ្ងៃ​នេះ​ ថ្ងៃ​ទី​ប៉ុន្មាន​ហើយ?
  5.​ 考试〔﹣試〕(kǎoshì ) : ប្រលង
  -​ 你们什么时候考试? (Nǐmen shénme shíhou kǎoshì) : តើពេលណាទើប​ អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រលង?

 • #7075
   James no Bond 
  Moderator

  រៀនអំពីដើមឈើ​ , Learn about The tree :
  • 树〔樹〕(shù ) = 木 ( mù ): Tree​ ដើម​ឈើ​
  • 树木 (shùmù) : trees generally(ដើម​ឈើ​ទូទៅ​)
  • 伟木 (wěimù) : big tree; tall tree​ ,​ ដើមធំ​ , ដើមខ្ពស់
  • 树下〔樹﹣〕(shù xià ) : Under a tree​ ក្រោម​ដើម​ឈើ​
  Example:
  – 苹果树 (Píngguǒ shù) : apple tree​ ដើម្បី​ប៉ោម​
  – 树有多高?(shù yǒu duō gāo) : How tall is the tree?​ តើ​ដើម​ឈើ​នេះ​ កំពស់​ប៉ុន្មាន​?
  – 树有五米吗?(shù yǒu wǔ mǐ ma) : Is the tree five meters tall?​ ដើម​ឈើ​នេះ​ កំពស់​៥ម៉ែត្រ​មែនទេ?
  – 这棵树死了吗?(zhè kē shù sǐ le ma) : Is this tree dead? ដើម​ឈើ​នេះ​ ងាប់​ហើយ​មែនទេ?

 • #7076
   James no Bond 
  Moderator

  ៨ពាក្យ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ របស់​សៀវ​ភៅ​ សិក្សា​ ភាសា​ចិន​ កម្រិត​ដំបូង​(HKS Level 1 ) :
  1. xiě 写.[寫] to write
  2. xuésheng. 学生.[學-] student
  3. xuéxí. 学习.[學習] to study
  4. xuéxiào. 学校.[學-] school
  5. yīfu. 衣服. clothing
  6. yīshēng. 医生. V. doctor
  7. yīyuàn. 医院. hospital
  8. yǐzi. 椅子. chair
  *ចំណាំ​* តួ​អក្សរ​ក្នុង​ឃ្នាប​ ជា​តួ​អ

 • #7077
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​អំពី “​​គោ​” , Learn about Cow in Chinese
  * 牛 (niú) : cow​ គោ
  • 公牛 (gōngniú) : bull​ គោជល់
  • 母牛 (mǔniú) : cow​ គោញី
  • 小牛 (xiǎoniú) : calf​ កូន​គោ
  • 牛奶 (niúnǎi ) : Milk​ ទឹកដោះ​គោ​
  • 牛肉 (niúròu ) : Beef​ សាច់គោ​
  • 牛排 (niúpái ) : Beefsteak​ ឡុកឡាក់​
  • 牛肉面〔﹣﹣麵〕(niúròumiàn ) : Noodle with beef​ មីសាច់គោ​
  • 牛仔帽 (niú zǎi mào ) : Cowboy Hat មួកខោប៊យ
  • 新鲜牛奶 (xīnxian niúnǎi ): fresh milk​ ទឹក​ដោះ​គោ​ស្រស់​
  + Example:
  • 一瓶牛奶 (yī píng niúnǎi) : one bottle of milk. ទឹក​ដោះ​គោ​ មួយ​ដប
  他是牛年生的。 (tā shì niúnián shēng de) : He was born in the Year of the Ox.​ គាត់​កើតឆ្នាំ​ ឆ្លូវ
  • 我喜歡吃牛肉麵 (Wǒ xǐhuān chī niúròu miàn): I like eat noodles with beef. ខ្ញុំ​ ចូលចិត្ត​ ញាំ​មីសាច់គោ​ ។

 • #7078
   James no Bond 
  Moderator

  ៨ពាក្យ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ របស់​សៀវ​ភៅ​ សិក្សា​ ភាសា​ចិន​ កម្រិត​ដំបូង​(HKS Level 1 ) :
  1. 太 tài​ too
  2. ​听〔聽〕 tīng to listen
  3. 同学〔﹣學] tóngxué classmate
  4. 喂​ wèi​ hello, hey
  5. 下午 xiàwǔ​ afternoon
  6. 下雨​ xiàyǔ​ to rain
  7. 先生 xiānsheng​ mister (Mr.)
  8. 现在〔現﹣〕xiànzài now
  Example :
  • 這個手機太貴了。(Zhège shǒujī tài guìle ) : This phone is too expensive.

 • #7079
   James no Bond 
  Moderator

  • 鹅〔鵝〕( é ) : សត្វ​ក្ងាន
  Example: 我有六隻鵝。ខ្ញុំ​មានក្ងាន៦ក្បាល​ ។
  * 只〔隻〕(zhī ) : ក្បាល​ (​ Measure of birds, some animals, some utensils, one of a pair of things)
  + ន័យ​ទូទៅ​របស់​ 隻​ :តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ , គ្រាន់​តែ​,​ ធម្មតា​(only, just, simply) តែពេលនេះវាជា​ រង្វាស់​ សម្រាប់​សត្វបក្សី

 • #7080
   James no Bond 
  Moderator

  រៀន​ពាក្យ​មួយ​ អមដោយប្រយោគ​ :
  1. 认得〔認﹣〕(rèn//de ) : ស្គាល់, ចាំ​
  – 你認得我嗎?(Nǐ rèndé wǒ ma) : តើអ្នកនៅចាំខ្ញុំទេ?
  2. 饿〔餓〕(è ) : ហេវ,​ ឃ្លាន​
  – 我不吃,也不餓。(Wǒ bù chī, yě bù è) : ខ្ញុំ​មិនញាំអី​ ក៏​ខ្ញុំ​មិនហេវដែរ។
  3.​ 等一下 ( děngyīxià ) : ចាំមួយភ្លែត
  – 請等一下 ! (Qǐng děng yīxià )​ :​ សូម​ចាំ​មួយភ្លែត
  4.​ 早 ( zǎo ) : ព្រលឹម,លឿន
  – 早去早回​ (Zǎo qù zǎo huí) : ឆាប់​ទៅ​ ឆាប់​ត្រឡប់មកវិញ​ ។
  5.​ 回来〔﹣來〕( huí //lái) : ត្រឡប់មក
  – 早點回來​ ! (Zǎodiǎn huílái) : ឆាប់​ត្រឡប់មកវិញណា​ !
  6.​ 几〔幾〕( jǐ ) : ប៉ុន្មាន​
  – 你幾點上課?(Nǐ jǐ diǎn shàngkè) : តើអ្នកចូលរៀនម៉ោងប៉ុន្មាន?
  7.​ 第 (dì ) : លេខលំដាប់,លេខរៀង,​ កម្រិត​
  – 第一天​ (Dì yī tiān) : ថ្ងៃ​ទី​១​, លើក​ទី​១,​ ថ្ងៃ​ដំបូង
  8.​ 吻 (wěn) : ថើប
  – 我想吻你💋。(Wǒ xiǎng wěn nǐ) : ខ្ញុំ​ចង់ថើបអ្នក
  9.​ 哪 ( nǎ ) : នរណា​ ,​ មួយ​ណា​
  – 請問你是哪位?(Qǐngwèn nǐ shì nǎ wèi) : អត់​ទោស​ លោក​ជានរណា​ដែរ?
  10.​ 天气〔﹣氣〕(tiānqì ) : អាកាសធាតុ​
  – 今天天氣很冷。(Jīntiān tiānqì hěn lěng) : ថ្ងៃ​នេះ​ អាកាសធាតុ​ ត្រជាក់​ណាស់។

 • #7081
   James no Bond 
  Moderator

  Title of Chinese song that popular in YouTube:
  1. 沒有愛也沒有了恨 (Méiyǒu ài yě méiyǒule hèn) : No Love also no hate too.
  2. 親愛的你在哪裡 (Qīn’ài de nǐ zài nǎlǐ) : Dear, where are you?
  3. 陪你一起變老 ( Péi nǐ yīqǐ biàn lǎo ) : Grow old with you Together.
  4. 我難過 (Wǒ nánguò): I’m sad
  5. 不知道為什麼 (Bù zhīdào wèishéme) : Don’t know why
  6. 我只在乎你 (Wǒ zhǐ zàihū nǐ) : I only care about you.
  7. 真的愛你(Zhēn de ài nǐ) : I really love you
  8. 朋友別哭(Péngyǒu bié kū) : Friends don’t cry
  9. 我愛你勝過你愛我(Wǒ ài nǐ shèngguò nǐ ài wǒ ) : I love you more than you love me.
  10. 你會愛到什麼時候 ( Nǐ huì ài dào shénme shíhòu ) : you will love me till when
  Mean of the word :
  – 恨 ( hèn ) : Hate
  – 亲爱〔親愛〕(qīn’ài ) : Dear, beloved
  – 难过〔難過〕(nánguò ) : Sad , difficult
  – 为什么〔為﹣麼〕(wèishénme ) : Why
  – 在乎 ( zàihu ) : Care about
  – 哭 ( kū ) : Cry
  – 胜过〔勝過〕(shèng//guò ) : be better than, more than
  – 什么时候〔﹣麼時﹣〕(shénme shíhou ) : When

 • #7082
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ របស់​សៀវ​ភៅ​ សិក្សា​ ភាសា​ចិន​ កម្រិត​ដំបូង​(HKS Level 1 ) :
  1. 岁 [歲](suì) : years, age,​ អាយុ​
  2. 商店 ( shāngdiàn) : shop, store,​ ហាង
  3. 上 ( shàng) : above, on top​ លើ,​ កំពូល​
  4. 上午 ( shàngwǔ) : morning​ ,​ ពេល​ព្រឹក​
  5. 少 (shǎo) : few, little​ តិច​
  6. 谁 [誰](shéi) : who​ នរណា​
  7. 什么 [什麼]( shénme ): what,​ អ្វី​
  8. 时候 [時-]( shíhou ) : time, when,​ ពេល​
  9. 前面 ( qiánmiàn) : front, ahead​ ,ខាង​មុខ​
  10. 请 [請]( qǐng ) : please, to invite, សូម​ ,សូម​អញ្ជើញ​
  11. 去 ( qù) : to go, ទៅ
  12. 热 ( rè ) : hot, heat​ ក្ដៅ​
  13. 人 ( rén ) : people, person​ មនុស្ស​
  14. 认识 [認識]( rènshi ) : to know, to recognize,​ ស្គាល់​
  15. 日 ( rì ) : day, sun, date​ កាល​បរិច្ឆេទ​,​ ព្រះ​អាទិត្យ​
  Example : 很高興認識你!(Hěn gāoxìng rènshí nǐ ) : Nice to meet you ! រីករាយ​ណាស់​ដែល​បាន​ស្គាល់​អ្នក​ ។

 • #7083
   James no Bond 
  Moderator

  រាត្រី​នេះ​ ខ្ញុំ​មាន​ប៉ុន្មាន​ប្រយោគ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​មុន​ចូលកេង​ :
  * 一边喝茶, 一边聊天
  Yībiān hēchá, yībiān liáotiān
  chat over a cup of tea. ផឹកតែ​បណ្ដើរ​ និយាយ​គ្នា​លេងបណ្ដើរ។
  *她每天都會喝一杯咖啡。
  Tā měitiān dūhuì hè yībēi kāfēi
  She drinks a cup of Coffee everyday. នាង​ផឹក​កាហ្វេ​ មួយ​កែវ​ រៀងរាល់​ថ្ងៃ​។
  * 吃蘋果對身體好。
  Chī píngguǒ duì shēntǐ hǎo
  Eating Apple is good for your Health. ញាំផ្លែ​ប៉ោម​ គឺល្អ​ សម្រាប់​សុខភាព។
  * 他剛買了一支新的手機。
  Tā gāng mǎile yī zhī xīn de shǒujī
  He just Bought a new phone. គាត់​ទើប​តែ​បានទិញ​ ទូរសព្ទ​ថ្មី​ មួយ​គ្រឿង​។
  * 我喜歡跟朋友去唱卡拉OK。
  Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù chàng kǎlā OK
  I like to sing KARAOKE with my friends.​ ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​ច្រៀង​ ខារ៉ាអូខេ​ជា​មួយ​ មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​ខ្ញុំ​។
  >>>>Mean of the words :​ ន័យ​របស់​ពាក្យ​
  – 一边〔﹣邊〕(yībiān ) : While, At the same time ខណៈ​ពេល​តែ​មួយ​
  – 刚 [ 剛] (gāng ) : Just ទើប​តែ​
  – 身体〔﹣體〕 (shēntǐ ) : Health សុខ​ភាព​

 • #7084
   James no Bond 
  Moderator

  Normally word in Chinese តោះ​រៀន​បន្ថែម​ទៀត​ ២ពាក្យ​ៗ​ ចាប់​ផ្ដើម​ ៖
  下雨 xiàyǔ : rain ,​ ភ្លៀង​ធ្លាក់​
  工作 gōngzuò : work,​ ការ​ងារ​
  看见[-貝] kànjiàn : see,​ មើល​
  学习[學習] xuéxí : study,​ សិក្សា​
  说话[說話] shuōhuà : speak,​ និយាយ​
  睡觉[-覺] shuìjiào : sleep,​ កេង
  喜欢[-歡] xǐhuān : love, like,​ ចូល​ចិត្ត​
  高兴 gāoxìng​ : happy,​ រីករាយ​
  漂亮 piàoliàng : beautiful,​ ស្រស់​ស្អាត​
  认识[認識]rènshi : know,​ ស្គាល់​
  打电话[-電話] dǎdiànhuà: Make a call,​ ខល

 • #7085
   James no Bond 
  Moderator

  ៨ពាក្យ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ របស់​សៀវ​ភៅ​ សិក្សា​ ភាសា​ចិន​ កម្រិត​ដំបូង​(HKS1 Level 1 ) :
  1. 你 ( nǐ) : you ,អ្នក
  2. 年 (nián) : year​,​ ឆ្នាំ​
  3. 女儿 [-兒]( nǚér ) : daughter,​ កូនស្រី​
  4. 朋友 (péngyou) : friend​ ,​ មិត្តភ័ក្ដិ​
  5. 漂亮 (piàoliang) : pretty, beautiful,​ ស្អាត​
  6. 苹果 [蘋果]( píngguǒ) : apple,​ ផ្លែ​ប៉ោម​
  7. 七 ( qī ) : seven​ ,លេខ​៧
  8. 钱 [錢]( qián ) : money,​ លុយ
  Example:
  •你有沒有男朋友?(Nǐ yǒu méiyǒu nán péngyǒu ) : Do you a boyfriend? តើ​អ្នក​មាន​ មិត្ត​ប្រុស​ឬនៅ?
  •他很漂亮。(Tā hěn piàoliang.) She is so beautiful. នាង​ស្អាត​ខ្លាំង​ណាស់។

 • #7086
   James no Bond 
  Moderator

  រៀនភាសា​ចិន​ អំពី​ភ្លៀង​ Today we are learning about * Rain ☔️)
  – 雨季 (yǔjì ) : Rainy season រដូវ​វស្សា​
  – 下雨 ( xiàyǔ ): Rain down​ ភ្លៀង​ធ្លាក់​
  – 雨 (xià) : Rain ភ្លៀង​
  – 小雨 (xiǎoyǔ ) : Small Rain ភ្លៀង​តូច
  – 中雨 (zhōngyǔ ) : Medium Rain​ ភ្លៀង​មធ្យម​
  – 大雨 (dàyǔ ): Big Rain ភ្លៀង​ធំ
  – 阵雨〔陣﹣〕(zhènyǔ ) : Shower​
  – 雷阵雨〔﹣陣﹣〕(léizhènyǔ) : ThunderStorm ⛈ ផ្គរ​
  – 毛毛雨 (máomaoyǔ ) : Drizzle (រលឹម​ស្រិចៗ​)
  – 雨伞〔﹣傘〕(yǔsǎn ) : Umbrella ☂ ឆ័ត្រ​
  – 雨衣 (yǔyī ) : Raincoat (អាវ​ភ្លៀង​)
  – 雨鞋 (yǔxié) : Rain Boot 👢 ( Rain Shoe)ស្បែក​ជើង​កវែង
  Ex : 現在正在下雨 (Xiànzài zhèngzài xià yǔ) Raining Now ឥឡូវ​នេះ​ មេឃកំពុងតែភ្លៀង។
  Ex : 明天不會下雨 (Míngtiān bù huì xià yǔ) Tomorrow is not Rain.​ ស្អែក​​មិនអាចភ្លៀងទេ។
  Ex : 明天可能下雨 (Míngtiān kěnéng xià yǔ) Tomorrow maybe Rain.​ ស្អែក​ប្រហែល​ជាភ្លៀង។

 • #7087
   James no Bond 
  Moderator

  ពាក្យ​សាមញ្ញ​ មួយ​ពាក្យ​ៗ​ ដែលយើងត្រូវស្គាល់​ នឹងចេះប្រើរាល់ថ្ងៃ​ Normal Word for use everyday:
  是 shì ​ : be (am, is, are) គឺជា
  有 yǒu : have​ មាន
  看 kàn : look​ មើល
  听 [聽]tīng : listen​ ស្ដាប់​
  读 [讀]dú : read​ អាន
  写 [寫]xiě : write​ សរសេរ​
  叫 jiào : call​ ហៅ
  来 [來]lái : come​ មក
  回 huí : return​ ត្រឡប់​មក​
  去 qù : go​ ទៅ
  吃 chī : eat​ ញាំ
  喝 hē : drink​ ផឹក
  做 zuò : do​ ធ្វើ​
  买 [買]mǎI : buy​ ទិញ​
  开 [開]kāi : open​ បើក
  坐 zuò : sit​ អង្គុយ
  住 zhù : live​ រស់​នៅ​
  爱 [愛]ài : love​ ស្រឡាញ់​
  想 xiǎng : want​ ចង់​ ,គិត
  会 [會]huì : can​ អាច
  能 néng : can, be able to ដែលអាច
  好 hǎo : good​ ល្អ
  大 dà : big​ ធំ
  小 xiǎo : small​ តូច
  多 duō : many, much​ ច្រើន​
  少 shǎo : few, little​ បន្តិច​បន្តួច​
  冷 lěng : cold​ ត្រជាក់​
  热 [熱]rè : hot​ ក្ដៅ​

 • #7088
   James no Bond 
  Moderator

  ៨ពាក្យ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ របស់​សៀវ​ភៅ​ សិក្សា​ ភាសា​ចិន​ កម្រិត​ដំបូង​(HKS1 Level 1 ) :
  1. 没关系 [沒關係]méiguānxi : it doesn’t matter
  2. 米饭 [-飯] mǐfàn : rice , បាយ
  3. 明天 míngtiān : tomorrow, ស្អែក​
  4. 名字 míngzi : name,​ ឈ្មោះ​
  5. 哪 nǎ : where,​ ឯណា​
  6. 那 nà : that,​ នោះ​
  7. 呢 ne : interrogative ពាក្យ​សម្រាប់​ស្នើ​
  8. 能 néng :to be able to​ ,​ អាច​
  Example:
  • 您叫什么名字? (Nín jiào shénme míngzi) : What’s your name?​ តើអ្នក​ឈ្មោះ​អី?
  • 明天見 (míngtiānjiàn ) : see you tomorrow.​ ស្អែក​ជួបគ្នា​ ។
  • 你学的是哪国语言? (Nǐ xué de shì nǎ guó yǔyán) : What foreign language are you studying?​ តើ​ភាសា​បរទេស​មួយ​ណា​ ដែលអ្នកកំពុង​រៀន?
  • 那是我的错。 (Nà shì wǒ de cuò) : That was my fault.​ នោះ​ជា​កំហុស​ខ្ញុំ​
  • 做米饭 (zuò mǐ fàn) : cook rice,​ ដាំ​បាយ

 • #7089
   James no Bond 
  Moderator

  យើងដឹងហើយថា​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ចិន​កំពុង​តែ​ សម្រុកមកស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់​ ហើយពួកគេ​ ខ្លះ​មកវិនិយោគ​ ខ្លះ​រកសុី​ ខ្លះទៀតធ្វើការអោយគេ​ ហើយ​ខាងក្រោមនេះ​ ជាពាក្យដែលខ្ញុំឃើញ​ ញឹកញាប់​ តាមបណ្ដា​ ក្រុម​ហ៊ុន​ ឬ​ ហាង​ផ្សេងៗ​ ៖
  – 卡拉OK(kǎlā’ōukèi ) : Karaoke ,​ ខារ៉ាអូខេ​
  – 按摩 ( ànmó ) : Massage ,​ ម៉ាស្សា​
  – 旅馆〔﹣館〕(lǚguǎn ) : Hotel ,​ សណ្ឋាគារ​
  – 酒店 ( jiǔdiàn ) : Hotel ,​ សណ្ឋាគារ​
  – 客栈〔﹣棧] ( kèzhàn ) : Guesthouse , Hostel,​ ផ្ទះ​សំណាក់​
  – 餐厅〔﹣廳〕(cāntīng ) : Restaurant ,​ ភោជនីយដ្ឋាន​
  – 饭馆〔飯館〕( fànguǎn ) : Restaurant ,​ ភោជនីយដ្ឋាន​
  – 面包房〔麵﹣﹣〕(miànbāofáng ) : Bakery ,​ ហាង​នំប៉័ង​
  – 出租汽车〔﹣﹣﹣車〕(chūzū qìchē ) : Taxi​ ឡាន​តាក់ស៊ី​
  – 海鲜〔﹣鮮〕(hǎixiān ) : Seafood គ្រឿង​សមុទ្រ​
  – 公寓 ( gōngyù ) : Apartment ,​ ខុន​ដូ​
  – 公司 ( gōngsī ) : Company ,​ ក្រុម​ហ៊ុន​
  – 有限公司 ( yǒuxiàngōngsī ) : Limited company (Ltd),​ ក្រុម​ហ៊ុន​ ឯក​ជន​ទទួល​ ខុស​ត្រូវ​មានកំណត់​
  – 中心 (zhōngxīn ) : Center ,​ មជ្ឈមណ្ឌល​
  – 市场〔﹣場〕(shìchǎng ) : Market ,​ ផ្សារ​
  – 视频〔視頻〕(shìpín ) : Video​ ,​ វិដេអូ​
  – 相片 (xiàngpiàn ) : Photo​ ,​ រូប​ភាព​
  – 汽车〔﹣車〕(qìchē ) : = 车〔車〕(chē ) : Car, Vehicle ឡាន​ ,​ គ្រឿង​ចក្រ​
  – 兑换〔兌換〕(duìhuàn ) : Exchange​ ,​ ប្ដូរ​ប្រាក់​
  – 当铺〔當鋪〕(dàngpu ) : Pawnshop ,​ហាង​បញ្ចាំ
  – 银行〔銀﹣〕(yínháng ) : Bank ,​ ធនាគារ​

 • #7090
   James no Bond 
  Moderator

  ToNight We are going to Learn about ^^ Dream ^^
  * 梦〔夢〕mèng : Dream
  * 梦见〔夢見〕mèngjiàn : Dream about
  * 梦中〔夢﹣〕mèngzhōng : In a dream
  Ex : 我梦见母亲了。 (wǒ mèngjiàn mǔqin le.) I saw my mother in my dream.
  Ex : 昨晚我做了个可怕的梦。 (Zuówǎn wǒ zuò le ge kěpà de mèng.). I had a terrible dream last night.
  Ex : 梦想成真 (mèngxiǎngchéngzhēn) : dreams come true
  * 美梦〔﹣夢〕měimèng : Good Dream
  * 酣梦〔﹣夢〕hānmèng : Sweet Dream
  * 做梦〔﹣夢〕zuò//mèng : sweet dreams
  Ex : 昨夜我做了一个好梦。 (Zuóyè wǒ zuò le yīgè hǎo mèng.) : I had a sweet dream last night.

 • #7091
   James no Bond 
  Moderator

  ៨ពាក្យ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ របស់​សៀវ​ភៅ​ សិក្សា​ ភាសា​ចិន​ កម្រិត​ដំបូង​(HKS1 Level 1 ) :
  1. 里 [裡](lǐ) : inside,​ ខាងក្នុង
  2. 零 (líng) : zero, សូន្យ​
  3. 六 (liù) : six, ៦
  4. 妈妈 [媽媽](māma) : mother​,ម៉ាក់​
  5. 吗 [嗎] (ma) : question marker
  6. 买 [買](mǎi) : to buy,​ ទិញ​
  7. 猫 [貓](māo) : cat,​ ឆ្មារ​
  8. 没 [沒](méi) : not,​ មិន​មាន
  Example: 你有貓嗎?តើ​អ្នក​មាន​ឆ្មារ​ទេ?

 • #7092
   James no Bond 
  Moderator

  We are going to learn about the 💦 (water)
  ^|^ :
  氵[三點水](shuǐ) : water ទឹក​, ទឹក​បីដំណក់
  ———————
  * 喝茶 hēchá:Drink Tea 🍵 ផឹកតែ​
  * 熱水 rèshuǐ:Hot water ទឹក​ក្ដៅ​
  * 做飯 zuòfàn:Cook rice ធ្វើ​ម្ហូប​
  * 湯匙 tāngchí:spoon ស្លាប​ព្រា​
  * 冰塊 bīngkuài:Ice cube ដុំ​ទឹក​កក​
  * 冷水 lěngshuǐ:Cold water ទឹក​ត្រជាក់
  * 冰水 bīngshuǐ:Ice​ ទឹក​កក
  * 調羮 tiáogēng:spoon soup ស្លាប​ព្រា​ស៊ុប​
  * 便當 biàndāng:meal in a box ម្ហូប​ខ្ចប់​ក្នុង​ប្រអប់
  * 自來水 zìláishuǐ:Tape water ទឹក​ទុយោ​ ឬ​ ទឹក​រ៉ូប៊ីនេ
  * 白開水 báikāishuǐ:Plain Boiled Water ទឹក​ឆ្អិន​
  * 礦泉水 kuàngquánshuǐ:Mineral Water​ ទឹក​បរិសុទ្ធ​​
  * 可口可樂 Kěkǒu Kělè ) : Coca Cola​ កូកា​ កូឡា
  Example: 請給我一杯水。(Qǐng gěi wǒ yī bēi shuǐ) : Give me a glass of water, please. សូម​ឲ្យ​ទឹក​ ខ្ញុំ​មួយ​កែវ​ ។

 • #7093
   James no Bond 
  Moderator

  ព្រឹកនេះ​មាន​ ពាក្យ​ថ្មី​ [生词]មួយ​ចំនួន​ជូន​ បងប្អូន​ តោះ​ទៅ​រៀន​ទាំង​អស់​គ្នា​ , This morning I have some word for use everyday give to everybody , let’s start :
  高 gāo : tall , ខ្ពស់​
  红 [紅]hóng : red, ក្រហម​
  白 bái : white, ស
  黑 hēi : black, ខ្មៅ​
  忙 máng : busy, រវល់
  快 kuài : fast, លឿន
  慢 màn : slow, យឺត
  远 yuǎn : far, ឆ្ងាយ​
  近 jìn : near, ជិត
  好吃 hǎochī : delicioous, ឆ្ងាញ់​
  累 lèi : tire​ , ហត់
  长 [長]cháng : long, វែង
  新 xīn : new, ថ្មី​
  贵 [貴]guì : expensive, ថ្លៃ​
  便宜 piányi : cheap, ថោក
  晴 qíng : fine, Clear (Weather), ល្អ​ ស្អាត​(អាកាសធាតុ​)
  阴 yīn : cloudy, ពពកច្រើន​ , អាកាសធាតុ​អាប់អួរ
  错 [錯]cuò : wrong, ខុស​ កំហុស
  快乐 [- 樂]kuàilè : happy, រីករាយ​
  Example: 週末快樂 (zhōumò kuàilè) : Happy weekend, រីករាយ​ ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍​ !

You must be logged in to reply to this topic.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 ISCBJ Learn Chinese Online

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account